Etički kodeks

Na osnovu člana 11. Zakona o divljači i lovstvu i člana 32. i 42. Statuta Lovačke komore Srbije (02-03/2011, 02-07/2012, 02-13/2014), a polazeći od standarda i ciljeva sadržanih u međunarodnim dokumentima koji se odnose na divljač i lovstvo, poštujući domaću lovnu tradiciju i legislativu u cilju poboljšanja društvenog položaja lovnih radnika, zaštite divljači kao opšteg dobra i podizanja ugleda lovstva

Upravni odbor na predlog Etičkog komiteta Lovačke komore Srbije donosi:

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE LOVNIH RADNIKA

OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Kodeks profesinalne etike lovnih radnika Republike Srbije sadrži opšta i temeljna načela (postulate) koja se moraju poštovati prilikom obavljanja poslova u lovstvu.

Kodeks bliže uređuje odnos lovnih radnika prema divljači kao opštem dobru, odnose između lovnih radnika i trećih lica (šira javnost), međusobne odnose lovnih radnika, kao i njihovo organizovanje i odnos prema strukovnoj organizaciji.

Kodeks profesionalne etike podržava i štiti lovne radnike koji profesionalno obavljaju poslove u lovstvu, a ugled lovne struke drže na najvišem nivou, ali i predstavlja osnov za sankcionisanje onih lovnih radnika koji ne rade u skladu sa pravilima struke i načelima lovne etike.

Nepoznavanje Kodeksa ne oslobađa odgovornosti članove Lovačke komore Srbije (u daljem tekstu: Komora).

Obaveznost Kodeksa

Član 2.

Kodeks se odnosi na sve članove Komore.

Član Komore koji povredi Kodeks vrši povredu profesionalne dužnosti ugleda struke i nepoštovanja strukovne organizacije zbog koje podleže utvrđivanju disciplinske odgovornosti u skladu sa Zakonom i aktima Komore.

Etički komitet

Član 3.

Kršenje ovog Kodeksa utvrđuje Etički komitet Komore.

Etički komitet stara se o sprovođenju Kodeksa u skladu sa Zakonom i Statutom Komore, a naročito razmatra etička pitanja koja se odnose na obavljanje profesije, daje mišljenja o radu članova Komore u skladu sa Kodeksom promoviše principe profesionalne etike radi obezbeđivanja etičkog ponašanja članova Komore i obavlja druge poslove u vezi sa primenom i poštovanjem Kodeksa.

Zadatak Etičkog komiteta je izricanje disciplinskih mera na osnovu poštenog suđenja, utvrđivanje odgovornosti na osnovu relevantnih dokaza, sprovođenje disciplinskog postupka i mirnog rešavanja sporova.

Etički komitet je obavezan da svojim autoritetom zaštiti lovnog radnika kada mu je neopravdano ugrožena čast, dostojanstvo i ugled koji uživa kao lovni radnik.

Etički komitet svojim radom treba da pomogne u izgradnji poštovanja društva prema lovnim radnicima i lovstva kao delatnosti.

Lovni radnik

Član 4.

Lovni radnik je lice koje ima izvornu ili nostrifikovanu diplomu najmanje srednjeg školskog obrazovanja izdatu od ovlašćene i priznate ustanove, a koje je u toku školovanja položilo predmet iz oblasti lovstva i član je Komore.

Član 5.

Poslove u oblasti lovstva može obavljati lice koje ima potvrdu o ispunjavanju zakonskih uslova za obavljanje određenih poslova u lovstvu tj. licencu, koju je izdala Komora, kao zakonom ovlašćena nacionalna organizacija koja se bavi poslovima izdavanja i oduzimanja licence.

Shodno Zakonu o divljači i lovstvu Komora kao poverene obavlja poslove izdavanja i oduzimanja licence, a akti koje u tom svojstvu izdaje imaju karakter javne isprave.

POSTULATI LOVNIH RADNIKA

Opšta načela

Član 6.

Od lovnih radnika se zahteva da poštuju etička načela, pravila ponašanja i profesionalne standarde utvrđene ovim kodeksom i to: integritet, poštenje, nezavisnost, objektivnost i nepristrasnost, političku neutralnost, kompetentnost i profesionalno ponašanje.

a) Integritet

Princip integriteta je osnovna vrednost Kodeksa.

Integritet obavezuje lovne radnike da postupaju ispravno i časno u profesionalnim i poslovnim odnosima, što podrazumeva takvo ponašanje koje doprinosi očuvanju i podsticanju poverenja javnosti u integritet, nepristrasnost i efikasnost lovnih radnika.

Integritet takođe podrazumeva takvo ponašanje koje podrazumeva da se lovni radnici ponašaju na način koji zagovara saradnju i dobre odnose unutar profesije, što doprinosi poštovanju i poverenju korisnika njihovih usluga i drugih zainteresovanih strana.

b) Poštenje

Dužnost lovnih radnika je da se pridržavaju visokih standarda ponašanja u toku obavljanja poslova u lovstvu . Da bi očuvali poverenje javnosti lovni radnici su dužni da postupaju pošteno i iskreno.

v) Nezavisnost, objektivnost i nepristrasnost

Nezavisnost podrazumeva da lovni radnici budu nezavisni i nepristrasni tj. treba da se ponašaju u svom nastupu na način koji uvećava, a ne smanjuje njihovu nezavisnost.

U svom radu nezavisnost lovnih radnika ne sme biti ugrožena ličnim i spoljnim interesima.

Lovni radnici ne smeju dozvoliti da pristrasnost, sukob interesa ili uticaj drugih ugrozi profesionalno i poslovno rasuđivanje.

đ) Kompetentnost i profesionalno ponašanje

Obaveza lovnih radnika je da se uvek ponašaju na profesionalan način i da primenjuju visoke profesionalne standarde u vršenju svog posla, koji će im omogućiti kompetentno i nepristrasno vršenje njihove dužnosti.

Lovni radnici su dužni da se pridržavaju principa održavanja profesionalne osposobljenosti što podrazumeva stalno stručno usavršavanje.

Lovni radnici su dužni da stručno znanje stečeno profesionalnim usavršavanjem, nenametljivo i strpljivo prenose svojim saradnicima, a posebno da pružaju pomoć i podršku tokom rada i obuke svojih kolega.

Član 7.

Lovni radnik mora u svom profesionalnom i društvenom delovanju slediti moralna i etička načela.

Lovni radnik mora uvažavati načela profesionalizma te slediti stručna i naučna dostignuća koja se odnose na lovstvo.

Član 8.

Lovni radnik doprinosi ličnom ugledu i ugledu struke: stručnošću, predanošću, savesnošću, poštenjem i skromnošću.

Lovni radnik je dužan da:

a) profesionalnim pristupom brine za uslove i sredinu u kojima divljač živi;

b) aktivno učestvuje u zaštiti divljači, njenih staništa i životne sredine;

c) pruži doprinos razvoju lovstva i lovne struke, kroz učestvovanje u naučnim i edukativni skupovima iz oblasti lovstva;

d) konstantno obnavlja i produbljuje svoja znanja i na svom užem području delovanja unapređuje kvalitet obavljanja poslova;

e) prihvati i podrži inicijative koje idu u korist moralnih i materijalnih interesa lovnih radnika u celini, pri čemu se ne sme zanemarivati opšti interes društva;

f) zaštiti kolege koji su se pridržavali zakona i propisa pre nego što se izvrši procena njihovog ličnog i stručnog rada;

g) ličnim primerom afirmiše dobre kolegijalne odnose.

 

U obavljanju svojih profesionalnih poslova lovni radnik treba da postupa stručno, savesno, iskreno, pravovremeno i razumno.

Član 9.

Rad lovnih radnika treba da se temelji na pravilima struke i nauke.

Postupanje lovnih radnika mora biti u skladu sa zakonom, propisima kojima se reguliše lovstvo i opštim aktima Komore.

Član 10.

U svakodnevnoj praksi lovni radnici su dužni da održavaju lični ugled kakav stručna i šira javnost očekuje, a koji je od presudne važnosti za ugled lovne struke u celini.

Potreba za sticanje zarade i profita ne smeju dovesti u pitanje ugled lovnih radnika, lovne struke i profesije.

Stručno usavršavanje lovnih radnika

Član 11.

Lovni radnik ima obavezu trajnog stručnog usavršavanja radi produbljivanja svoga znanja, veština i praktičnih iskustava kao i da svoje znanje, veštine i praktična iskustva prenese na svoje kolege, saradnike, korisnika lovišta i lovce.

Lovstvo kao delatnost u sebi objedinjuje više naučnih oblasti, zato lovni radnici u svom usavršavanju moraju težiti multidisciplinarnom pristupu koji se ostvaruje u saradnji sa srodnim profesijama.

Lovni radnici u službi opšteg interesa i zaštiti državnog resursa, ali i pojedinačnih prava trećih lica moraju da uvode u praksu savremena dostignuća, pozitivna iskustva drugih zemalja, ali i da ponude rešenja za izazove kojima je izloženo lovstvo u Republici Srbiji.

Održavanje nivoa znanja i veština neophodnih za pravilno obavljanje poslova u lovstvu se postiže u procesu kontinuirane edukacije, kojom se omogućuje da lovni radnici budu upoznati sa najnovijim saznanjima u oblasti lovstva i njihovom primenom u praksi.

Član 12.

Lovni radnik može koristiti samo one stručne kvalifikacije koje su priznate od strane Republike Srbije.

LOVNI RADNICI I DIVLJAČ

Član 13.

Lovni radnik prilikom obavljanja poslova u lovstvu, svoja stručna znanja mora koristiti poštujući načelo održivog gazdovanja prirodnih resursa i tim načelom se rukovoditi u svome radu i svim drugim aktivnostima.

Lovni radnik je dužan da se o divljači kao opštem dobru stara sa pažnjom dobrog domaćina.

Lovni radnik je dužan da prilikom obavljanja poslova u lovstvu poštuje standarde i zakonske propise koji se odnose na postupanje sa divljači.

Postupanje sa divljači u slučajevima kada je ugrožena od elementarnih nepogoda, u slučajevima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, organizovanog hvatanja povređene divljači, naseljavanja divljači i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa, kao i sa divljači za potrebe naučnog istraživanja, nastave, zooloških vrtova i muzeja, mora se obavljati na human način i u skladu sa propisima.

Lovni radnik se u obavljanju poslova pored stručnih i etičkih principa pridržava dobrih lovačkih običaja i lovne tradicije.

LOVNI RADNICI I DRUŠTVO

Član 14.

Lovni radnik treba da energično i savesno obavlja svoj posao, poštujući zakonske i druge propise koji se odnose na divljač i lovstvo.

Lovni radnik je dužan da sarađuje sa nadležnim državnim organima u sprovođenju mera koje su propisane zakonskim i drugim propisima.

Lovni radnik treba da nastoji da održi kreativan odnos prema radu i da razvija dobre međuljudske odnose i situacije prilikom obavljanja poslova.

Lovni radnik je dužan da doprinosi stvaranju radne okoline u kojoj nema zlostavljanja na radu, kao ni ponašanja koja bi mogla da doprinesu nemogućnosti pravilnog obavljanja poslova.

Lovni radnik je dužan da brani čast, dostojanstvo i tradiciju svoje profesije primerenim vođenjem ličnog i profesionalnog života u cilju postizanja što većeg ugleda lovne delatnosti u društvu i lovstva u celini.

MEĐUSOBNI ODNOSI LOVNIH RADNIKA

Član 15.

Odnosi između lovnih radnika moraju se temeljiti na uzajamnom poštovanju, pomaganju i solidarnosti, prijateljstvu, toleranciji, iskrenosti, međusobnom poverenju i dostojanstvu.

Član 16.

Lovni radnici imaju pravo i dužnost profesionalne saradnje, razmene mišljenja kao i međusobne moralne i stručne podrške.

Razmena stručnih mišljenja mora da bude objektivna i argumentovana, bez lične ostrašćenosti.

Uvrede, potcenjivački komentari i neopravdane kritike kolega lovnih radnika u javnosti predstavljaju sramotnu degradaciju lovne struke i kršenje Kodeksa.

Član 17.

Lovni radnik ne sme omalovažavati stručno znanje i radne sposobnosti kolega kao ni isticati svoju stručnost i veštine na štetu drugih lovnih radnika.

Lovni radnik ne sme primenjivati postupke koji grubo vređaju kolege, šteti njihovoj časti, ugledu ili poslu.

Član 18.

Dužnost lovnih radnika je da međusobna neslaganja i sukobe reše u međusobnom kontaktu, a ukoliko to nije moguće da iskoriste mehanizme koje im pruža Komora kao strukovna organizacija.

U slučaju da nastale sporove nije moguće otkloniti u međusobnom kontaktu, Komora treba da obezbedi uslove za sprovođenje postupka mirnog rešavanja sporova njenih članova.

Pri rešavanju spornih pitanja ni jedan od učesnika ne sme se koristiti službenim ili privatnim pritiscima, političke, socijalne, ekonomske ili administrativne prirode.

STRUKOVNA ORGANIZACIJA

Član 19.

Lovni radnici su organizovani u svoju strukovnu organizaciju Lovačku komoru Srbije.

Cilj Komore je zaštita prava i interesa lovnih radnika i unapređenje lovstva.

Lovni radnik je dužan da uvažava i čuva ugled, autonomiju i integritet Komore, koja mu pruža profesionalnu podršku i štiti njegove interese.

U odnosu prema Komori lovni radnik treba:

  •  da izvršava konačne odluke njenih organa;
  •  da blagovremeno i u potpunosti ispunjava svoje materijalne i druge obaveze;
  •  da u ostavljenom roku odgovori na pisano obraćanje ili da se odazove na poziv njenih nadležnih organa;
  •  da u službenom obraćanju iznosi istinite podatke;
  •  da dostavi tražene isprave i pruži tražena objašnjenja;
  •  da bez opravdanog razloga ne odbija izbor ili imenovanje u njene organe i tela;
  •  da stručno, savesno i blagovremeno izvršava obaveze u organima i radnim telima u koje je izabran ili imenovan, i učestvuje u njihovom radu.

 

Lovni radnik izabran ili imenovan u organe i radna tela Komore treba da štiti zakonska prava i interese lovnih radnika.

Lovni radnik je dužan da se aktivno zalaže za očuvanje i unapređenje ugleda Komore u stručnoj i široj javnosti u zemlji i inostranstvu.

ODGOVORNOST ZA POVREDE KODEKSA

Član 20.

Komora u skladu sa Statutom, Disciplinsko-etičkim pravilnikom i drugim aktima Komore može pokrenuti disciplinski postupak i primeniti disciplinske mere protiv onih lovnih radnika koji su se ogrešili o odredbe ovog Kodeksa.

Član 21.

Komora propisuje disciplinsku odgovornost i sprovodi disciplinski postupak zbog povrede Kodeksa.

Član Komore ima pravo i dužnost da o svakom kršenju Kodeksa obavesti Etički komitet Komore koji se stara o sprovođenju Kodeksa u skladu sa zakonom i Statutom Komore.

Član Komore ima pravo i da podnosi prijave, predstavke i predloge Etičkom komitetu u pitanjima iz njegove nadležnosti, kao i da na njih dobije odgovor ako ga zahteva.

Komora je dužna da preduzima mere protiv lovnih radnika koji krše Kodeks.

Ako u Kodeksu ne postoji pravilo koje se na određeni slučaj može neposredno primeniti, Kodeks će biti primenjen u skladu sa smislom njegovih načela.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Radi stvaranja uslova za sprovođenje Kodeksa profesionalne etike lovnih radnika, svi članovi Komore su dužni da se upoznaju sa odredbama koje su propisane u Kodeksu i da ih se pridržavaju prilikom obavljanja poslova u lovstvu.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja a primenjuje se po dobijanju saglasnosti nadležnog ministarstva.

U B E O G R A D U,                         Predsednik Upravnog odbora
dana: 21.04.2015. godine                     Lovačke komore Srbije

                                                         ______________________

                                                                dr Milutin Đorđević

 

Vrh strane