Vesti

ODLUKA O IZVOĐENJU AKCIJA NA SMANJENJU BROJA PREDATORA U LOVIŠTU

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 07/15
KRUŠEVAC: 13.01.2015. god.

 

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 12.01.2015.god. doneo je sledeće odluke:

 

I ODLUKA O IZVOĐENJU AKCIJA NA SMANJENJU BROJA PREDATORA U LOVIŠTU:

Sobzirom da je u lovištu prisutan veliki broj predatora, pre svega lisica i kuna, neophodno je da se ove akcije ozbiljno organizuju i izvedu, u cilju smanjenja brojnosti predatora i zaštite plemenite divljači.

Termini za izvođenje akcija su sledeći: 18. i 25. januar 2015. god. - SAMO ZA SEKCIJE U KOJIMA SE NE LOVI DIVLJA SVINJA, i 01., 08. i 15. februar 2015. god. - ZA SVE SEKCIJE!!!

U akcijama mogu da učestvuju samo članovi koji su platili članarinu za tekuću lovnu godinu i podigli lovnu kartu i overili člansku knjižicu. Upotreba prsluka (markera) u akcijama je obavezna!

Dozvolu za lov, tj. dozvolu za izvođenje akcija (obrazac br. 5 - dozvola za grupni lov d. svinje, vuka, šakala i lisice) popunjava i izdaje predsednik sekcije, ili lice koje je za to ovlašćeno.Grupovođe – lovnici mogu biti lica koja su za to ovlašćena od strane Upravnog odbora. Predsednik sekcije je obavezan da pre izdavanja dozvole za lov pozove Lovačko udruženje da od upravnika lovišta dobije broj markice za obeležavanje odstreljene divljači, za lisicu, šakala i vuka!!!

Akcije se mogu izvoditi uz upotrebu lovačkih pasa, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.Uredno popunjenu dozvolu za lov i izveštaj o izvršenom lovu predsednik sekcije treba da vrati u Lovačko udurženje najkasnije za dva dana, od dana izvođenja akcije.Naknadnog dopisivanja da je neko učestvovao u akcijama a nije upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu, neće biti!!!Svaki član odgovara sam za sebe, da li je upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu.

Protiv predsednika sek. koji u roku ne vrati dozvole biće preduzete disciplinske mere, biće mu ukinut povlašćeni status da manje plaća članarinu i izgubiće pravo na besplatne dozvole za lov za goste!

Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta, koja su ista kao i za lovnu sezonu sitne divljači.

Vreme izvođenja akcija je od 07,00 h do 14,00 h.

Obavezna je 1 akcija.Da je neko razdužio akcije mora biti upisan u najmanje 1 dozvolu za lov i u 1 izveštaj o izvršenom lovu u svojoj sekciji.Vrednost jedne akcije je 2.000,00 din.Predsednici sekcija će dobiti pre početka izvođenja akcija markice za razduživanje akcija.Svaki član koji učestvuje u akciji, dobija markicu, koja je dokaz da je akcija razdužena.

Protiv članova ili grupe lovaca koji ne poštuju odluke U.O. i na akcijama love ili pucaju na plemenitu divljač (zeca, fazana, d. svinju ili srnu) biće preduzete rigorozne mere, tj. biće pokrenut disciplinski postupak i krivična prijava kod nadležnih organa!!!

MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na neophodnost preduzimanja svih mera bezbednosti u toku odvijanja lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač koja nisko leti ili se kreće u pravcu drugih lovaca, kao i na parcelama na kojima se odvijaju poljoprivredni radovi i nalaze ljudi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.

Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

Obaveštavaju se svi članovi da se kao i prethodnih godina održava grupni lov na vuka u sekciji Ribare 24.01.2015. god. 07.02.2015. god. u sekciji Kaonik i 21.02.2015. god. u sekcijji V. Šiljegovac.Bliže obaveštenje može se dobiti u Lovačkom udruženju ili kod predsednika navedenih sekcija.

Napomena: Obaveštavaju se svi predsednici sekcija koji nisu dostavili spiskove grupa za tekuću lovnu godinu, da isto učine što pre, kako bi mogle da se razduže akcije prihrane divljači u tim sekcijama.U protivnom protiv istih biće preduzete odgovarajuće mere, tj. izgubiće povlašćeni status prilikom uplate članarine za narednu lovnu godinu!!!

 

Upravnik lovišta:
Milomir Civić dipl.in.polj. sr

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane