Članarina za 2023./2024. godinu

ЛОВАЧKО УДРУЖЕЊЕ ,,KРУШЕВАЦ,,

ТРГ KОСТУРНИЦА БР. 14,  37000 KРУШЕВАЦ

ТЕЛ: 037/426-991

БРОЈ:  99/22

KРУШЕВАЦ: 30.12.2022. год.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИKУ  СЕKЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЧЛАНОВИМА

 

 

 

Управни одбор Ловачког удружења ,,Kрушевац,, из Kрушевца, на седници одржаној дана 29.12.2022. год. донео је следеће одлуке:

 

 

            I   ЧЛАНАРИНА ЗА  ЛОВНУ  2023./2024. год.

 

            Износ чланарине и рокови за уплату:

 

    • Редовни чланови -  12.500,00 дин. (12.300,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи) – рок уплате од 01.01. до 31.08.2023. год. у 3 рате, по следећој динамици уплате:

    1. Прва рата – рок уплате од 01.01.2023. год. до 28.02.2023. год.Износ рате – 4.500,00 дин.

    2. Друга рата - рок уплате од 01.03.2023. год. до 31.05.2023. год.Износ рате – 4.000,00 дин.

    3. Трећа рата - рок уплате од 01.06.2023. год. до 31.08.2023. год.Износ рате – 4.000,00 дин.

 

    • Чланови са 50 % - 6.350,00 дин. (6.150,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи) - рок уплате од 01.01. до 31.05.2023. год. у 2 рате, по следећој динамици уплате:

    1. Прва рата – рок уплате од 01.01.2023. год. до 28.02.2023. год.Износ рате – 3.500,00 дин.

    2. Друга рата - рок уплате од 01.03.2023. год. до 31.05.2023. год.Износ рате – 2.850,00 дин.

 

    • Почасни чланови – 3.250,00 дин. фиксно, (3.050,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи) - рок уплате од 01.01. до 31.08.2023. год. Уз  могућност уплате и после 31.08.2023. год. у истом износу.

 

    • Нови чланови – 12.800,00 дин. фиксно, (12.600,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи) – рок уплате од 01.01. до 31.08.2023. год.Уз  могућност уплате и после 31.08.2023. год. у истом износу.

 

    • Чланови са прекидом – 14.700,00 дин. (14.500,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи + 100,00 дин. прслук) – рок уплате од 01.01. до 31.08.2023. год. у 3 рате, по следећој динамици уплате:

    1. Прва рата – рок уплате од 01.01.2023. год. до 28.02.2023. год.Износ рате – 6.000,00 дин.

    2. Друга рата - рок уплате од 01.03.2023. год. до 31.05.2023. год.Износ рате – 4.700,00 дин.

    3. Трећа рата - рок уплате од 01.06.2023. год. до 31.08.2023. год.Износ рате – 4.000,00 дин.

 

    • Председници секција – 6.350,00 дин. (6.150,00 дин. чланарина + 200,00 дин. осигурање штете од дивљачи) - уколико су тај статус заслужили својим радом у претходној ловној години.

 

    • Подмладак - 625,00 дин. фиксно - рок уплате од 01.01.2023. год. до 31.08.2023. год. Уз  могућност уплате и после 31.08.2023. год. у истом износу.

 

   Kазна за кашњење рате је 500,00 дин. по рати, односи се на редовне чланове, чланове са 50 % чланрине и чланове са прекидом.Редовни чланови који уплате цео износ чланарине до 28. фебруара 2023. год. добијају попуст од 10 % - 11.270,00 дин.

   Чланови који закасне са уплатом чланарине у предвиђеним роковима, исту могу да уплате без писања молбе, на следећи начин:

  • Редовни чланови: у периоду од 01.09. до 30.09.2023. год. – 14.500,00 дин.; од 01.10.до 31.10.2023. год. – 15.500,00 дин.; од 01.11. до 30.11.2023. год. – 14.500,00 дин.; од 01.12. до 31.12.2023. год. – 12.500,00 дин.
  • Чланови са 50 % чланарине: у периоду од 01.09. до 30.09.2023. год. – 8.000,00 дин.; од 01.10.до 31.10.2023. год. – 9.000,00 дин.; од 01.11. до 30.11.2023. год. – 8.000,00 дин.; од 01.12. до 31.12.2023. год. – 6.350,00 дин.
  • Чланови са прекидом: у периоду од 01.09. до 30.09.2023. год. – 16.500,00 дин.; од 01.10.до 31.10.2023. год. – 17.500,00 дин.; од 01.11. до 30.11.2023. год. – 16.500,00 дин.; од 01.12. до 31.12.2023. год. – 14.700,00 дин.

Молбу морају да пишу чланови који желе да промене статус (тј. за почасног члана и члана са 50 %), као и чланови који су за кашњење уплате чланарине имали оправдан разлог, уз достављену документацију (болест, смрт члана породице и сл.), како би им се умањила чланарина, као и три члана из једне породице (умањење чланарине за једног члана).

Лов дивље свиње – Аконтациона уплата у износу од 2.500,00 дин. без ограниченог рока уплате, под истим условима као и ловне 2022/2023 год. тј. улазак у ловиште, месо и трофеј се не плаћају.

Лов срнеће дивљачи – Аконтациона уплата у износу од 1.500,00 дин. без ограниченог рока уплате.Износ остатка уплате, донеће Управни одбор, пред почетак лова на срнећу дивљач.

Чланови који уплате чланарину, током прве рате, добиће на поклон зидни календар за 2023. год.Kоличина календара је ограничена!

            II   ОРГАНИЗОВАЊЕ АKЦИЈА НА СМАЊЕЊУ БРОЈА ПРЕДАТОРА У ЛОВИШТУ, ЛОВНЕ 2022/2023. год.

 

Собзиром, да је у ловишту присутан велики број предатора, требало би акције озбиљно организовати како би се број предатора смањио, јер је евидентан њихов утицај на смањењу племените дивљачи.

        Термини за извођење акција на смањењу броја предатора у ловишту су следећи:

Секције које не лове дивљу свињу – 15. 22. и 29. јануар и 05. 12. и 19. фебруар 2023. год.

Секције које лове дивљу свињу - 05. 12. и 19. фебруар 2023. год. уз услов да чланови који не лове дивљу свињу, изводе акције ван терена на коме се лови дивља свиња и буду уписани на посебној дозволи за лов!Акција су ослобођени почасни чланови и чланови старији од 60 година живота.                                                                                                 

       У акцијама могу да учествују само чланови који су платили чланарину за текућу ловну годину и  подигли ловну карту и оверену чланску књижицу.Употреба прслука (маркера) у акцијама је обавезна!Дозволу за лов, тј. дозволу за извођење акција (образац бр. 5 – дозвола за групни лов д. свиње, вука, шакала и лисице) попуњава и издаје председник секције, или лице које је за то овлашћено.У дозволи за лов обавезно уписати бројеве маркица за обележавање одстрељене дивљачи (лисица, шакал и вук) које су председници секција добили.Груповође – ловници могу бити лица која су за то овлашћена од стране Управног одбора.Акције се могу изводити уз употребу ловачких паса, у складу са Законом о дивљачи и ловству.Уредно попуњену дозволу за лов и извештај о извршеном лову председник секције треба да врати у Ловачко удуржење најкасније за 2 дана, од дана извођења акције.Накнадног дописивања да је неко учествовао у акцијама а није уписан у дозволи за лов и у извештају о извршеном лову, неће бити!!!Сваки члан одговара сам за себе, да ли је уписан у дозволи за лов и у извештају о извршеном лову.

            Улазак и излазак из ловишта је искључиво са зборног места!Зборно место мора да буде искључиво на уласку у ловиште, односно у насељеном месту или на самој периферији насељеног места.Зборно место не може да буде одређено на некој раскрсници у ловишту или код усамљеног објекта – колибе, напуштене куће и сл.Паркирање аутомобиле је искључиво на зборном месту.

            Време извођења акција је од 07,00 h до 14,00 h.Обавезне су 2 акције.Да је неко раздужио акције мора бити уписан у најмање 2 дозволе за лов и у 2 извештаја о извршеном лову у својој секцији.Вредност једне акције је 1.000,00 дин.

            Председници секција ће добити маркице за раздуживање акција.Сваки члан који учествује у акцији, добија маркицу, која је доказ да је акција раздужена.    

             Против чланова или групе ловаца који не поштују одлуке Управног одбора и у акцијама лове или пуцају на племениту дивљач (зеца, фазана, д. свињу или срну) биће предузете ригорозне мере.

            МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЛОВУ: Неопходно је предузети све мере безбедности у току лова. Такође, неопходно је да се сви учесници у лову придржавају прописаних мера о начину извођења лова, нарочито у погледу руковања ловачким оружјем и пуцања на дивљач, других ловаца, као и на парцелама на којима се одвијају пољопривредни радови и налазе људи.Сви ловци треба да се придржавају кодекса понашања ловаца.Безбедност у лову је први и основни услов да лов успе!

 

            III   ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈА ЗИМСКЕ ПРИХРАНЕ ДИВЉАЧИ У ЛОВИШТУ, ЛОВНЕ 2022./23. год.:

             Уколико није изнета, храну треба изнети што пре.Свака група која броји 5 чланова треба да има најмање 2 хранилишта, а група већа од 5 чланова најмање 3 хранилишта.У токун зимског периода редовни и чланови млађи од 60 година обавезни су да раздуже акције, односно да учествују у најмање 3 акције изношења хране у ловиште, (децембар 2022. год. јануар и фебруар 2023. год.), односно да се труде да у хранилиштима увек буде бар минимална количина хране.Свака група износи храну у делу ловишта у коме лови.Ловочуварска служба вршиће контролу хранилица.  

За сваку изведену акцију изношења хране, од 3 обавезне, учесници ће од председника секције добити маркицу којом се акције раздужују приликом преузимања ловне карте за наредну ловну годину, а на основу записника који сачињава председник секције, за децембар 2022. год. јануар и фебруар 2023. год. и доставља у Ловачко удружење.      

Сваки члан који раздужује акције је у обавези да изнесе  најмање 20 кг зрнасте хране и 5 кг кабасте хране.Вредност једне акције је 1.000,00 дин.   

           

 

 

                        ДОБАР ПОГЛЕД!            

                                                                                                                Управник ловишта:
Миломир Цивић,
дипл.ин.пољ.

Vrh strane


read more praktijkherstel