Vesti

OBAVEŠTENJE - Odluke o lovu

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 75/14
KRUŠEVAC: 31.07.2014. god.

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 30.07.2014. god. a u skladu sa GPG Lovištem ,,Rasina,, za lovnu 2014./2015. god. i Pravilnika o gazdovanju lovištem ,,Rasina,, doneo je sledeće odluke:

I ODLUKE O LOVU NA PROLAZNU DIVLJAČ (prepelica, grlica, d. golub grivnaš):
Lov na Prepelicu, Grlicu i D. goluba biće organizovan po sekcijama.Sekcija treba da odredi teren na kome ima navedene vrste divljači i koji je pogodan za lov iste, kao i zborno mesto.Ukoliko u nekoj sekciji nema navedene vrste divljači, ili sekcija ne želi da lovi iste, ima pravo na to.Lov vodi lovnik – lice koje je predložila sekcija, (mora da ima lovnu kartu i overenu člansku knjižicu), a Upravni odbor to verifikovao svojom odlukom.Lov će se izvoditi subotom i nedeljom počev od 02.08. do 28.09.2014. god.

POČETAK LOVA od 5,30 h do 9,30 h PRE PODNE i od 17,00 h do 20,00 h POPODNE.

U lovu mogu da učestvuju samo članovi koji imaju lovnu kartu i overenu člansku knjižicu za lovnu 2014./2015. god.Pored lovne karte i članske knjižice svaki učesnik u lovu mora kod sebe da ima i ličnu kartu! U lovu mogu da se koriste lovački psi ptičari.Ulazak i izlazak u lovište je isključivo sa zbornog mesta.Predsednik sekcije ili lice koje je određeno za izdavanje dozvole je obavezno da sve učesnike u lovu upiše u dozvolu za lov.U lovište može da uđe grupa od najmanje 3 lovca. U lovu mogu da učestvuju i gosti iz drugih sekcija, u skaldu sa Paravilnikom o radu sekcija. Teren za lov, zborno mesto i lovnike, sekcija mora da odredi i to dostavi u pismenoj formi – izveštaj Udruženju.U protivnom u toj sekciji ne može biti organizovan lov!!!Teren treba tako odabrati da pre svega zadovoljava sve aspekte bezbednosti tokom lova, tj. da bude pregledan.Takođe da na tom terenu ima dovoljan broj pomenute vrste divljači.

U toku lova mogu se nositi samo lovačka torbica i visak.Obavezno je nošenje markera.Bez markera lovnik ne sme da dozvoli ulazak u lovište!!!

Pri izvođenju lova obratiti posebnu pažnju na bezbednost učesnika, kao i svih ostalih koji se nađu u lovištu i na zaštitu poljoprivrednih useva kako bi se izbegle moguće štete i nemili događaji! Kontrolu izvođenja lova sprovodiće Lovočuvarska služba u saradnji sa lovnimcima, tj. grupovođama.Svi oni koji ne ispoštuju odluku Upravnog odbora o načinu izvođenja lova, protiv istih biće pokrenut disciplinski postupak.

Sekcije čiji delovi terena su bili poplavljeni u toku proleća ove godine, ne mogu na tim terenima da organizuju lov prepelice grlice i d. goluba.To su sledeći delovi lovišta: Teren između Z. Morave i magistrale od Makrešana do Globodera, i teren između Z. Morave i seoskog puta od Šanca do Konjuha, kao i deo terena između J. Morave i puta kroz Đunis.

U lovu na prolaznu divljač mogu da učestvuju gosti, tj. članovi drugih Lovačkih udruženja, koji imaju lovnu kartu i člansku knjižicu, bez nadoknade.Gosti moraju da budu upisani u dozvoli za lov na kojoj je upisan i domaćin kog koga dolaze.

II ODLUKA O LOVU NA DIVLJU SVINJU ČEKANJEM:
Lov će se izvoditi čekanjem na useve, počev od momenta pojave d. svinja.Lov će se organizovati na onim terenima tj. u onim sekcijama gde se nalazi stanište divljih svinja, gde se divlje svinje javljaju, tj. gde je uočeno da je u većem obimu pričinjena šteta na zasadima kukuruza, ili drugim kulturama.Sva mesta za čekanje moraju biti tačno utvrđena.Ukoliko na navedenim lokacijama ne postoji izgrađena stabilna ili privremena čeka, neophodno je da se organizuje akcija i izgradi bar privremena čeka na drvetu.U protivnom, na mestu na kome ne postoji izgrađena čeka neće biti dozvljen lov.Evidenciju i obeležavanje čeka će napraviti Lovočuvarska služba.

Pravo učešća u lovu imaju samo članovi koji su izmirili kompletnu članarinu za tekuću lovnu godinu, tj. podigli lovnu kartu i preuzeli overenu člansku knjižicu za tekuću lovnu god. Za svaki izlazak u lov čekanjem neophodna je uredno popunjena dozvola za lov na visoku divljač, koju izdaje upravnik lovišta.Pratilac u lovu je lovočuvar, ili lovnik koga je sekcija predložila, a Upravni odbor LU odobrio u skladu sa ZODL.Lovnik mora da ima lovnu kartu i overenu člansku knjižicu za lovnu 2014./2015. god. da bi mogao da bude lovnik.

Mesto i vreme čekanja određuje upravnik lovišta.Prednost da prvi izađu u lov imaju članovi sekcije u kojoj se lovi, tj. članovi koji su učestvovali u uizgradnji čeke.Lov se može izvoditi svakog dana.

Meso odstreljene divljači plaća se po cenovniku Lovačkog udurženja, kao i trofeji.Svaki ulov mora se odmah obeležiti evidencionom markicom.Takođe odmah treba obavestiti Stručnu službu Lovačkog udruženja, kako bi se uzorkovali određeni organi tela za analizu i isti pregledali od strane veterinaske službe, na osnovu Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja div ljači, kao i načinu vođenja evidencije.

Kontrolu izvođenja lova sprovodiće Lovočuvarska služba.Svi oni koji ne ispoštuju odluku Upravnog odbora Lovačkog udruženja, tj. nađu se u lovištu bez dozvole za lov, lovne karte ili van mesta za čekanje – čeke, koje je naznačeno u dozvoli za lov, biće tretirani kao da su u lovokrađi i protiv istih biće preduzete mere predviđene ZODL.

Pri izvođenju lova posebno obratiti pažnju na bezbednost učesnika u lovu, kao i ostalih lica prisutnih u lovištu, kako ne bi došlo do povređivanja i nemilih događaja!Članove koji se ne pridržavaju predviđenih mera lovočuvar ili lovnik je obavezan da isključi iz lova.Za zakonito sprovođenje lova odgovoran je lovnik.

III ODLUKA O OBUCI LOVAČKIH PASA:
Obuka lovačkih pasa izvodiće se u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu i Pravilnikom o lovačkim psima, isključivo na terenima koji su za to predviđeni.Obuka se može izvoditi počev od 02.08.2014. god. do početka glavne lovne sezone na gajene vrste divljači.Obuka pasa se može izvoditi vikendom, utorkom i petkom, od svitanja do zalaska sunca.Ukoliko se u delu terena predviđenog za obuku pasa izvodi lov na divlju svinju, u tom delu terena se ne može vršiti obuka pasa!!! U sekcijama čiji delovi terena su bili poplavljeni u toku proleća ove godine, ne može se izvoditi obuka pasa na tim terenima.To su sledeći delovi lovišta: Teren između Z. Morave i magistrale od Makrešana do Globodera, i teren između Z. Morave i seoskog puta od Šanca do Konjuha, kao i deo terena između J. Morave i puta kroz Đunis.

IV ODLUKA O LOVU NA DIVLJU PATKU:
Lov na divlju patku izvodiće se u septembru, subotom i nedeljom, u istim terminima i vremenu kao i lov na prepelicu, grlici i goluba grivnaša.U lovu mogu da učestvuju samo članovi koji su podigli lovnu kartu i imaju overenu člansku knjižicu za tekuću lovnu god.Tereni na kojima se može loviti su sledeći: pored reka Zapadne Morave, Južne Morave, Rasine, Pepeljuše, i na Mačkovačkim barama.

Lov se može izvoditi samo na udaljenosti 50 m od aktivnog rečnog korita, tj. od obale.Za ulazak u lovište je neophodna dozvola za lov, koju će izdavati predsednik sekcije na čijem terenu će se loviti.Predsednik sekcije takođe određuje zborno mesto.Grupa mora da broji najmanje tri člana.Dozvola važi za jedan lovni dan!Dozvola za lov mora biti uredno popunjena, kao i izveštaj o izvršenom lovu sa evidentiranim ulovom.

U lovu mogu da se koriste lovački psi ptičari, koji se moraju držati na povodniku, a puštaju se samo da aportiraju ulovljenu divljač!!!

Vreme lova je isto kao i za prepelicu.Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta. Članovi koji žele da love D. patku a nemaju mogućnost u svojoj sekciji, moraju da se najave predsedniku sekcije gde žele da love!

Jedna dozvola za lov ne može da važi i za prepelicu i za divlju patku!!!
MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na obavezu preduzimanja mera bezbednosti u toku lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju zakonom predviđenih mera bezbednosti, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem!

Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe!!!

Predsednici sekcija su u obavezi da sazovu sastanak sekcije i sve članove informišu o sadržaju ovog obaveštenja.Pored toga neophodno je da urade jednu analizu sstanja divljači u lovištu, u svojoj sekciji i to u vidu zapisnika dostave Lovačkom udruženju što pre. Ukoliko zbog kratkog roka prijema obaveštenja i početka lova na prolaznu divljač, predsednici sekcija ne stignu da održe sastanak pre 02.08.2014. god. mogu da ga zakažu i posle toga.

Podsećamo sve članove da je ostala još jedna rata za uplatu članarine.Od 01.09.2014. god. neuplaćeni deo članarine se uvećava za 50 %, za sve članove osim počasnih i novih članova.Takođe podsećamo, da je za sve članove članarina uvećana za 50,00 din. jer je 29.04.2014. god. na Skupštini LSCS članarina Lovačkih udruženja LSCS uvećana.

DOBAR POGLED!

Upravnik lovišta:
Milomir Civić, dipl. in. polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane