Vesti

ODLUKA O ORGANIZACIJI GRUPNOG LOVA NA DIVLJU SVINJU U OKTOBRU 2018. GODINE

 

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,

TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC

TEL: 037/426-991

BROJ: 85/18

KRUŠEVAC: 24.09.2018. god.

 

 

 

 

PREDSEDNIKU  SEKCIJE

OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

   

 

 

 

  Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,  iz Kruševca, na sednici održanoj dana 05.09.2018. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina, doneo je sledeće odluke:

 

 

 

I   ODLUKA O ORGANIZACIJI GRUPNOG LOVA NA DIVLJU SVINJU U OKTOBRU 2018. GOD.: Lov će biti organizovan u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, GPGL za lovnu 2018./2019. god. i Pravilnikom o gazdovanju lovištem Rasina.Naime, lov će biti organizovan  u sekcijama u kojima ima stanište  divljih svinja i gde ih trenutno ima (iste sekcije kao prethodne lovne godine).Dozvolu za lov divlje svinje, tj. dozvolu za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice, izdavaće predsednik sekcije, na ime lica koje je ovlašćeno od strane Upravnog odbora da može da bude grupovođa u lovu na divlju svinju. Grupovođa je u potpunosti odgovoran za ponašanje članova grupe u toku lova.

            U lovu može da učestvuje grupa od najmanje 5 lovaca, a najviše 20 lovaca. Grupovođa je dužan da po odstrelu prekine lov za tu grupu.Termini za izvođenje lova su: 14. i  21. oktobar 2018. god. za sve sekcije gde se lovi divlja svinja.Vreme trajanja lova je od 06,30 do 13,30 h.U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa overenom lovnom kartom i članskom knjižicom i koji su akontaciono uplatili 2.000,00 din. za lov divlje svinje.Predsednik sekcije mora do petka da najavi broj prijavljenih članova za lov upravniku lovišta, da bi dobio markicu za obeležavanje odstreljene divljači.Bez markice ne može da piše dozvolu za lov.Ulazak i izlazak u lovište je sa zbornog mesta.U lovu može da se koristi oružje sa glatkim i olučenim cevima u skladu sa ZODL.Zbog uslova u lovištu (jaka vegetacija i radovi u polju i šumi – branje kukuruza i seča drva) iz bezbednosnih razloga ne preporučuje se korišćenje oružja sa olučenim cevima.Upotreba fluorescentnog prsluka je obavezna.Upotreba lovačkih pasa  mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima.Ulazak u lovište, meso, trofej i veterinarski pregled se ne plaćaju.

Sva ostala pravila u lovu važe kao i za lov fazana i zeca.

            Članovi iz sekcija u kojima se ne lovi divlja svinja, a koji su uplatili, mogu da love u sekcijama u kojima se lovi divlja svinja, tamo gde ima mesta na dozvoli, ili na posebnoj dozvoli za njih koju izdaje po nalogu upravnika predsednik sekcije.Dozvole za navedene članove biće izdavane po sistemu rotacija sekcija, tj. svakog lovnog dana dozvola će se izdavati za drugu sekciju.Prilikom odstrela obavezno prijaviti lovočuvaru ili upravniku lovišta.Odstreljeno grlo obavezno mora da se obeleži markicom i ispoštuje sva procedura predviđena ZODL.

                        Što se tiče grupnog lova na divlju svinju, u pojedinim sekcijama je bilo problema oko granica između sekcija i prelaska lovaca iz jedne u drugu sekciju.Doneta je odluka da se divlja svinja u grupnom lovu lovi u svojoj sekciji, a članovi koji žele da love na teritoriji druge sekcije moraju da ispoštuju zborno mesto te sekcije.Tj. moraju da krenu sa zbornog mesta sekcije u kojoj žele da love.Ne mogu da krenu iz jedne sekcije, love u njoj, a onda uđu u drugu ili treću sekciju i nastave da love!Predsednici sekcija bi trebalo da pre svakog lova naprave dogovor sa susednim sekcijama i iskoordiniraju lov, kako bi znali gde se ko od lovaca nalazi i kako bi lov bio što bezbedniji i ujedno što uspešniji.

           

            MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na neophodnost preduzimanja svih mera bezbednosti u toku odvijanja lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač.Posebnu pažnju treba obratiti jer su u toku poljoprivredni radovi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.

            Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

 

 

 

            Ovo obaveštenje dostupno je i na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, na adresi - www.lukruševac.rs

 

 

 

 

DOBAR  POGLED!

                                                                                                                           Upravnik lovišta:

                                                                                                        Milomir Civić, dipl.in.polj.

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane