Vesti

Odluke Upravnog odbora od 14.09.2016. godine

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 162/16
KRUŠEVAC: 16.09.2016. god.

 

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 14.09.2016. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina, doneo je sledeće ODLUKE:

 

I ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA UPLATU ČLANARINE ZA LOVNU 2016./2017. GOD.: Rok za uplatu članarine je produžen do daljnjeg, tj. članarina se može uplatiti do momenta do kog je moguće naručiti lovnu kartu.Ovo važi za sve članove.Počev od 01.09.2016. god. neuplaćena članarina ili deo članarine koji nije uplaćen uvećava se umesto dosadašnjih 50 % za 40 %.Ovo važi: za redovne članove - 14.000,00 din, članove koji plaćaju 50 % - 7.000,00 din., i članove sa prekidom - 15.610,00 din.Počasni članovi – 2.150,00 din. Novi članovi – 8.950,00 din.Takođe do daljnjeg je produžen i rok za uplatu lova na divlju svinju - 2.000,00 din.

 

II ODLUKA O ORGANIZACIJI GRUPNOG LOVA NA DIVLJU SVINJU U OKTOBRU 2016. GOD.: Lov će biti organizovan u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, GPGL za lovnu 2016./2017. god. i Pravilnikom o gazdovanju lovištem Rasina.Naime, lov će biti organizovan u sekcijama u kojima ima stanište divljih svinja i gde ih trenutno ima (iste sekcije kao prethodne lovne godine).Dozvolu za lov divlje svinje, tj. dozvolu za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice, izdavaće predsednik sekcije, na ime lica koje je ovlašćeno od strane Upravnog odbora da može da bude grupovođa u lovu na divlju svinju.Grupovođa je u potpunosti odgovoran za ponašanje članova grupe u toku lova.

U lovu može da učestvuje grupa od najmanje 5 lovaca, a najviše 20 lovaca. Grupovođa je dužan da po odstrelu prekine lov za tu grupu.Termini za izvođenje lova su: 15. 16. 22. i 23. oktobar 2016. god. po sledećem rasporedu: 15.10.2016. god. love I i IV revir (Obilić i V. Šiljegovac), 16.10.2016. god. II i III revir (Jasika i V. Kupci), 22.10.2016. god. love II i III revir (Jasika i V. Kupci), 23.10.2016. god. love I i IV revir (Obilić i V. Šiljegovac).Gostovanje iz revira u kome se ne lovi u revir u kome se lovi nije dozvoljeno.Vreme trajanja lova je od 06,30 do 14,00 h.Sva ostala pravila u lovu važe kao i za fazana i zeca.Tj. U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa overenom lovnom kartom i članskom knjižicom i koji su akontaciono uplatili 2.000,00 din. za lov divlje svinje.Ulazak i izlazak u lovište je sa zbornog mesta.U lovu može da se koristi oružje sa glatkim i olučenim cevima u skladu sa ZODL.Zbog uslova u lovištu (jaka vegetacija i radovi u polju i šumi) iz bezbednosnih razloga ne preporučuje se korišćenje oružje sa olučenim cevima.Upotreba fluorescentnog prsluka je obavezna.Upotreba lovačkih pasa mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima.Broj divljih svinja je GPGL za lovnu 2016./2017. god. je 40 grla.Do sada su odstreljena 4 grla.

Članovi iz sekcija u kojima se ne lovi divlja svinja, a koji su uplatili, mogu da love u sekcijama u kojima se lovi divlja svinja, tamo gde ima mesta na dozvoli, ili na posebnoj dozvoli za njih koju izdaje po nalogu upravnika predsednik sekcije.Dozvole za navedene članove biće izdavane po sistemu rotacija sekcija, tj. svakog lovnog dana dozvola će se izdavati za drugu sekciju. Prilikom odstrela obavezno prijaviti lovočuvaru ili upravniku lovišta.Odstreljeno grlo obavezno mora da se obeleži markicom i ispoštuje sva procedura predviđena ZODL.

Po istom principu grupni lov na divlju svinju se nastavlja od 10. decembru 2016. Subotom, nedeljom i sredom, pod istim uslovima kao i prošle lovne godine.Predsednik sekcije mora do četvrtka da najavi broj prijavljenih članova za lov upravniku lovišta da bi dobio markicu za obeležavanje odstreljen divljači, a do utorka za sredu.

Pre početka lova biće održan sastanak sa predsednicima sekcija u kojima se lovi divlja svinja radi detaljnijeg dogovora.O datumu i vremenu održavanja sastanka predsednici sekcija biće naknadno obavešteni.

Što se tiče grupnog lova na divlju svinju, u pojedinim sekcijama je bilo problema oko granica između sekcija i prelaska lovaca iz jedne u drugu sekciju.Doneta je odluka da se divlja svinja u grupnom lovu lovi u svojoj sekciji, a članovi koji žele da love na teritoriji druge sekcije moraju da ispoštuju zborno mesto te sekcije.Tj. moraju da krenu sa zbornog mesta sekcije u kojoj žele da love.Ne mogu da krenu iz jedne sekcije, love u njoj, a onda uđu u drugu ili treću sekciju i nastave da love!Predsednici sekcija bi trebalo da pre svakog lova naprave dogovor sa susednim sekcijama i iskoordiniraju lov, kako bi znali gde se ko od lovaca nalazi i kako bi lov bio što bezbedniji i ujedno što uspešniji.

 

III ODLUKA O LOVU DIVLJIH SVINJA ČEKANJEM U REONU JASIKOVCA: Zbog pojave divljih svinja iz prirodne reprodukcije u širem reonu Jasikovca (okolina Repro centra), koji je odlukom Upravnog odbora zatvoren za lov, zbog mira u Repro centru i pojave štete u većem obimu na zasadima kukuruza doneta je odluka da može da se izvodi lov na divlju svinju čekanjem.Lov će se izvoditi pod istim uslovima kao i u ostalim delovima lovišta uz pojačani nadzor Lovočuvarske službe.Uslov je da na mestu čekanja mora biti biti izgrađena bar privremena čeka (na drvetu).Dozvola može da se dobije kod upravnika lovišta ili lovočuvara.

Doneta je odluka da lovočuvar Saša Savić kao i ostali lovočuvari izdaje dozvole za lov divlje svinje čekanjem, pre svega u reviru br. 3 (V. Kupci).

 

IV ODLUKA O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI (ZEC I FAZAN) LOVNE 2016./2017. GOD: Lov na navedene vrste divljači vršiće se u skladu sa GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2016./2017. god. i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina.

Na osnovu procene stanja populacija gajenih vrsta divljači, kao i očekivanih vremenskih prilika i stanja vegetacije u lovištu, doneta je odluka da ove lovne sezone bude 6 lovnih dana.U prva 3 lovna dana, love se zec i fazan (petao), a četvrtog, petog i šestog lovnog dana lovi se samo fazan (petao).Tj. lovi se do ispunjenja plana odstrela iz GPGL za lovnu 2016./2017. god.Poljska jarebica se ne lovi u skaldu sa odlukom resornog Ministarstva.

TERMINI ZA LOV:

ZEC i FAZAN: 30. oktobari i 06. i 13. novembar 2016. god.

SAMO FAZAN: 20. i 27. novembar i 04. decembar 2016. god.

Tj. lov će trajati do ispunjenja plana, odnosno broja predviđenog za odstrel iz GPGL za lovnu 2016/2017. god.!Kada se ispuni broj predviđen za odstrel, lov se prekida!

POLJSKA JAREBICA: Ne lovi se!

U jednom lovnom danu može se uloviti: 1 zec i 1 fazan po lovcu.

VREME POČETKA LOVA – 06,00 h, ZAVRŠETAK LOVA - 15 h.

U lovu mogu da učestvuju isključivo članovi sa overenom lovnom kartom, i overenom članskom knjižicom – što je dokaz da je izvršena uplata članarine.Pored lovne karte i članske knjižice svaki član u toku lova mora kod sebe da ima i ličnu kartu i oružani list.Samo lovna karta nije dokaz da je plaćena članarina!

Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta.U grupi moraju da budu najmanje 3 lovca (a najviše 20) i da imaju uredno popunjenu dozvolu za lov sitne divljači, za tekući lovni dan!Sastavni deo dozvole je i izveštaj o izvršenom lovu!

Dozvolu za lov dobija grupovođa od predsednika sekcije, ili lica koje je odlukom Udruženja ovlašćeno da izdaje dozvole i popunjava izveštaje o izvršenom lovu.U dozvoli se upisuju podaci o grupovođi i brojevi lovnih karata članova grupe.Dozvolu za lov i uredno popunjen izveštaj o izvršenom lovu i evidentiranim ulovom za svakog člana grupe, grupovođa vraća predsedniku sekcije najkasnije 12 h po završetku lova.Predsednik sekcije vraća u Lovačko udruženje dozvolu za lov zajedno sa popunjenim izveštajem.Protiv predsednika sekcije koji u najkraćem roku po završetku lova (48 h) ne vrate sve dozvole i izveštaje u Lovačko udurženje biće preduzete odgovarajuće mere, tj. biće pokrenut disciplinski postupak!Grupovođa je ujedno i lovnik i odgovoran je za ponašanje grupe u toku lova i upis odstreljene divljači u izveštaju za lov!

Svi članovi koji žele da love van svoje matične sekcije, tj. da gostuju u nekoj drugoj sekciji, moraju da se jave predsedniku te sekcije i od njega dobijaju dozvolu za lov, a u skladu sa PRAVILNIKOM O RADU SEKCIJA!Prva dva izlaska svako lovi u svojoj sekciji!

PREDSEDNIK SEKCIJE je u obavezi :

Da odredi zborna mesta za ulazak i izlazak iz Lovišta i spisak istih dostavi Lovačkom udruženju najkasnije do 21.10.2016. god.

Da odredi mesta za parkiranje automobila pri ulasku u lovište.

Da izda dozvole za lov grupovođama za svaki lovni dan; Dozvole može da izda i član sekcije koji je za to ovlašćen od strane Lovačkog udruženja, tj. odlukom Upravnog odbora.

Upotreba lovačkih pasa u toku lovne sezone mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima (od oktobra 2011. god.), tj. lovački pas mora biti rasni pas, mora imati rodovnik, mora imati položen ispit u radu (ocena urođenih osobina) i mora biti propisno vakcinisan protiv zarzne bolesti besnila i obeležen.

U toku četvrtog, petog i šestog lovnog dana, (20. 27. novembar i 04. decembar 2016. god.) kada se lovi samo fazan, u lovu mogu da se koriste isključivo samo psi ptičari i terijeri.

Podsećamo članove o upotrebi određene sačme za pojedine vrste divljači.Naime, fazan i zec se love osmicom i desetkom (prečnik sačme 3,5 i 3 mm), lisica – šesticom (prečnik sačme 4 mm).Što znači da lovci učesnici u lovu ne smeju da nose, niti koriste krupniju sačmu od šestice (4 mm), sobzirom da se u toku lova na sitnu divljač, divlja svinja ne lovi.U toku lova nije dozvoljena upotreba oružja sa olučenim cevima!

U lovu je zabranjeno koristiti lovačke puške koje primaju više od dva metka kao i poluautomatske puške koje nisu reducirane na dva metka, (Zakon o divljači i lovstvu, čl.76. st. 1. tač. 10.).

U toku lova svaki lovac je obavezan da na sebi ima prsluk-marker uočljive fluorescentne boje (prilikom preuzimanja lovne karte svaki član je dobio prsluk).Kazna za nenošenje prsluka po Disciplinskom pravilniku je 4.500,00 din. (50 % od redovne članarine).

Cena dnevne dozvole za lov na zeca i fazana, za goste je 2.000,00 din. po osobi.Cena dnevne dozvole za lov na prolaznu divljač (D. patka i D. Guska): 1.000,00 din.Gostima se smatraju članovi svih Lovačkih udruženja, koji imaju lovnu kartu, osim Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, a kojima nije mesto prebivališta na teritoriji Opštine Kruševac.Članovi Upravnog odbora i predsednici sekcija imaju po dve besplatne dnevne dozvole za lov, za goste.

MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na neophodnost preduzimanja svih mera bezbednosti u toku odvijanja lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač koja nisko leti ili se kreće u pravcu drugih lovaca, kao i na parcelama na kojima se odvijaju poljoprivredni radovi i nalaze ljudi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.

Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

 

V ODLUKA O ZIMSKOM LOVU NA DIVLJU PATKU I DIVLJU GUSKU: Doneta je odluka da lov počne od 10.12.2016. god. i traje do 28.02.2017. god. Odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel GPGL za lovnu 2016/2017. god.U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa preuzetom lovnom kartom i overenom članskom knjižicom za tekuću lovnu godinu.

Lov se može izvoditi svakim danom, od 7,00 h do 17,00 h.Dozvolu za lov izdaje predsednik sekcije u kojoj se lov organizuje, za grupu od najmanje tri lovca.Dozvola za lov se može izdati na period od 5 dana.

D. Patka i D. Guska se love: pored reka Zapadne i Južne Morave, Rasine i Pepeljuše – samo levom obalom, počev od mosta na prvom ulazu u Trebotin.Lov se može izvoditi samo u pojasu od 50 m od rečnog korita.Na jezeru Ćelije pored obale na 50 m, počev od Velikog mosta, kao i na Mačkovačkim i Globoderskim barama i barama u Bivoljskom i Čitlučkom Ključu, takođe na udaljenosti od 50 m od obale.Lov se izvodi uz upotrebu lovačkih pasa.Lovački psi u toku lova moraju da budu na povodcu, da ne mogu da pretražuju teren, tj. traže divljač, već samo mogu da se koriste da aportiraju ulovljenu divljač.Upotreba lovačkih pasa koji se koriste u lovu na divlju paktu i divlju gusku, kao i u svim drugim organizovanim lovovima u lovištu ,,Rasina,, mora da bude u skladu sa ZDL, kao i Pravilnikom o lovačkim psima.Tj. lovac koji koristi lovačkog psa u lovu mora imati rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu ili identifikacionu karticu izdatu na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu!

 

VI ODLUKA O NASELJAVANJU DIVLJIH SVINJA U LOVIŠTE IZ REPRO CENTRA NA JASIKOVCU: Doneta je odluka da se organizuje naseljavanje divljih svinja (prasad i nazimad), u sekcijama u kojima se lovi divlja svinja i u kojima postoje adekvatni stanišni uslovi za divlju svinju.Raspored naseljavanja, vreme i broj grla po sekcijima zavisiće od vremenskih prilika, tj. trenutnih stanišnih uslova, kao i broja prasadi koja mogu da se nasele u slobodno lovište, odnosno ispunjavaju određene kriterijume za naselavanje u slobodno lovište.Pre naseljavanja biće održan sastanak sa predsednicima sekcija – predstavnicima svih revira, gde će se izvršiti naseljavanje i isto izvesti u koordinaciji sa predstavnicima lovaca iz tih revira.

 

VII ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA DISCIOLINSKOG PRAVILNIKA: Izvršena je dopuna i izmena Disciplinskog pravilnika.U čl. 16. Dodaje se novi stav koji glasi: Kaznom u iznosu od 50 % od redovne članarine kazniće se lice koje u grupnom lovu lovi bez obeležavajućeg-fluorescentnog prsluka!

 

VIII ODLUKA O ORGANIZACIJI IZVOĐENJA AKCIJA ZIMSKOG PRIHRANJIVANJA DIVLJAČI LOVNE 2016./17. GOD.: Odluka je da kao i prethodnih godina treba početi sa popravkom postojećih hranilišta i izgradnjom novih.Takođe do krajem oktobra u hranilišta treba izneti prvu količinu hrane, kako bi se divljač navikla na hranilišta.Kako bi se pobiljšalo zimsko prihranjivanje divljači i izbegli povećani gubici plemenite divljači, svaka grupa koja broji do 5 člana tredba da izgradi najmanje 2 hranilišta, ili da popravi već postojeća, a grupa veća od 5 člana treba da izgradi ili popravi najmanje 3 hranilišta.U toku zimskog perioda, redovni i članovi mlađi od 60 god. obavezni su da razduže, odnosno da učestvuju u najmanje 3 akcije iznošenja hrane u lovište.Akcije iznošenja hrane će kao i prethodne godine organizovati predsednik sekcije, i o datumu izvođenja akcije će 2 – 3 dana unapred obavestiti Lovačko udruženje (upravnika ili sekretara).Na zbornom mestu predsednik sekcije će sve prisutne članove upisati u predviđeni obrazac za razduživanje akcija iznošenja hrane u lovište i isti u što kraćem roku dostaviti Udruženju.Prijava izvođenja akcije je obavezna da bi lovočuvarska služba mogla da prisustvuje i izvrši kontrolu sprovođenja akcije.Ukoliko lovočuvar prisustvuje akciji predsednik sekcije je obavezan da lovočuvaru preda prvi primerak popunjenog i potpisanog obrazca za razduživanje akcija iznošenja hrane.Obaveza svakog člana koji razdužuje akcije je da u toku zime iznese po 20 kg zrnaste hrane i 5 kg kabaste hrane za sitnu i srneću divljač.Akcije organizovati tako da u lovištu bude hrane u periodu kada je ona njapotrebnija divljači.

Za svaku izvedenu akciju od 3 obavezne, predsednik sekcije će za učesnike u akciji dobiti markicu kojom se akcija razdužuje, a na osnovu dostavljenog zapisnika.

Vrednost jedne akcije je 1.000,00 din.Izgradnja i popravka hranilišta takođe će ući u razduživanje akcija zimske prihrane divljači.

 

NASELJAVANJE FAZANA: Obaveštavaju se članovi da će u narednom periodu biti organizovano naseljavanje fazana u lovište.Fazani su kupljeni od fazanerija u Ristovači i Kragujevcu, uzrasta 4 meseca.O tačnom datumu naseljavanja predsednici sekcija će biti blagovemeno obavešteni.

 

Pre početka lova na zeca i fazana biće organizovano polaganje ispita urođenih osobina i ispita u radu za lovačke pse.O tome će takođe predsednici sekcija biti naknadno obavešteni.

 

Ovo obaveštenje dostupno je i na sajtu Lovačkog udruženja "Kruševac" na adresi - www.lukrusevac.rs

 

DOBAR POGLED!

Upravnik lovišta:
Milomir Civić, dipl.in.polj.sr.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane