Vesti

ОДЛУКА О ЛОВУ НА ПРОЛАЗНУ ДИВЉАЧ (препелица и дивљи голуб гривнаш)

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ,,КРУШЕВАЦ,,
ТРГ КОСТУРНИЦА БР. 14, 37000 КРУШЕВАЦ
ТЕЛ: 037/426-991
БРОЈ: 135/16
КРУШЕВАЦ: 14.07.2016. год.

 

ПРЕДСЕДНИКУ СЕКЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА

 

Управни одбор Ловачког удружења ,,Крушевац,, из Крушевца, на седници одржаној дана 13.07.2016. год. а у складу са ГПГ Ловиштем ,,Расина,, за ловну 2016./2017. год. и Правилника о газдовању ловиштем ,,Расина,, донео је следеће одлуке:

 

ОДЛУКА О ЛОВУ НА ПРОЛАЗНУ ДИВЉАЧ (препелица и дивљи голуб гривнаш):

Лов на наведене врсте дивљачи вршиће се у складу са ГПГ Ловиштем ,,Расина,, за ловну 2016./2017. год. и Правилником о газдовању ловиштем Расина.

Лов на Препелицу, и Дивљег голуба биће организован по секцијама.Грлица се не лови!!!Секција треба да одреди терен на коме има наведене врсте дивљачи и који је погодан за лов исте, као и зборно место.Уколико у некој секцији нема наведене врсте дивљачи, или секција не жели да лови исте, има право на то.Лов води ловник – лице које је предложила секција, (мора да има ловну карту и оверену чланску књижицу), а Управни одбор то верификовао својом одлуком.Лов ће се изводити суботом и недељом почев од 06.08. до 25.09.2016. год.

ВРЕМЕ ЛОВА: СУБОТОМ од 5,30 до 9,30 сати и од 17,00 до 20,00 сати , НЕДЕЉОМ од 5,30 до 9,30 сати.

У лову могу да учествују само чланови који имају ловну карту и оверену нову чланску књижицу за ловну 2016./2017. год.Поред ловне карте и чланске књижице сваки учесник у лову мора код себе да има личну карту и маркер који је добио у удружењу приликом подизања ловне карте!

У лову могу да се користе ловачки пси птичари.Улазак и излазак у ловиште је искључиво са зборног места.Председник секције или лице које је одређено за издавање дозволе је обавезно да све учеснике у лову упише у дозволу за лов.У ловиште може да уђе група од најмање 3 ловца.У лову могу да учествују и гости из других секција, као и гости из других Ловачких удружења без надокнаде уз услов да имају чланску и ловну карту у скалду са Паравилником о раду секција.

Терен за лов, зборно место и ловнике, секција мора да одреди и то достави у писменој форми – извештај Удружењу,најкасније до 31.07.2016. год.Извештаји од прошле године важе ако има измена треба их доставити!!.У противном у тој секцији не може бити организован лов!!!Терен треба тако одабрати да пре свега задовољава све аспекте безбедности током лова, тј. да буде прегледан.Такође да на том терену има довољан број поменуте врсте дивљачи. У току лова могу се носити само ловачка торбица и висак.Обавезно је ношење маркера.Без маркера ловник не сме да дозволи улазак у ловиште!!!

При извођењу лова обратити посебну пажњу на безбедност учесника, као и свих осталих који се нађу у ловишту и на заштиту пољопривредних усева како би се избегле могуће штете и немили догађаји!Контролу извођења лова спроводиће Ловочуварска служба у сарадњи са ловнимцима, тј. груповођама.Сви они који не испоштују одлуку Управног одбора о начину извођења лова, против истих биће покренут дисциплински поступак.

 

ЛОВ НА ДИВЉУ ПАТКУ: изводиће се у септембру, суботом и недељом, у истим терминима и времену као и лов на препелицу и глуба гривнаша.У лову могу да учествују само чланови који су подигли ловну карту и имају оверену чланску књижицу за текућу ловну год.Терени на којима се може ловити су следећи: поред река Западне Мораве, Јужне Мораве, Расине, Пепељуше, и на Глободерским барама.

Лов се може изводити само на удаљености 50 м од активног речног корита, тј. од обале.За улазак у ловиште је неопходна дозвола за лов, коју ће издавати председник секције на чијем терену ће се ловити,издаје се за сваки ловни дан.Председник секције такође одређује зборно место.Група мора да броји најмање три члана.Дозвола важи за један ловни дан!Дозвола за лов мора бити уредно попуњена, као и извештај о извршеном лову са евидентираним уловом.

У лову могу да се користе ловачки пси птичари, који се морају држати на поводнику, а пуштају се само да апортирају уловљену дивљач!!!

Време лова као и за препелицу.Улазак и излазак из ловишта је искључиво са зборног места.

Чланови који желе да лове Д. патку а немају могућност у својој секцији, морају да се најаве председнику секције где желе да лове!

Једна дозвола за лов не може да важи и за препелицу и за дивљу патку!!!

 

ЛОВУ НА ДИВЉУ СВИЊУ, ЧЕКАЊЕМ НА УСЕВЕ - Лов ће се изводити чекањем на усеве, почев од 14.07.2016.год.Лов ће се организовати на оним теренима тј. у оним секцијама где се налази станиште дивљих свиња, где се дивље свиње јављају, тј. где је уочено да је у већем обиму причињена штета на засадима кукуруза, или другим културама.Сва места за чекање морају бити тачно утврђена.Уколико на наведеним локацијама не постоји изграђена стабилна или привремена чека, неопходно је да се организује акција и изгради бар привремена чека на дрвету.У противном, на месту на коме не постоји изграђена чека неће бити дозвљен лов.Евиденцију и обележавање чека ће направити Ловочуварска служба.

Право учешћа у лову имају само чланови који су измирили комплетну чланарину за текућу ловну годину, тј. подигли ловну карту и преузели оверену чланску књижицу за текућу ловну год. и који су аконтационо уплатили додатних 2.000,00 дин. за лов дивље свиње, и којима је за то ловна карта оверена посебним печатом. За сваки излазак у лов чекањем неопходна је уредно попуњена дозвола за лов на високу дивљач, коју издаје ловочуварска служба.Дозволе за лов ће се издавати,од стране овлашћених лица са лиценцом у Ловачком удружењу и издаваће Ловочуварска служба на терену.

Миломир Цивић -060/64-44-110

Власта Матић -060/64-44-107

Небојша Васиљевић-060/64-44-104.

Иван Мандић -060/64-44-105.

Небојша Васиљевић-060/64-44-104.

Саша Маринковић -060/64-44-103.

Пратилац у лову је ловочувар, или ловник кога је секција предложила, а Управни одбор ЛУ одобрио у складу са ЗОДЛ.Ловник мора да има ловну карту и оверену чланску књижицу да би могао да буде ловник.Место и време чекања одређује ловочуварска служба.Предност да први изађу у лов имају чланови секције у којој се лови, тј. чланови који су учествовали у уизградњи чеке.Лов се може изводити сваког дана.

Сваки улов мора се одмах обележити евиденционом маркицом.Такође одмах треба обавестити Стручну службу Ловачког удружења, како би се узорковали одређени органи тела за анализу и исти прегледали од стране ветеринаске службе, на основу Правилника о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и начину вођења евиденције. Контролу извођења лова спроводиће Ловочуварска служба.Сви они који не испоштују одлуку Управног одбора Лов. удружења, тј. нађу се у ловишту без дозволе за лов, ловне карте или ван места за чекање – чеке, које је назначено у дозволи за лов, биће третирани као да су у ловокрађи и против истих биће предузете мере предвиђене ЗОДЛ.

При извођењу лова посебно обратити пажњу на безбедност учесника у лову, као и осталих лица присутних у ловишту, како не би дошло до повређивања и немилих догађаја!Чланове који се не придржавају предвиђених мера ловочувар или ловник је обавезан да искључи из лова.За законито спровођење лова одговоран је ловник.

ОДЛУКА О ОБУЦИ ЛОВАЧКИХ ПАСА - Обука ловачких паса изводиће се у складу са Законом о дивљачи и ловству и Правилником о ловачким псима, искључиво на теренима који су за то предвиђени.Обука се може изводити почев од 06.08.2016. год. до почетка главне ловне сезоне на гајене врсте дивљачи, (зец и фазан).Обука паса се може изводити суботом, недељом и средом, од свитања до заласка сунца.Уколико се у делу терена предвиђеног за обуку паса изводи лов на дивљу свињу, у том делу терена се не може вршити обука паса!!!

Обука паса је у ширем рејону Јасиковца, Репро-центар за дивљу свињу, забрањења, као и све остале активности којима се узнемирава дивљач!Под ширим рејоном Јасиковца се подразумева следећи терен: Десна страна асвалтног пута од Паруновца, преко Гаглова, Малог Шиљеговца, Бовна, Пасјака, до Паруновца до полазне тачке (скретање за Паруновац са главног пута Крушевац – Рибарска Бања).

 

Управник Ловишта:

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane