Vesti

OBAVEŠTENJE O ORGANIZACIJI GRUPNOG LOVA NA DIVLJU SVINJU U OKTOBRU 2017. I O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI (ZEC I FAZAN) LOVNE 2017./2018. GOD

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 114/17
KRUŠEVAC: 27.09.2017. god.

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 26.09.2017. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina, doneo je sledeće ODLUKE:

I ODLUKA O ORGANIZACIJI GRUPNOG LOVA NA DIVLJU SVINJU U OKTOBRU 2017. GOD.: Lov će biti organizovan u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, GPGL za lovnu 2017./2018. god. i Pravilnikom o gazdovanju lovištem Rasina.Naime, lov će biti organizovan u sekcijama u kojima ima stanište divljih svinja i gde ih trenutno ima (iste sekcije kao prethodne lovne godine).Dozvolu za lov divlje svinje, tj. dozvolu za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice, izdavaće predsednik sekcije, na ime lica koje je ovlašćeno od strane Upravnog odbora da može da bude grupovođa u lovu na divlju svinju. Grupovođa je u potpunosti odgovoran za ponašanje članova grupe u toku lova.

U lovu može da učestvuje grupa od najmanje 5 lovaca, a najviše 20 lovaca. Grupovođa je dužan da po odstrelu prekine lov za tu grupu.Termini za izvođenje lova su: 01. 08. i 15. oktobar 2017. god. za sve sekcije gde se lovi divlja svinja.Gostovanje iz revira u kome se ne lovi, u revir u kome se lovi nije dozvoljeno.Vreme trajanja lova je od 06,30 do 14,00 h.Sva ostala pravila u lovu važe kao i za fazana i zeca.Tj. U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa overenom lovnom kartom i članskom knjižicom i koji su akontaciono uplatili 2.000,00 din. za lov divlje svinje.Ulazak i izlazak u lovište je sa zbornog mesta.U lovu može da se koristi oružje sa glatkim i olučenim cevima u skladu sa ZODL.Zbog uslova u lovištu (jaka vegetacija i radovi u polju i šumi) iz bezbednosnih razloga ne preporučuje se korišćenje oružja sa olučenim cevima.Upotreba fluorescentnog prsluka je obavezna.Upotreba lovačkih pasa mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima.

Članovi iz sekcija u kojima se ne lovi divlja svinja, a koji su uplatili, mogu da love u sekcijama u kojima se lovi divlja svinja, tamo gde ima mesta na dozvoli, ili na posebnoj dozvoli za njih koju izdaje po nalogu upravnika predsednik sekcije.Dozvole za navedene članove biće izdavane po sistemu rotacija sekcija, tj. svakog lovnog dana dozvola će se izdavati za drugu sekciju.Prilikom odstrela obavezno prijaviti lovočuvaru ili upravniku lovišta.Odstreljeno grlo obavezno mora da se obeleži markicom i ispoštuje sva procedura predviđena ZODL.

Po istom principu grupni lov na divlju svinju se nastavlja od 10. decembru 2017. god. nedeljom i sredom, (sredom min. 15 lovca), pod istim uslovima kao i u oktobru, ukoliko postoji mogućnost, odnosno dovoljan broj neiskorišćenih markica.U protivnom, kada se broj markica smanji, lov će biti i subotom, po principu od prethodne godine.Predsednik sekcije mora do četvrtka da najavi broj prijavljenih članova za lov upravniku lovišta, da bi dobio markicu za obeležavanje odstreljene divljači, a do utorka za sredu.Ulazak u lovište, meso, trofej i veterinarski pregled se ne plaćaju.

Što se tiče grupnog lova na divlju svinju, u pojedinim sekcijama je bilo problema oko granica između sekcija i prelaska lovaca iz jedne u drugu sekciju.Doneta je odluka da se divlja svinja u grupnom lovu lovi u svojoj sekciji, a članovi koji žele da love na teritoriji druge sekcije moraju da ispoštuju zborno mesto te sekcije.Tj. moraju da krenu sa zbornog mesta sekcije u kojoj žele da love.Ne mogu da krenu iz jedne sekcije, love u njoj, a onda uđu u drugu ili treću sekciju i nastave da love!Predsednici sekcija bi trebalo da pre svakog lova naprave dogovor sa susednim sekcijama i iskoordiniraju lov, kako bi znali gde se ko od lovaca nalazi i kako bi lov bio što bezbedniji i ujedno što uspešniji.

Uplata za lov divlje svinje je produžena do daljnjeg.

 

II ODLUKA O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI (ZEC I FAZAN) LOVNE 2017./2018. GOD: Lov na navedene vrste divljači vršiće se u skladu sa GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2017./2018. god. i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina.

Na osnovu procene stanja populacija gajenih vrsta divljači, kao i očekivanih vremenskih prilika i stanja vegetacije u lovištu, doneta je odluka da ove lovne sezone bude 6 lovnih dana. U prva 3 lovna dana, love se zec i fazan (petao), a četvrtog, petog i šestog lovnog dana lovi se samo fazan (petao).Tj. lovi se do ispunjenja plana odstrela iz GPGL za lovnu 2017./2018. god.Poljska jarebica se ne lovi.

TERMINI ZA LOV:

ZEC i FAZAN: 29. oktobar i 05. i 12. novembar 2017. god.

SAMO FAZAN: 19. i 26. novembar i 03. decembar 2017. god.

Tj. lov će trajati do ispunjenja plana, odnosno broja predviđenog za odstrel iz GPGL za lovnu 2017/2018. god.!Kada se ispuni broj predviđen za odstrel, lov se prekida!

POLJSKA JAREBICA: Ne lovi se!

U jednom lovnom danu može se uloviti: 1 zec i 1 fazan po lovcu.

VREME POČETKA LOVA – 07,00 h, ZAVRŠETAK LOVA - 15 h.

U lovu mogu da učestvuju isključivo članovi sa overenom lovnom kartom, i overenom članskom knjižicom – što je dokaz da je izvršena uplata članarine.Pored lovne karte i članske knjižice svaki član u toku lova mora kod sebe da ima i ličnu kartu i oružani list.Samo lovna karta nije dokaz da je plaćena članarina!

Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta.U grupi moraju da budu najmanje 3 lovca (a najviše 20) i da imaju uredno popunjenu dozvolu za lov sitne divljači, za tekući lovni dan!Sastavni deo dozvole je i izveštaj o izvršenom lovu!

Dozvolu za lov dobija grupovođa od predsednika sekcije, ili lica koje je odlukom Udruženja ovlašćeno da izdaje dozvole i popunjava izveštaje o izvršenom lovu.U dozvoli se upisuju podaci o grupovođi i brojevi lovnih karata članova grupe.Dozvolu za lov i uredno popunjen izveštaj o izvršenom lovu i evidentiranim ulovom za svakog člana grupe, grupovođa vraća predsedniku sekcije najkasnije 12 h po završetku lova.Predsednik sekcije vraća u Lovačko udruženje dozvolu za lov zajedno sa popunjenim izveštajem.Protiv predsednika sekcije koji u najkraćem roku po završetku lova (48 h) ne vrate sve dozvole i izveštaje u Lovačko udurženje biće preduzete odgovarajuće mere, tj. biće pokrenut disciplinski postupak!Grupovođa je ujedno i lovnik i odgovoran je za ponašanje grupe u toku lova i upis odstreljene divljači u izveštaju za lov!

Svi članovi koji žele da love van svoje matične sekcije, tj. da gostuju u nekoj drugoj sekciji, moraju da se jave predsedniku te sekcije i od njega dobijaju dozvolu za lov, a u skladu sa PRAVILNIKOM O RADU SEKCIJA!Prva dva izlaska svako lovi u svojoj sekciji!

PREDSEDNIK SEKCIJE je u obavezi:

Da odredi zborna mesta za ulazak i izlazak iz Lovišta i spisak istih dostavi Lovačkom udruženju najkasnije do 21.10.2017. god.

Da izda dozvole za lov grupovođama za svaki lovni dan; Dozvole može da izda i član sekcije koji je za to ovlašćen od strane Lovačkog udruženja, tj. odlukom Upravnog odbora.

Upotreba lovačkih pasa u toku lovne sezone mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima (od oktobra 2011. god.), tj. lovački pas mora biti rasni pas, mora imati rodovnik, mora imati položen ispit u radu (ocena urođenih osobina) i mora biti propisno vakcinisan protiv zarazne bolesti besnila i obeležen.

U toku četvrtog, petog i šestog lovnog dana, (19. 26. novembar i 03. decembar 2017. god.) kada se lovi samo fazan, u lovu mogu da se koriste isključivo samo psi ptičari i terijeri.

Podsećamo članove o upotrebi određene sačme za pojedine vrste divljači.Naime, fazan i zec se love osmicom i desetkom (prečnik sačme 3,5 i 3 mm), lisica – šesticom (prečnik sačme 4 mm).Što znači da lovci učesnici u lovu ne smeju da nose, niti koriste krupniju sačmu od šestice (4 mm), sobzirom da se u toku lova na sitnu divljač, divlja svinja ne lovi.U toku lova nije dozvoljena upotreba oružja sa olučenim cevima!

U lovu je zabranjeno koristiti lovačke puške koje primaju više od dva metka kao i poluautomatske puške koje nisu reducirane na dva metka, (Zakon o divljači i lovstvu, čl.76. st. 1. tač. 10.).

U toku lova svaki lovac je obavezan da na sebi ima prsluk-marker uočljive fluorescentne boje (prilikom preuzimanja lovne karte svaki član je dobio prsluk).Kazna za nenošenje prsluka po Disciplinskom pravilniku je 4.650,00 din. (50 % od redovne članarine).

Cena dnevne dozvole za lov na zeca i fazana, za goste je 2.000,00 din. po osobi.Cena dnevne dozvole za lov na prolaznu divljač (D. patka i D. Guska): 1.000,00 din.Gostima se smatraju članovi svih Lovačkih udruženja, koji imaju lovnu kartu, osim Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, a kojima nije mesto prebivališta na teritoriji Opštine Kruševac.Članovi Upravnog odbora i predsednici sekcija imaju po dve besplatne dnevne dozvole za lov, za goste.

 

MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na neophodnost preduzimanja svih mera bezbednosti u toku odvijanja lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač koja nisko leti ili se kreće u pravcu drugih lovaca, kao i na parcelama na kojima se odvijaju poljoprivredni radovi i nalaze ljudi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.

Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

 

Ovo obaveštenje dostupno je i na sajtu Lovačkog udruženja "Kruševac" na adresi - www.lukruševac.rs

 

DOBAR POGLED!

Upravnik lovišta:

Milomir Civić, dipl.in.polj.sr.

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane