Vesti

Odluke o članarini i lovu na divlju svinju i predatore

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 219/16
KRUŠEVAC: 27.12.2016. god.

 

 

PREDSEDNIKU  SEKCIJE
OBAVEŠTENJE 
ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 23.12.2016. god. doneo je sledeće odluke i zaključke:

            I   UTVRĐENA JE ČLANARINA, ZA  LOVNU  2017./2018. god.

                                   Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

 

 • Redovni članovi -  9.300,00 din. – rok uplate od 01.01. do 31.08.2017. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2017. god. do 28.02.2017. god.Iznos rate – 3.300,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2017. god. do 31.05.2017. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 3. Treća rata - rok uplate od 01.06.2017. god. do 31.08.2017. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 • Članovi sa 50 % - 5.000,00 din.  - rok uplate od 01.01. do 31.05.2017. god. u 2 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2017. god. do 28.02.2017. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2017. god. do 31.05.2017. god.Iznos rate – 2.000,00 din.
 • časni članovi – akontacija u iznosu od 2.150,00 din. u  roku prve rate, tj. od 01.01. do 28.02.2017. god. a ostatak do 31.08.2017. god. u iznosu koji će biti naknadno određen.A koji zavisi od cene lovne karte, članskih doprinosa savezima (LSCS i LSS), kao i od visine naknade za odstrel lovostajem zaštićenih vrsta divljači, za lovnu 2017./2018. god. i dr.
 • Novi članovi – 9.600,00 din. fiksno – rok uplate od 01.01. do 31.08.2017. god.Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2017. god. u istom iznosu.
 • Članovi sa prekidom - 11.500,00 din. fiksno – rok uplate od 01.01. do 31.08.2017. god.
 • Predsednici sekcija – 5.000,00 din. ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2017. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.
 • Podmladak - 500,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01.2017. god. do 31.08.2017. god. Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2017. god. u istom iznosu.

 

            U periodu od 01.09. do 15.10.2017. god. članarina se može uplatiti uz uvećanje od 50%, ili pisanjem molbe ako postoji opravdani razlog za kašnjenje uplate.

            Kazna za kašnjenje rate je 500,00 din. po rati, odnosi se na redovne članove i članove sa 50 % članrine. Redovni članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2017. god. dobijaju popust od 10 %.

            Lov divlje svinje – akontaciona uplata u iznosu od 2.000,00 din. do 31.08.2017. god. pod istim uslovima kao i lovne 2016/2017 god. tj. meso, ulazak u lovište i trofej se ne plaćaju.

            Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2017. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2017. god. Količina kalendara je ograničena!

 

            II   LOV  NA  DIVLJU  SVINJU U JANUARU 2017. god.

            Lov na divlju svinju u toku januara 2017. god. izvodiće se pod istim uslovima i rasporedu kao i u decembru 2016. god.S tim što se u toku januara lovi samo vepar i nazime, krmača se ne lovi!!!

           

            III   ODLUKA O IZVOĐENJU AKCIJA NA SMANJENJU BROJA PREDATORA U LOVIŠTU: Doneta je odluka da se akcije na smanjenju broja predatora u lovištu izvode vikendom, počev od 07.01.2017. god. do 12.02.2017. god.Akcije će se izvoditi po sledećem principu: U sekcijama u kojima se ne lovi divlja svinja akcije će se izvoditi nedeljom.U sekcijama u kojima se lovi divlja svinja akcije će se izvoditi po revirima u koordinaciji sa lovom na divlju svinju.Tj. u kom se  reviru/sekcijama divlja svinja lovi u subotu, akcija će se izvoditi u nedelju i obrnuto, u kom se  reviru/sekcijama divlja svinja lovi u nedelju, akcija će se izvoditi u subotu.

          U akcijama mogu da učestvuju samo članovi koji su platili članarinu za tekuću lovnu godinu i  podigli lovnu kartu i overenu člansku knjižicu.Upotreba prsluka (markera) u akcijama je obavezna!Dozvolu za lov, tj. dozvolu za izvođenje akcija (obrazac br. 5 - dozvola za grupni lov d. svinje, vuka, šakala i lisice) popunjava i izdaje predsednik sekcije, ili lice koje je za to ovlašćeno.Grupovođe – lovnici mogu biti lica koja su za to ovlašćena od strane Upravnog odbora.Akcije se mogu izvoditi uz upotrebu lovačkih pasa, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.Uredno popunjenu dozvolu za lov i izveštaj o izvršenom lovu predsednik sekcije treba da vrati u Lovačko udurženje najkasnije za dva dana, od dana izvođenja akcije.Naknadnog dopisivanja da je neko učestvovao u akcijama a nije upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu, neće biti!!!Svaki član odgovara sam za sebe, da li je upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu.

            Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta, koja su ista kao i za lovnu sezonu sitne divljači.

            Vreme izvođenja akcija je od 07,00 h do 14,00 h.

            Obavezne su 2 akcije.Da je neko razdužio akcije mora biti upisan u najmanje 2 dozvole za lov i u 2 izveštaja o izvršenom lovu u svojoj sekciji.Vrednost jedne akcije je 1.000,00 din.

Predsednici sekcija će dobiti pre početka izvođenja akcija markice za razduživanje akcija.Svaki član koji učestvuje u akciji, dobija markicu, koja je dokaz da je akcija razdužena.Takođe, predsednici sekcija su u obavezi da se jave u Udruženje ili telefonom pozovu upravnika lovišta da bi dobili broj markice za obeležavanje odstreljenih predatora (vuk, šakal i lisica).Broj markice se upisuje u dozvoli za lov i izveštaju o izvršenom lovu.Bez markice predsednik sekcije ne može izdati dozvolu za lov!

            Protiv članova ili grupe lovaca koji ne poštuju odluke U.O. i na akcijama love ili pucaju na plemenitu divljač (zeca, fazana, d. svinju ili srnu) biće preduzete rigorozne mere, tj. biće pokrenut disciplinski postupak i krivična prijava kod nadležnih organa!!!

 

    MERE BEZBEDNOSTI U TOKU IZVOĐENJA AKCIJA I GRUPNOG LOVA NA D. SVINJU:       

 

            U skladu sa Pravilnikom o merama bezbednosti u lovištu (Sl. Glasnik RS, br. 76/11) navodimo mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju učesnici u lovu, kao i grupovođe i lovnici:

1) da se lovačkim oružjem mora rukovati oprezno i odgovorno;

2) da prilikom odlaska do mesta lova, prelaska na drugo mesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prostorijama lovačko oružje mora biti ispražnjeno i / ili prelomljeno;

3) da se lovačko oružje puni posle znaka koji daje stručni pratilac / pratilac / vođa grupe lovaca za početak lova, a prazni posle davanja znaka za završetak lova;

4) da se lovačko oružje puni leđa okrenutih učesnicima lova, tako da se drži koso usmereno nadole ili nagore;

5) da se lovačko oružje nikada ne sme uperiti prema drugom učesniku u lovu;

6) da nije dozvoljeno pucati na divljač koja se kreće u pravcu drugih učesnika u lovu i kada se drugi učesnici u lovu time ugrožavaju;

7) da se u grupnom lovu divljač ne sme pratiti sa uperenim lovačkim oružjem sve dok ne prođe liniju lovaca;

8) da se ubrzač okidanja („šneler”) i optički nišan sa uvećanjem preko četiri puta u grupnom lovu ne smeju koristiti;

9) da nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog nišana na lovačkom oružju;

10) da se prilikom nošenja napunjenog lovačkog oružja ruka ne sme držati na ustima cevi ili na okidaču, odnosno obaraču;

11) da se posle pada lovačkog oružja na zemlju ili u sneg lovačko oružje mora pregledati radi otklanjanja eventualnih začepljenja ili drugih oštećenja i nedostataka;

12) da se mesto na koje je lovac raspoređen ne sme napuštati u vreme lova bez odobrenja stručnog pratioca / pratioca / vođe grupe lovaca sve do završetka lova;

13) da su svi učesnici u lovu obavezni da na sebi imaju odgovarajuću obeležavajuću oznaku (traku na kapi ili kapu ili prsluk ili obeležje na ramenom delu prsluka ili jakne) koja je jarke narandžaste, žute, ljubičaste ili crvene boje.

            Mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju stručni pratilac/vođa grupe lovaca u lovu su:

1) upoznavanje lovaca pre početka lova sa načinom organizovanja lova, vrstom propisanog lovačkog oružja i odgovarajuće lovačke municije za taj način organizovanja lova, načinom kretanja sa lovačkim oružjem kroz lovište, načinom na koji se vrši pucanje na divljač koja se lovi;

2) kontrola lovne karte, oružnog lista i dozvole za lov, obeležavajuće oznake, lovačkog psa, kao i ostale lovačke opreme koju lovac nosi sa sobom u lov pre početka lova;

3) provera lovačkog oružja sa olučenim cevima koje lovac koristi u lovu izvođenjem probnog hica pre početka lova;

4) sprečavanje upotrebe lovačkog oružja u slučajevima kada je ugrožena bezbednost učesnika u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;

5) isključenje lovaca koji predstavljaju potencijalnu opasnost za učesnike u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;

6) rukovođenje lovom na stručan način, u skladu sa propisima kojim se uređuje lovstvo, kojim se sprečava mogućnost ugrožavanja bezbednosti učesnika u lovu, šteta na divljači i šteta na staništu divljači;

7) druge mere od značaja za bezbednost u lovištu i lovu propisane aktom korisnika lovišta o gazdovanju lovištem.

               

            IV   ODLUKA O ORGANIZACIJI  LOVA NA VUKA U RIBARSKOJ BANJI: Organizovani grupni lov na vuka, šakala i lisicu u sekciji Ribare (Ribarskoj Banji) biće održan 28.01.2017. god.

 

 

            NAPOMENA: Podsećaju se svi predsednici sekcija da su u skladu sa prethodnim obaveštenjem, trebali da izvrše popravku postojećih hranilišta i eventualno izgrade potreban broj novih hranilišta.U toku je iznošenje hrane u lovište.Početkom januara 2017. god. predsednici sekcija trebaju da dostave u Udruženje spisak članova (na propisanom obrascu) koji su razdužili akcije prihrane za decembar 2016. god. sa navedenim iznosima hrane koja je izneta.

            Takođe, predsednici sekcija trebali su da dostave u Udruženje zapisnik sa spiskom grupa u svojoj sekciji.Tj. broj grupa i broj članova u grupi, kako bi moglo da se počne sa razduženjem akcija zimske prihrane divljači.Predsednici sekcija koji to nisu uradli, da što hitnije urade i dostave zapisnike sa spiskom grupa u svojoj sekciji, kako protiv istih ne bi bile preduzete adekvatne mere!

            Početkom januara 2017. god. Lovočuvarska služba izvršiće kontrlu hranilišta.   

            O ovom obaveštenju, članovi mogu da se informišu i na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,.Adresa sajta je www.lukrusevac.rs

                                                                                                            Upravnik lovišta:

                                                                                                     Milomir Civić dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane