Vesti

ODLUKA O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 175/15
KRUŠEVAC: 09.10.2015. god.

OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

     Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,  iz Kruševca, na sednici održanoj dana 08.10.2015. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina, doneo je

O D L U K U
O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI 

Lov na navedene vrste divljači vršiće se u skladu sa GPGL  ,,Rasina,, za lovnu 2015./2016. god. i Pravilnika o  gazdovanju lovištem Rasina.

            Na osnovu procene stanja populacija gajenih vrsta divljači, kao i očekivanih vremenskih prilika i stanja vegetacije u lovištu, doneta je odluka da ove lovne sezone bude 6 lovnih dana.U prva 3 lovna dana, love se  zec i fazan (petao), a četvrtog, petog i šestog lovnog dana lovi se samo fazan (petao).Tj. lovi se do ispunjenja plana odstrela iz  GPGL za lovnu 2015./201464. god.Poljska jarebica se ne lovi u skaldu sa odlukom resornog Ministarstva.

TERMINI ZA LOV GAJENIH VRSTA DIVLJAČI:

            ZEC i FAZAN: 01. 08. i 15.novembra 2015. god.

            SAMO FAZAN: 22. 29.novembra i 06.decembra 2015. god.

            Tj. lov će trajati do ispunjenja plana, odnosno broja predviđenog za odstrel iz GPGL za lovnu 2015/2016. god.!Kada se ispuni broj predviđen za odstrel, lov se prekida!

            POLJSKA JAREBICA: Ne lovi se!

            U jednom lovnom danu može se uloviti: 1 zec i 1 fazan, tj. 1 fazan  po lovcu, kao i predatori.

            VREME POČETKA LOVA – 06,00 h, ZAVRŠETAK LOVA - 15 h.

            Pored lovne karte i članske knjižice svaki člaU lovu mogu da učestvuju isključivo članovi sa overenom lovnom kartom, i overenom  članskom knjižicom – što je dokaz  da je izvršena uplata članarine.n u toku lova mora kod sebe da ima i ličnu kartu i oružani list.Samo lovna karta nije dokaz da je plaćena članarina!

            ULAZAK I IZLAZAK IZ LOVIŠTA JE ISKLJUČIVO SA ZBORNOG MESTA.U GRUPI MORAJU DA BUDU NAJMANJE 3 LOVCA (a najviše 20) I DA IMAJU UREDNO POPUNJENU DOZVOLU ZA LOV SITNE DIVLJAČI, za tekući lovni dan!Sastavni deo dozvole je i IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM LOVU!

            Dozvolu za lov dobija grupovođa od predsednika sekcije, ili lica koje je odlukom Udruženja ovlašćeno da izdaje dozvole i popunjava izveštaje o izvršenom lovu.U dozvoli se upisuju podaci o grupovođi i  brojevi lovnih karata članova grupe.Dozvolu za lov i uredno popunjen izveštaj o izvršenom lovu i evidentiranim ulovom za svakog člana grupe, grupovođa vraća predsedniku sekcije najkasnije 24 h po završetku lova.Predsednik sekcije vraća u Lovačko udruženje dozvolu za lov zajedno sa popunjenim izveštajem.Protiv predsednika sekcije koji u najkraćem roku po završetku lova (48 h) ne vrate sve dozvole i izveštaje u Lovačko udurženje biće preduzete odgovarajuće mere, tj. biće pokrenut  disciplinski  postupak!Grupovođa je ujedno i lovnik i odgovoran je za ponašanje grupe u toku lova i upis odstreljene divljači u izveštaju za lov.

            Svi članovi koji žele da love van svoje matične sekcije, tj. da gostuju u nekoj drugoj sekciji, moraju da se jave predsedniku te sekcije i od njega dobijaju dozvolu za lov, a u skladu sa PRAVILNIKOM O RADU SEKCIJA!Prva dva izlaska svako lovi u svojoj sekciji.          

            PREDSEDNIK SEKCIJE je u obavezi:

            Da odredi zborna mesta za ulazak i izlazak iz Lovišta i spisak  istih dostavi Lovačkom udruženju najkasnije do 30.10.2015. god.

            Da odredi mesta za parkiranje automobila pri ulasku u lovište.

            Da izda dozvole za lov grupovođama za svaki lovni dan;Dozvole može da izda i član sekcije koji je za to ovlašćen od strane Lovačkog udruženja, tj. odlukom Upravnog odbora.

            Upotreba lovačkih pasa u toku lovne sezone mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima (od oktobra 2011. god.), tj. lovački pas mora biti rasni pas, mora imati rodovnik, mora imati položen ispit u radu (ocena urođenih osobina) i mora biti propisno vakcinisan protiv zarzne bolesti besnila i obeležen.

            U toku četvrtog, petog i šestog lovnog dana, (22. 29. novembar i 06. decembar 2015. god.) kada se lovi samo fazan, u lovu mogu da se koriste isključivo samo psi ptičari i terijeri!

            Podsećamo članove o upotrebi određene sačme za pojedine vrste divljači.Naime, fazan i zec se love osmicom i desetkom (prečnik sačme 3,5 i 3 mm), lisica – šesticom (prečnik sačme 4 mm).Što znači da lovci učesnici u lovu ne smeju da nose, niti koriste krupniju sačmu od šestice (4 mm), sobzirom da se u toku lova na sitnu divljač, divlja svinja ne lovi.U toku lova nije dozvoljena upotreba oružja sa olučenim cevima!

            U lovu je zabranjeno koristiti lovačke puške koje primaju više od dva metka kao i poluautomatske puške koje nisu reducirane na dva metka, (Zakon o divljači i lovstvu, čl.76. st. 1. tač. 10.).

            U toku lova svaki lovac mora da na sebi ima marker uočljive fluorescentne boje.

            Cena dnevne dozvole za lov na zeca i fazana, za goste je 2.000,00 din. po osobi.Cena dnevne dozvole za lov na prolaznu divljač (D. patka i D. Guska) je 1.000,00 din.

            Gostima se smatraju članovi svih Lovačkih udruženja, koji imaju lovnu kartu, osim Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, a kojima nije mesto prebivališta na teritoriji Opštine Kruševac.Članovi U. odbora i predsednici sekcija imaju po dve besplatne dnevne dozvole za lov, za goste.

            GRUPNI LOV NA DIVLJU SVINJU: biće organizovan u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu kao i GPGL za lovnu 2015./2016. god.Naime, lov će biti organizovan  u sekcijama u kojima ima stanište  divljih svinja i gde ih trenutno ima (iste sekcije kao prethodne lovne godine).Dozvolu za lov divlje svinje, tj. dozvolu za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice, izdavaće predsednik sekcije, na ime lica koje je ovlašćeno od strane Upravnog odbora da može da bude grupovođa u lovu na divlju svinju.Grupovođa je odgovoran za ponašanje članova grupe u toku lova.

            U lovu može da učestvuje grupa od najmanje 5 lovaca, a najviše 20 lovaca.Jedna grupa u toku lovnog dana može da odstreli samo 1 (jedno) grlo.Grupovođa je dužan da po odstrelu prekine lov za tu grupu.Termini za izvođenje lova su:17. 18. 24. i 25. oktobar 2015. god. po sledećem rasporedu: 17.10.2015. god. love II i III revir (Jasika i V. Kupci), 18.10.2015. god. I i IV revir (Obilić i V. Šiljegovac), 24.10.2015. god. love I i IV revir (Obilić i V. Šiljegovac), 25.10.2015. god. love II i III revir (Jasika i V. Kupci).Gostovanje iz revira u kome se ne lovi u revir  u kome se lovi je dozvoljeno ukoliko ima mesta.

            Vreme trajanja lova je od 06,30 do 14,00 h.Sva ostala pravila u lovu važe kao i za fazana i zeca.Tj. U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa overenom lovnom kartom i članskom knjižicom koji su akontaciono uplatili 2.000,00 din. za lov divlje svinje i kojima je pečatom overeena lovna karta sa zadnje strane!Ulazak i izlazak u lovište je sa zbornog mesta.U lovu može da se koristi oružje sa glatkim i olučenim cevima u skladu sa ZODL.Zbog uslova u lovištu (jaka vegetacija i radovi u polju) iz bezbednosnih razloga preporuka je da se koristi samo oružje sa glatkim cevima.Upotreba fluorescentnog prsluka je obavezna.Upotreba lovačkih pasa  mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima.Broj divljih svinja predviđen za odstrel GPGL za lovnu 2015./2016. god. je 28 grla, podeljen po revirima na sledeći način: Revir br. I ima 8 grla za odstrel, revir br. II ima 11 grla za odstrel, (1 grlo odstreljeno). revir br. III ima 4 grla za odstrel, revir br. IV ima 5 grla za odstrel.

           

             MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na neophodnost preduzimanja svih mera bezbednosti u toku oizvođenja lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač koja nisko leti ili se kreće u pravcu drugih lovaca, kao i na parcelama na kojima se odvijaju poljoprivredni radovi i nalaze ljudi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.

            Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

            Doneta je odluka da se 14.10.2015. god. u 12,00 h održi jedan sastanak Stručne službe, predsednika Udruženja i svih predsednika sekcija I i IV revira (bivši Obilić, sek. od 1 – 19 i sek. 39, i bivše društvo V. Šiljegovac- sek od broja 32 do 38).A 16.10.2015. god. u 12,00 h, sastanak sa predsednicima sekcija II i III revira (bivše društvo Jasika – sek. od broja 20 do 26, i bivše društvo V. Kupci – sek od broja 27 do 31) na kome će biti razmatrani svi aspekti vezani za grupni lov divlje svinje, predstojeću lovnu sezonu na zeca i fazana i o izvođenju akcija na prihranu divljači.

            Predsednici sekcija koji nemaju overenu knjigu dozvola ili knjigu izveštaja o izvršenom lovu, da se jave u Lovačko udruženje pre početka lovne sezone kako bi iste preuzeli!

ODLUKA O ORGANIZACIJI IZVOĐENJA AKCIJA
ZIMSKOG PRIHRANJIVANJA DIVLJAČI LOVNE 2015./16. god.:

            Kao i prethodne godine, a kako bi se pobiljšalo zimsko prihranjivanje divljači i izbegli povećanOdluka je da kao i prethodnih godina treba početi sa popravkom postojećih hranilišta i izgradnjom novih.Takođe do kraja meseca u hranilišta treba izneti prvu količinu hrane, kako bi se divljač navikla na hranilišta.i gubici plemenite divljači, doneta je odluka da predsednici sekcija do 13.11.2015. god. dostave u Udruženje zapisnik sa spikom grupa u svojoj sekciji.Tj. Broj grupa i broj članova u grupi, pošto je to poznato skoro u svim sekcijama.Svaka grupa koja broji do 5 člana tredba da izgradi ili popravi najmanje 2 hranilišta i da u zimskom periodu iznosi hranu u ista, tj. da tokom nepovoljnog perioda-zime u hranilištima uvek bude hrane.Grupa veća od 5 člana treba da izgradi ili popravi najmanje 3 hranilišta.Lovočuvarska služba će kasnije da obiđe sve sekcije i sa predsednikom sekcije ili grupovođom utvrdiće da li su izgrađena hranilišta i da li u njima ima hrane.Grupa izgrađuje hranilište i iznosi hranu u delu lovišta u kome lovi.Način razduživanja akcija je isti kao prethodne godine.Lovočuvarska službe vršiće tri puta kontrolu hranilišta (decembar, januar i februar, ukoliko potrebe budu veće o tome će se naknadno doneti odluka).Ukoliko u hranilištima ima hrane biće podeljene tri markice, za svaki mesec po jedna, u toku meseca.

            Vrednost jedne markice 1.000,00 din.Izgradnja hranilišta takođe će ući u razduživanje akcija zimske prihrane divljači.

Što se tiče naseljavanja fazana, fazan za lov treba da stigne oko15. Oktobra 2015. god.Predsednici sekcija će o tome na vreme biti obavešteni.

 

                         DOBAR  POGLED!

 Upravnik lovišta:
Milomir Civić, dipl.in.polj.sr.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane