Vesti

Odluke Upravnog odbora - članarina i grupni lov

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,

TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC

TEL: 037/426-991

BROJ: 95/14

KRUŠEVAC: 12.09.2014. god.

 

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 08.09.2014. god. a na osnovu ZODL, GPGL, Naredbe o lovostaju divljači i Pravilnika o uslovima i načinu izvođenja lova, Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina, doneo je sledeće odluke:

 

ODLUKA O UPLATI ČLANARINE U TOKU SEPTEMBRA 2014. GOD.: Upravni odbor je doneo odluku, tj. izmenio prethodno donešenu odluku, da članovi koji nisu uplatili članarinu u redovnom roku, tj. do 31.08.2014. god. mogu da uplate do kraja septembra, (30.09.2014. god.) u sledećim iznosima:

Redovni članovi – 12.000,00 din.

Članovi sa 50 % - 6.000,00 din.

Članovi sa prekidom – 13.200,00 din.

 

ODLUKA O GRUPNOM LOVU NA DIVLJU SVINJU: U skladu sa Pravilnikom o gazdovanju lovištem Rasina i ostalim zakonskim aktima, grupni lov na divlju svinju biće organizovan u oktobru u sledećim terminima:

19.10.2014. god. love sekcije iz revira I i IV (Obilić i V. Šiljegovac)

26.10.2014. god. love sekcije iz revira II i III (Jasika i V. Kupci)

Lovi se vepar, krmača i nazime.Lov se može organizovati samo u sekcijama u kojima se nalazi stanište pomenute divljači.U grupnom lovu na divlju svinju, mogu da učestvuju samo članovi koji su izmirili kompletnu članarinu za tekuću lovnu godinu i preuzeli lovnu kartu i overenu člansku knjižicu!!!

Dozvolu za lov izdavaće lica koja su ovlašćena da izdaju dozvole za grupni lov d. svinja - predsednici sekcija, ili druga lica koja je sekcija predložila a U.O. Udruženja usvojio, tj. ovlastio da to rade.Dozvola za grupni lov divlje svinje je obrazac br. 5 tj. dozvola za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice.Predsednici koji nemaju pomenuti obrazac dozvola treba da dođu u LU da prezmu knjige dozvola.Zborna mesta su ista kao za prethodnu godinu.Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta.

Predsednik sekcije pre izdavanja dozvole, tj. u petak, mora da pozove uparvnika lovišta kako bi dobio odobrenje koliko dozvola može da izda, kao i broj markice za obeležavanje odstreljene divljači!!!Bez odobrenja upravnika lovišta predsednik sekcije ne može da izdaje dozvole za lov!!!Dozvola se izdaje za grupu od 5 do 20 lovaca.

U toku lova stručni pratilac, tj. lovnik je grupovođa.Grupovođa može da bude predsednik sekcije ili lica koja je sekcija predloži (zapisnik sa sastanka sekcije), a U.O. Udruženja usvojio.U toku lova obavezno je nošenje obeležavajućih markera.Predsednik sekcije dozvolu za lov i izveštaj o izvršenom lovu dostavlja Lovačkom udruženju najkasnije dva dana po završetku lova.U lovu se mogu koristiti lovački psi u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu!!!

Vreme trajanja lova od 06,30 h do 13,30 h.

Grupovođa, odnosno lovnik je u obavezi da po odstrelu predviđenog broja grla za odstrel po dozvoli za lov, prekine lov!Takođe, ukoliko postoji bilo kakav problem u toku lova, u smislu bezbednosti ili discipline u lovu, lovnik može da prekine lov.

Odstrel, meso i trofeji se plaćaju po cnovniku Lovačkog udruženja.Za svako grlo koje se ulovi, obavezno je da se odmah obavesti upravnik lovišta ili lovočuvar, kako bi bio napravljen zapisnik i uzeti uzorci unutrašnjih organa za pregled na svinjsku kugu i trihinelozu.A to su: srce, pluća, jetra, slezina i deo mišića dijafragme i deo mišića prednje noge, koje treba spakovati u kesu i sačuvati!!!Uzimanje uzoraka je obavezno!

 

MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove koji će učestvovati u lovu na d. svinju, na obavezu preduzimanja mera bezbednosti u toku lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju zakonom predviđenih mera bezbednosti, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem!

Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe!

 

U skladu sa Pravilnikom o merama bezbednosti u lovištu (Sl. Glasnik RS, br. 76/11) navodimo mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju učesnici u lovu, kao i grupovođe i lovnici

 

Mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju učesnici u lovu su:

 

1) da se lovačkim oružjem mora rukovati oprezno i odgovorno;

2) da prilikom odlaska do mesta lova, prelaska na drugo mesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prostorijama lovačko oružje mora biti ispražnjeno i / ili prelomljeno;

3) da se lovačko oružje puni posle znaka koji daje stručni pratilac / pratilac / vođa grupe lovaca za početak lova, a prazni posle davanja znaka za završetak lova;

4) da se lovačko oružje puni leđa okrenutih učesnicima lova, tako da se drži koso usmereno nadole ili nagore;

5) da se lovačko oružje nikada ne sme uperiti prema drugom učesniku u lovu;

6) da nije dozvoljeno pucati na divljač koja se kreće u pravcu drugih učesnika u lovu i kada se drugi učesnici u lovu time ugrožavaju;

7) da se u grupnom lovu divljač ne sme pratiti sa uperenim lovačkim oružjem sve dok ne prođe liniju lovaca;

8) da se ubrzač okidanja („šneler”) i optički nišan sa uvećanjem preko četiri puta u grupnom lovu ne smeju koristiti;

9) da nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog nišana na lovačkom oružju;

10) da se prilikom nošenja napunjenog lovačkog oružja ruka ne sme držati na ustima cevi ili na okidaču, odnosno obaraču;

11) da se posle pada lovačkog oružja na zemlju ili u sneg lovačko oružje mora pregledati radi otklanjanja eventualnih začepljenja ili drugih oštećenja i nedostataka;

12) da se mesto na koje je lovac raspoređen ne sme napuštati u vreme lova bez odobrenja stručnog pratioca / pratioca / vođe grupe lovaca sve do završetka lova;

13) da su svi učesnici u lovu obavezni da na sebi imaju odgovarajuću obeležavajuću oznaku (traku na kapi ili kapu ili prsluk ili obeležje na ramenom delu prsluka ili jakne) koja je jarke narandžaste, žute, ljubičaste ili crvene boje.

Mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju stručni pratilac / vođa grupe lovaca u lovu su:

1) upoznavanje lovaca pre početka lova sa načinom organizovanja lova, vrstom propisanog lovačkog oružja i odgovarajuće lovačke municije za taj način organizovanja lova, načinom kretanja sa lovačkim oružjem kroz lovište, načinom na koji se vrši pucanje na divljač koja se lovi;

2) kontrola lovne karte, oružnog lista i dozvole za lov, obeležavajuće oznake, lovačkog psa, kao i ostale lovačke opreme koju lovac nosi sa sobom u lov pre početka lova;

3) provera lovačkog oružja sa olučenim cevima koje lovac koristi u lovu izvođenjem probnog hica pre početka lova;

4) sprečavanje upotrebe lovačkog oružja u slučajevima kada je ugrožena bezbednost učesnika u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;

5) isključenje lovaca koji predstavljaju potencijalnu opasnost za učesnike u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;

6) rukovođenje lovom na stručan način, u skladu sa propisima kojim se uređuje lovstvo, kojim se sprečava mogućnost ugrožavanja bezbednosti učesnika u lovu, šteta na divljači i šteta na staništu divljači;

7) druge mere od značaja za bezbednost u lovištu i lovu propisane aktom korisnika lovišta o gazdovanju lovištem.

 

NAPOMENA: Krajem septembra ili početkom oktobra u saradnji sa Kinološkim društvom Kruševac iz Kruševca, Lovačko udruženje će organizovati u sva četiri revira po jedno polaganje ispita u radu za lovačke pse.Više informacija o datumu polaganja i ostalim uslovima biće naknadno utvrđeni, o čemu će biti obaveštenje.Članovi čiji lovački psi nemasju položen pomenuti ispit, trbaju da iskoriste priliku i izvedu pse na polaganje.

 

Upravnik lovišta:

Milomir Civić, dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane