Vesti

ODLUKA O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 110/14
KRUŠEVAC: 13.10.2014. god.

 

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 09.10.2014. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o uslovima i načinu izvođenja lova doneo je

 

O D L U K U
O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI

 

Lov na navedene vrste divljači vršiće se u skladu sa GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2014./2015. god. i Pravilnika o uslovima i načinu izvođenja lova.

 

Na osnovu procene stanja populacija gajenih vrsta divljači, kao i očekivanih vremenskih prilika i stanja vegetacije u lovištu, doneta je odluka da ove lovne sezone bude 6 lovnih dana.U prva 4 lovna dana, love se zec i fazan (petao), a petog i šestog lovnog dana lovi se samo fazan (petao).Tj. lovi se do ispunjenja plana odstrela iz GPGL za lovnu 2014./2015. god.Poljska jarebica se ne lovi skaldu sa odlukom resornog Ministarstva.

 

TERMINI ZA LOV NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI:

 

ZEC i FAZAN: 02. 09. 16. i 23. novembar 2014. god.
SAMO FAZAN: 30. novembar i 07. decembar 2014. god.

Tj. lov će trajati do ispunjenja plana, odnosno broja predviđenog za odstrel iz GPGL za lovnu 2014/2015. god.!Kada se ispuni broj predviđen za odstrel, lov se prekida!

POLJSKA JAREBICA: Ne lovi se!

 

U jednom lovnom danu može se uloviti: 1 zec i 1 fazan po lovcu, kao i predatori, divlja patka, divlja guska i golub grivnaš.

VREME POČETKA LOVA – 06,00 h, ZAVRŠETAK LOVA - 15 h.

U lovu mogu da učestvuju isključivo članovi sa overenom lovnom kartom, i overenom članskom knjižicom – što je dokaz da je izvršena uplata članarine.Pored lovne karte i članske knjižice svaki član u toku lova mora kod sebe da ima i ličnu kartu i oružani list.Samo lovna karta nije dokaz da je plaćena članarina!

ULAZAK I IZLAZAK IZ LOVIŠTA JE ISKLJUČIVO SA ZBORNOG MESTA.U GRUPI MORAJU DA BUDU NAJMANJE 3 LOVCA (a najviše 20) I DA IMAJU UREDNO POPUNJENU DOZVOLU ZA LOV SITNE DIVLJAČI, za tekući lovni dan!Sastavni deo dozvole je i IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM LOVU!

Dozvolu za lov dobija grupovođa od predsednika sekcije, ili lica koje je odlukom Udruženja ovlašćeno da izdaje dozvole i popunjava izveštaje o izvršenom lovu.U dozvoli se upisuju podaci o grupovođi i brojevi lovnih karata članova grupe.Dozvolu za lov i uredno popunjen izveštaj o izvršenom lovu i evidentiranim ulovom za svakog člana grupe, grupovođa vraća predsedniku sekcije najkasnije 12 h po završetku lova.Predsednik sekcije vraća u Lovačko udruženje dozvolu za lov zajedno sa popunjenim izveštajem.Protiv predsednika sekcije koji u najkraćem roku po završetku lova (48 h) ne vrate sve dozvole i izveštaje u Lovačko udurženje biće preduzete odgovarajuće mere, tj. biće pokrenut disciplinski postupak! Grupovođa je ujedno i lovnik i odgovoran je za ponašanje grupe u toku lova i upis odstreljene divljači u izveštaju za lov.

Svi članovi koji žele da love van svoje matične sekcije, tj. da gostuju u nekoj drugoj sekciji, moraju da se jave predsedniku te sekcije i od njega dobijaju dozvolu za lov, a u skladu sa Pravilnikom o radu sekcija! Prva dva lovna dana, svako lovi u svojoj sekciji.To ne važi za goste sa strane – članove drugih Lovačkih udruženja.

PREDSEDNIK SEKCIJE je u obavezi :

Da odredi zborna mesta za ulazak i izlazak iz Lovišta i spisak istih dostavi Lovačkom udruženju najkasnije do 29.10.2014. god.

Da odredi mesta za parkiranje automobila pri ulasku u lovište

Da izda dozvole za lov grupovođama za svaki lovni dan;Dozvole može da izda i član sekcije koji je za to ovlašćen od strane Lovačkog udruženja, tj. odlukom Upravnog odbora.

Upotreba lovačkih pasa u toku lovne sezone mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima (od oktobra 2011. god.), tj. lovački pas mora biti rasni pas, mora imati rodovnik, mora imati položen ispit u radu (ocena urođenih osobina) i mora biti propisno vakcinisan protiv zarzne bolesti besnila i obeležen.

U toku petog i šestog lovnog dana, (30. novembra i 07. desembra 2014. god.) kada se lovi samo fazan, u lovu mogu da se koriste isključivo samo psi ptičari i terijeri!!!

Podsećamo članove o upotrebi određene sačme za pojedine vrste divljači.Naime, fazan i zec se love osmicom i desetkom (prečnik sačme 3,5 i 3 mm), lisica – šesticom (prečnik sačme 4 mm).Što znači da lovci učesnici u lovu ne smeju da nose, niti koriste krupniju sačmu od šestice (4 mm), sobzirom da se u toku lova na sitnu divljač, divlja svinja ne lovi.U toku lova nije dozvoljena upotreba oružja sa olučenim cevima!

U lovu je zabranjeno koristiti lovačke puške koje primaju više od dva metka kao i poluautomatske puške koje nisu reducirane na dva metka, (Zakon o divljači i lovstvu, čl.76. st. 1. tač. 10.).

U toku lova svaki lovac mora da na sebi ima marker uočljive fluorescentne boje.Grupovođa, tj. lovnik, člana koji nema na sebi fluorescentnu oznaku-marker ne sme da pusti u lovište.

Cena dnevne dozvole za lov na zeca i fazana, za goste je 2.000,00 din. po osobi.Cena dnevne dozvole za lov na prolaznu divljač (D. patka i D. Guska): 1.000,00 din.

Gostima se smatraju članovi svih Lovačkih udruženja, koji imaju lovnu kartu, osim Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, a kojima nije mesto prebivališta na teritoriji Opštine Kruševac.Za njih dozvolu za lov kupuje domaćin tj. naš član kod koga dolaze u goste.Predsednici sekcija dobijaju po 3 besplatne dozvole za goste.

GRUPNI LOV NA DIVLJU SVINJU:

Lov će biti organizovan u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu kao i GPGL za lovnu 2014./2015. god. U toku decembra u skaldu sa pomenutim pravilnikom, u grupnom lovu lovi se vepar, krmača i nazime, a u toku januara lovi se samo vepar i nazime, krmača se ne lovi!

Grupni lov na divlju svinju u toku lovne 2014./2015. god. biće organizovan subotom, nedeljom i sredom, počev od 10.12.2014. god.Odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel u skladu sa GPGL za lovnu 2014./2015. god. i u skladu sa predviđenim brojem za odstrel po lovnim revirima.Lov se može organizovati samo u sekcijama u kojima se nalazi stanište pomenute divljači.

Vreme trajanja lova od 07,00 h do 14,00 h.Grupovođa, odnosno lovnik je u obavezi da po odstrelu predviđenog broja po dozvoli za lov, prekine lov!Takođe, ukoliko postoji bilo kakav problem u toku lova, u smislu bezbednosti ili discipline u lovu, lovnik može da prekine lov.Takođe, lovnik može i da produži lov ukoliko se neposredno pre završetka lova rani divljač, pa je neophodno da se nađe.Ali u tom slučaju lovnik određuje dva do tri lovca koji će da idu za tragom a za ostale je lov završen! O svemu tome (skraćenje ili produženje vremena trajanja lova) grupovođa mora da obavesti lovočuvara na terenu ili upravnika lovišta!

U grupnom lovu na divlju svinju, mogu da učestvuju samo članovi koji su izmirili kopletnu članarinu za tekuću lovnu godinu i preuzeli lovnu kartu i overenu člansku knjižicu.Drugi uslov za organizaciju lova je uplata za ulazak u lovište, za jedan izlazak po lovcu.O visini uplate predsednici sekcija biće naknadno obavešteni.

Dozvolu za lov izdavaće kao i prethodne godine, lica koja su ovlašćena da izdaju dozvole za grupni lov d. svinja - predsednici sekcija ili druga lica koja je sekcija predložila a U.O. Udruženja usvojio.Dozvola za grupni lov divlje svinje je obrazac br. 5 tj. dozvola za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice. Predsednici koji nemaju pomenuti obrazac dozvola treba da dođu u LU da prezmu knjige dozvola.

U toku lova stručni pratilac, tj. lovnik je grupovođa.Grupovođa može da bude predsednik sekcije ili lica koja je sekcija predloži (zapisnik sa sastanka sekcije), a U.O. Udruženja usvojio.U toku lova obavezno je nošenje obeležavajućih markera.Predsednik sekcije dozvolu za lov i izveštaj o izvršenom lovu dostavlja Lovačkom udruženju i uplatnice učesnika u lovu najkasnije dva dana po završetku lova. Sekcija, tj. predsednik sekcije koji ne vrati dozvole u navedenom roku kao i uplatnice, neće moći da izda dozvolu za naredni lovni dan.U lovu se mogu koristiti lovački psi u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

Predsednik sekcije pre izdavanja dozvole, tj. u petak (za lov u subotu i nedelju, i u utorak za lov u sredu) mora da pozove uparvnika lovišta kako bi dobio odobrenje da li može da izda dozvolu i koliko dozvola, kao i broj markice za obeležavanje odstreljene divljači! Bez odobrenja upravnika lovišta predsednik sekcije ne može da izdaje dozvole za lov. U toku jednog lovnog dana predsednik sekcije može da izda jednu dozvolu za lov za grupu od 5 do 20 lovaca.U sekcijama koje imaju veći broj lovaca predsednik mora da sa grupovođama napravi raspored kada će koja grupa da lovi.Prioritet imaju sekcije sa velikim brojem lovaca.

Lov se mora organizovati u skladu sa ZODL i Pravilnikom o radu lovačkih sekcija LU ,,Kruševac,,.

Odstrel, meso i trofeji se plaćaju po cnovniku Lovačkog udruženja.Za svako grlo koje se ulovi, obavezno je da se odmah obavesti upravnik lovišta ili lovočuvar, kako bi bio napravljen zapisnik i uzeti uzorci unutrašnjih organa za pregled na svinjsku kugu i trihinelozu.A to su: srce, pluća, jetra, slezina i deo mišića dijafragme, koje treba spakovati u kesu i sačuvati!!! Uzimanje uzoraka je obavezno!

ODLUKA O LOVU NA PROLAZNU DIVLJAČ – D. PATKU I D. GUSKU:

Lov počinje od 10.12.2014. god. i traje do 28.02.2015. god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel GPGL za lovnu 2014/2015. god.U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa preuzetom lovnom kartom i overenom članskom knjižicom za tekuću lovnu godinu.

Lov se može izvoditi svakim danom, od 6,30 h do 18,00 h.Dozvolu za lov izdaje predsednik sekcije u kojoj se lov organizuje, za grupu od najmanje tri lovca.Dozvola za lov se može izdati na period od 5 dana.

D. Patka i D. Guska se love: pored reka Zapadne i Južne Morave, Rasine i Pepeljuše – samo levom obalom, počev od mosta na prvom ulazu u Trebotin.Lov se može izvoditi samo u pojasu od 50 m od rečnog korita.Na jezeru Ćelije pored obale na 50 m, počev od Velikog mosta, kao i na Mačkovačkim i Globoderskim barama i barama u Bivoljskom i Čitlučkom Ključu, takođe na udaljenosti od 50 m od obale.Lov se izvodi uz upotrebu lovačkih pasa.Lovački psi u toku lova moraju da budu na povodcu, da ne mogu da pretražuju teren, tj. traže divljač, već samo mogu da se koriste da aportiraju ulovljenu divljač.Upotreba lovačkih pasa koji se koriste u lovu na divlju paktu i divlju gusku, kao i u svim drugim organizovanim lovovima u lovištu ,,Rasina,, mora da bude u skladu sa ZDL, kao i Pravilnikom o lovačkim psima.Tj. lovac koji koristi lovačkog psa u lovu mora imati rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu ili identifikacionu karticu izdatu na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu!!!

MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na neophodnost preduzimanja svih mera bezbednosti u toku odvijanja lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač koja nisko leti ili se kreće u pravcu drugih lovaca, kao i na parcelama na kojima se odvijaju poljoprivredni radovi i nalaze ljudi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.

Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

 

IZVOĐENJE AKCIJA ZIMSKOG PRIHRANJIVANJA DIVLJAČI LOVNE 2014./15. god.:

Odluka je da kao i prethodnih godina treba početi sa popravkom postojećih hranilišta i izgradnjom novih.Takođe do kraja meseca u hranilišta treba izneti prvu količinu hrane, kako bi se divljač navikla na hranilišta.Kao i prethodne godine, a kako bi se pobiljšalo zimsko prihranjivanje divljači i izbegli povećani gubici plemenite divljači, doneta je odluka da predsednici sekcija do 14.11.2014. god. dostave u Udruženje zapisnik sa spikom grupa u svojoj sekciji.Tj. Broj grupa i broj članova u grupi, pošto je to poznato skoro u svim sekcijama.Svaka grupa koja broji do 5 člana tredba da izgradi najmanje 2 hranilišta i da u zimskom periodu iznosi hranu u ista, tj. da tokom nepovoljnog perioda-zime u hranilištima uvek bude hrane.Grupa veća od 5 člana treba da izgradi najmanje 3 hranilišta.Lovočuvarska služba će kasnije da obiđe sve sekcije i sa predsednikom sekcije utvrdiće da li su izgrađena hranilišta i da li u njima ima hrane.Grupa izgrađuje hranilište i iznosi hranu u delu lovišta u kome lovi.Način razduživanja akcija je isti kao prethodne godine samo šro će se provera iznošenja hrane u lovište od strane Lovočuvarske službe vršiti tri puta (decembar, januar i februar, ukoliko potrebe budu veće o tome će se naknadno doneti odluka) i biće podeljene tri markice, za svaki mesec po jedna,u toku meseca.Vrednost jedne markice 1.000,00 din.Izgradnja hranilišta takođe će ući u razduživanje akcija zimske prihrane divljači.

 

Upravni odbor je doneo odluku da su sve sekcije obavezne da se pridržavaju odluke Skupštine iz 2013. god. o vraćanju na snagu prirodnih granica između sekcija.U skaladu s tim Upravni odbor je doneo i odluku da u sekciji Bivolje mogu da budu samo dva zborna mesta: Baza Stevanović Investa – bivša Jastrepčeva baza i Jasičko igralište.Zborno mesto kod Gradske toplane se ukida.Trenutno, komisija izabrana od strane Upravnog odbora radi na rešavanju problema koji postoje na razgraničenju sekcija.

Upravni odbor je produžio rok za uplatu članarine do 28.10.2014. god.

 

Dana 17.10.2014. god. u 12,00 h biće održan sastanak Stručne službe, predsednika Udruženja i svih predsednika sekcija I i IV revira (bivši Obilić, sek. od 1 – 19 i sek. 39, i bivše društvo V. Šiljegovac- sek od broja 32 do 38).A 24.10.2014. god. u 12,00 h, sastanak sa predsednicima sekcija II i III revira (bivše društvo Jasika – sek. od broja 20 do 26, i bivše društvo V. Kupci – sek od broja 27 do 31) na kome će biti razmatrani svi aspekti vezani za grupni lov divlje svinje- 19. i 26. oktobra 2014. god. kao i lov u decembru 2014. god. i januaru 2015. god. predstojeću lovnu sezonu na zeca i fazana i o izvođenju akcija na prihranu divljači.

Svi predsednici sekcija su u obavezi da prisustvuju satanku!

 

DOBAR POGLED!

Upravnik lovišta:

Milomir Civić, dipl.in polj. sr.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane