Vesti

Odluke o članarini i lovu na divlju svinju i predatore

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 214/15
KRUŠEVAC: 29.12.2015. god.

 

 

PREDSEDNIKU  SEKCIJE
OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 28.12.2015. god. doneo je sledeće odluke i zaključke:

 

            I   UTVRĐENA JE ČLANARINA, ZA  LOVNU  2016./2017. god.

                                   Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

Redovni članovi – 8.950,00 din. - od 01.01. do 31.08.2016. god. u 8 rata po 1.100,00 din. (prva rata 1.250,00 din.).
Članovi sa 50 % - 4.500,00 din. - od 01.01. do 30.04.2016. god. u 4 rate po 1.100,00 din. (prva rata 1.200,00 din.).
Počasni članovi - 2.150,00 din. - od 01.01. do 15.10.2016. god. fiksno!
Članovi sa prekidom  - 11.150,00 din. - od 01.01. do 31.08.2016. god. u 8 rate, fiksno!
Novi članovi – 11.150,00 din. - od 01.01. do 15.10.2016. god. fiksno!
Predsednici sekcija - 4.500,00 din. ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2016. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.
Lovački podmladak - 450,00 din. (5 % od redovne članarine) – fiksno!

      Ovakva odluka o visini članarine je na bazi očekivane cene lovne karte, članskog doprinosa Lovačkim savezima i naknade za odstrel lovostajem zaštićenih vrsta divljači, za lovnu 2016./2017. god.!

       U periodu od 01.09. do 15.10.2016. god. članarina se može uplatiti uz uvećanje od 50%, ili pisanjem molbe ako postiji samo opravdani razlog za kašnjenje uplate.Molbu treba predati u redovnom roku za uplatu, tj. do 31.08.2016. god.

            Kazna za kašnjenje rate je 150,00 din. po rati!Počasni članovi, novi članovi, članovi sa prekidom i lovački podmladak ne plaćaju kaznu za kašnjenje rate.Redovni članovi, članovi sa prekidom i novi članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2016. god. dobijaju popust od 10 %, tj. od 895,00 din. odnosno 1.115,00 din.!

            Članovi koji žele da love divlju svinju u lovnoj 2016./2017. god. čekanjem ili u grupnom lovu, moraće akontaciono da uplate iznos od 2.000,00 din. uz članarinu, najkasnije do 31.08.2016. god. (po istom principu kao i ove lovne godine).Uplatom 2.000,00 din. Oslobođeni su od plaćanja ulaska u lovište, odstrelne takse i mesa odstreljene divljači, tj. divlje svinje.Takođe, dobiće fluorescentni marker- prsluk, sa oznakama Udruženja.Ova odluka se odnosi na sve članove koji žele da love divlju svinju, bez obzira na status koji imaju (počasni, 50 %, redovni, sa prekidom, novičlanovi).Članovima koji su uz članarinu uplatili i 2.000,00 din. Za lov divlje svinje, biće lovna karta  overena i posebnim pečatom.Sva sredstva od ove uplate biće isključivo namenski utrošena.Tj. od tih sredstava biće kupljena hrana za divljač, gradiće se lovnouzgojni i lovnotehnički objekti u lovištu (hranilice za divlju svinju i visoke čeke), kao i isplata štete nastale na usevima, koju su pričinile divlje svinje.

            Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2015. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2015. god.Količina kalendara je ograničena!

            II   LOV  NA  DIVLJU  SVINJU U JANUARU 2016. god.

            Lov na divlju svinju u toku januara 2016. god. izvodiće se pod istim uslovima i rasporedu kao i u decembru 2015. god.S tim što se u toku januara lovi samo vepar i nazime, krmača se ne lovi!!!

         

            III   ODLUKA O IZVOĐENJU AKCIJA NA SMANJENJU BROJA PREDATORA U LOVIŠTU: Doneta je odluka da se akcije na smanjenju broja predatora u lovištu izvode u toku januara 2016. god. vikendom, po revirima, a u skladu sa izvođenjem grupnog lova na divlju svinju.Tj. akcije će se izvoditi po sledećem principu: kada se u I i IV reviru (sek. bivša Društva Obilić i V. Šiljegovac) divlja svinja lovi u subotu, akcije će se za sve sekcije tih revira izvoditi u nedelju, i obrnuto, kada se divlja svinja lovi u nedelju, akcije će se izvoditi u subotu.Isto važi i za sekcije II i III revira (bivša Društva Jasika i V. Kupci).

            Da bi se razdužile akcije, obavezno je učešće u najmanje 2 akcije.Vrednost jedne akcije je 1.000,00 din.Za eventualno produženje izvođenja akcija u toku februara 2016. god. biće doneta naknadna odluka, u zavisnosti od okolnosti i i stanja u lovištu.

            IV   ODLUKA O ORGANIZACIJI  LOVA NA VUKA U RIBARSKOJ BANJI: Organizovani grupni lov na vuka, šakala i lisicu u sekciji Ribare (Ribarskoj Banji) biće održan 30.01.2016. god. kao i prethodne godine, pod istim uslovima.Skup učesnika je u 07,00 h u krugu Ribarske Banje, ispred restorana.Učešće u lovu je besplatno, uz obavezno posedovanje lovne karte za tekuću lovnu godinu.Po završetku lova, na terenu, za sve učesnike biće obezbeđen ručak – vojnički pasulj.Od 18,00 h u restoranu u Ribarskoj Banji biće organizovana svečana večera.Cena ulaznice je 1.800,00 din.

            NAPOMENA: Podsećaju se svi predsednici sekcija da su u skladu sa prethodnim obaveštenjem, trebali da izvrše popravku postojećih hranilišta i eventualno izgrade potreban broj novih hranilišta.U toku je iznošenje hrane u lovište.Početkom januara 2016. god. predsednici sekcija trebaju da dostave u Udruženje spisak članova (na propisanom obrascu) koji su razdužili akcije prihrane za decembar 2015. god.

            Takođe, predsednici sekcija trebali su da dostave u Udruženje zapisnik sa spiskom grupa u svojoj sekciji.Tj. broj grupa i broj članova u grupi, kako bi moglo da se počne sa razduženjem akcija zimske prihrane divljači.Predsednici sekcija koji to nisu uradli, da što hitnije urade i dostave zapisnike sa spiskom grupa u svojoj sekciji, kako protiv istih ne bi bile preduzete adekvatne mere!

            Početkom januara 2016. god. Lovočuvarska služba izvršiće kontrlu hranilišta.

      O ovom obaveštenju, članovi mogu da se informišu i na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,.Adresa sajta je www.lukrusevac.rs.Na sajtu su i sva važna obaveštenja, obrasci, normativna akta, foto galerija iz našeg lovišta, kao i ostale informacije vezane za rad Lovačkog udruženja.

 

 

 

 

                                                                                           Upravnik lovišta:
                                                                                      Milomir Civić dipl.in.polj.sr.

                                                                                                              

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane