Vesti

ODLUKA O GRUPNOM LOVU NA DIVLJU SVINJU, D. PATKU I D. GUSKU

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 202/15
KRUŠEVAC: 20.11.2015. god.

PREDSEDNIKU SEKCIJE
OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 13.11.2015. god. a na osnovu ZODL, GPGL, Naredbe o lovostaju divljači i Pravilnika o uslovima i načinu izvođenja lova doneo je sledeće odluke i zaključke:


I ODLUKA O GRUPNOM LOVU NA DIVLJU SVINJU:

Lov će biti organizovan u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu kao i GPGL za lovnu 2015./2016. god. i Pravilnikom o gazdovanju lovištem Rasina.Naime, lov će biti organizovan po istom principu kao što je bio organizovan u oktobru, pre početka lovne sezone na zeca i fazana, tj. u sekcijama u kojima ima
stanište divljih svinja i gde ih trenutno ima (iste sekcije kao prethodne lovne godine).Dozvolu za lov divlje svinje, tj. dozvolu za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice, izdavaće predsednik sekcije, na ime lica koje je ovlašćeno od strane Upravnog odbora da može da bude grupovođa u lovu na divlju svinju.Grupovođa je odgovoran za ponašanje članova grupe u toku lova.
U lovu može da učestvuje grupa od najmanje 5 lovaca, a najviše 20 lovaca.Jedna grupa u toku lovnog dana može da odstreli samo 1 (jedno) grlo.Grupovođa je dužan da po odstrelu prekine lov za tu grupu.Termini za izvođenje lova su: subota i nedelja i jedan radni dan, najverovatnije sreda, u zavisnosti od broja prijavljenih lovaca - da bi mogla da se izda dozvola za lov radnim danom, uslov je da bude prijavljeno najmanje 15 lovaca. Lov počinje od 12.12.2015. god. po sledećem rasporedu: 12.12.2015. god. love II i III revir (Jasika i V. Kupci), 13.12.2015. god. I i IV revir (Obilić i V. Šiljegovac) i sve naizmenično do zvaršetka lovne sezone, tj. do ispunjenja broja predviđenog za odstrel.Pre toga 05.12.2015. god. (subota) biće organizovan lov na divlju svinju u svim sekcijama u kojima se lovi divlja svinja, pod istim uslovima.
Predsednik sekcije je u obavezi da se najkasnije u petak do 12,00 h javi upravniku lovišta kako bi dobio broj markice za obeležavanje odstreljene divljači i prijavio broj lovaca na dozvoli za predstojeći lovni dan (subota i nedelja).A ako je lov u toku radnog dana, predsednik sekcije treba da se javi dan ranije.
Vreme trajanja lova je od 07,00 do 14,00 h.Sva ostala pravila u lovu važe kao i za fazana i zeca.Tj. U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa overenom lovnom kartom i članskom knjižicom koji su akontaciono uplatili 2.000,00 din. za lov divlje svinje i kojima je pečatom overena lovna karta sa zadnje strane!Lica koja nisu članovi Udruženja, tj. nisu platila članarinu i akontaciju za lov divlje svinje, lica koja su ranije bila članovi ili lica koja samo vode lovačke pse, ne mogu da učestvuju u lovu.Ukoliko se u grupi nađu takva lica, direktno je odgovoran grupovođa i protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak! Takođe i protiv navedenih lica će biti preduzete adekvatne mere.Ulazak i izlazak u lovište je sa zbornog mesta. U lovu može da se koristi oružje sa glatkim i olučenim cevima u skladu sa ZODL.Upotreba fluorescentnog
prsluka je obavezna (isključivo prsluka, a ne kačketa, traka i slično).Upotreba lovačkih pasa mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima.
Broj divljih svinja predviđen za odstrel GPGL za lovnu 2015./2016. god. je 28 grla, podeljen po revirima na sledeći način: Revir br. I ima 7 grla za odstrel, (1 grlo odstreljeno), revir br. II ima 11 grla za odstrel, (1 grlo odstreljeno). revir br. III ima 3 grla za odstrel, (1 grlo odstreljeno), revir br. IV ima 5 grla za odstrel.Gostovanje iz revira u kome se ne lovi u revir u kome se lovi je dozvoljeno ukoliko ima mesta.
U toku decembra u skaldu sa ZDL, u grupnom lovu lovi se vepar, krmača i nazime, a u toku januara i februara lovi se samo vepar i nazime, krmača se ne lovi!
Odstrel i meso se ne plaćaju.Trofej divljeg vepra se plaća po cnovniku Lovačkog udruženja (30 % od ekonomske vrednosti).Za svako grlo koje se ulovi, obavezno je da se odmah obavesti upravnik lovišta ili lovočuvar, kako bi bio napravljen zapisnik, i u skladu sa Zakonom izvršen pregled i uzeti uzorci unutrašnjih organa za pregled na svinjsku kugu i trihinelozu.A to su: srce, pluća, jetra, slezina i deo mišića dijafragme i prednje noge koje treba spakovati u kesu i sačuvati!
Uzorci mišića dijafragme i prednje noge trebaju da budu najmanje po 50 g težine, kako bi mogla da
se izvrši analiza.
MERE BEZBEDNOSTI U LOVU : Lovačko udruženje upozorava sve članove koji će učestvovati u lovu na divlju svinju i prolaznu divljač (d. patka i d. guska) na obavezu preduzimanja mera bezbednosti u toku lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju zakonom predviđenih mera bezbednosti, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem!
Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe!
U skladu sa Pravilnikom o merama bezbednosti u lovištu (Sl. Glasnik RS, br. 76/11) navodimo mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju učesnici u lovu, kao i grupovođe i lovnici.

Mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju učesnici u lovu su:
1) da se lovačkim oružjem mora rukovati oprezno i odgovorno;
2) da prilikom odlaska do mesta lova, prelaska na drugo mesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prostorijama lovačko oružje mora biti ispražnjeno i / ili prelomljeno;
3) da se lovačko oružje puni posle znaka koji daje stručni pratilac / pratilac / vođa grupe lovaca za početak lova, a prazni posle davanja znaka za završetak lova;
4) da se lovačko oružje puni leđa okrenutih učesnicima lova, tako da se drži koso usmereno nadole ili nagore;
5) da se lovačko oružje nikada ne sme uperiti prema drugom učesniku u lovu;
6) da nije dozvoljeno pucati na divljač koja se kreće u pravcu drugih učesnika u lovu i kada se drugi učesnici u lovu time ugrožavaju;
7) da se u grupnom lovu divljač ne sme pratiti sa uperenim lovačkim oružjem sve dok ne prođe liniju lovaca;
8) da se ubrzač okidanja („šneler”) i optički nišan sa uvećanjem preko četiri puta u grupnom lovu ne smeju koristiti;
9) da nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog nišana na lovačkom oružju;
10) da se prilikom nošenja napunjenog lovačkog oružja ruka ne sme držati na ustima cevi ili na okidaču, odnosno obaraču;
11) da se posle pada lovačkog oružja na zemlju ili u sneg lovačko oružje mora pregledati radi otklanjanja eventualnih začepljenja ili drugih oštećenja i nedostataka;
12) da se mesto na koje je lovac raspoređen ne sme napuštati u vreme lova bez odobrenja stručnog pratioca / pratioca / vođe grupe lovaca sve do završetka lova;
13) da su svi učesnici u lovu obavezni da na sebi imaju odgovarajuću obeležavajuću oznaku (traku na kapi ili kapu ili prsluk ili obeležje na ramenom delu prsluka ili jakne) koja je jarke narandžaste, žute, ljubičaste ili crvene boje.
Mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju stručni pratilac / vođa grupe lovaca u lovu su:
1) upoznavanje lovaca pre početka lova sa načinom organizovanja lova, vrstom propisanog lovačkog oružja i odgovarajuće lovačke municije za taj način organizovanja lova, načinom kretanja sa lovačkim oružjem kroz lovište, načinom na koji se vrši pucanje na divljač koja se lovi;
2) kontrola lovne karte, oružnog lista i dozvole za lov, obeležavajuće oznake, lovačkog psa, kao i ostale lovačke opreme koju lovac nosi sa sobom u lov pre početka lova;
3) provera lovačkog oružja sa olučenim cevima koje lovac koristi u lovu izvođenjem probnog hica pre početka lova;
4) sprečavanje upotrebe lovačkog oružja u slučajevima kada je ugrožena bezbednost učesnika u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;
5) isključenje lovaca koji predstavljaju potencijalnu opasnost za učesnike u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;
6) rukovođenje lovom na stručan način, u skladu sa propisima kojim se uređuje lovstvo, kojim se sprečava mogućnost ugrožavanja bezbednosti učesnika u lovu, šteta na divljači i šteta na staništu divljači;
7) druge mere od značaja za bezbednost u lovištu i lovu propisane aktom korisnika lovišta o gazdovanju lovištem.

II ODLUKA O LOVU NA PROLAZNU DIVLJAČ – D. PATKU I D. GUSKU:

Lov počinje od 07.12.2015. god. i traje do 28.02.2016. god. Odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel GPGL za lovnu 2015/2016. god.U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa preuzetom lovnom kartom i overenom članskom knjižicom za tekuću lovnu godinu.
Lov se može izvoditi svakim danom, od 7,00 h do 17,00 h.Dozvolu za lov izdaje predsednik sekcije u kojoj se lov organizuje, za grupu od najmanje tri lovca.Dozvola za lov se može izdati na period od 5 dana.
D. Patka i D. Guska se love: pored reka Zapadne i Južne Morave, Rasine i Pepeljuše – samo levom obalom, počev od mosta na prvom ulazu u Trebotin.Lov se može izvoditi samo u pojasu od 50 m od rečnog korita.Na jezeru Ćelije pored obale na 50 m, počev od Velikog mosta, kao i na Mačkovačkim i Globoderskim barama i barama u Bivoljskom i Čitlučkom Ključu, takođe na udaljenosti od 50 m od obale.Lov se izvodi uz upotrebu lovačkih pasa.Lovački psi u toku lova moraju da budu na povodcu, da ne mogu da pretražuju teren, tj. traže divljač, već samo mogu da se koriste da aportiraju ulovljenu divljač.Upotreba lovačkih pasa koji se koriste u lovu na divlju paktu i divlju gusku, kao i u svim drugim organizovanim lovovima u lovištu ,,Rasina,, mora da bude u skladu sa ZDL, kao i Pravilnikom o lovačkim psima.Tj. lovac koji koristi lovačkog psa u lovu mora imati rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu ili identifikacionu karticu izdatu na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu!!!

Podsećamo sve članove na obavezu iznošenja hrane i zimskog prihranjivanja divljači.

Predsednici sekcija koji nisu dostavili spiskove grupa da isto učine što hitnije. Posle toga Lovočuvarska služba izvršiće kontrolu!!!


Upravnik lovišta:
Milomir Civić, dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane