Obaveštenja za članove LU "Kruševac"

  OBAVEŠTENJE O LOVU SRNEĆE DIVLJAČI

  INSTRUKCIJA O RASPODELI EVIDENCIONIH MARKICA U LOVNOJ 2014/2015. GODINI

  OBAVEŠTENJE O POSTUPKU DOBIJANJA LOVNE KARTE

DOKUMENTA U VEZI OSIGURANJA ČLANOVA

  OPŠTI USLOVI ZA OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

  POSEBNI USLOVI ZA OSIGURANJE ČLANOVA LOVAČKIH I RIBOLOVAČKIH ORGANIZACIJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA

  ZAHTEV ZA NADOKNADU ŠTETE (NESREĆNI SLUČAJ)

  POTREBNA DOKUMENTA DA BI SE OSTVARILA PRAVA NA NAKNADU ŠTETE - KOMPLETIRANJE ODŠTETNOG ZAHTEVA


 

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 175/13
KRUŠEVAC: 27.12.2013. god.

 

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 25.12.2013. god. doneo je sledeće odluke i zaključke:

 

I Utvrđena je članarina, za lovnu 2014./2015. god.

Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

 

  • Redovni članovi – 8.800,00 din. - od 01.01. do 31.08.2014. god. u 8 rata po 1.100,00 din.

  • Članovi sa 50 % - 4.400,00 din. - od 01.01. do 30.04.2014. god. u 4 rate po 1.100,00 din.

  • Počasni članovi - 2.000,00 din. - od 01.01. do 15.10.2014. god. fiksno!

  • Članovi sa prekidom - 11.000,00 din. - od 01.01. do 31.08.2014. god. u 8 rate po 1.375,00 din.

  • Novi članovi – 11.000,00 din. - od 01.01. do 15.10.2014. god.

  • Predsednici sekcija - 4.400,00 din. ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2014. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.

  • Lovački podmladak - 440,00 din. (5 % od redovne članarine) – fiksno!

Ovakva odluka o visini članarine je na bazi cene lovne karte, članskog doprinosa Lovačkim savezima i naknade za odstrel lovostajem zaštićenih vrsta divljači, od ove godine.Ukoliko dođe do povećanja cene nekog od navedenih parametara za isti iznos biće uvećana i članarina za lovnu 2014./2015. god.!

U periodu od 01.09. do 15.10.2014. god. članarina se može uplatiti uz uvećanje od 50%, ili pisanjem molbe ako postiji opravdani razlog za kašnjenje uplate.Molbu treba predati u redovnom roku za uplatu, tj. do 31.08.2014. god.U toku je izrada novog Pravilnika o radu Komisije za molbe i žalbe.

Kazna za kašnjenje rate je 150,00 din. po rati.Počasni članovi, novi članovi i lovački podmladak ne plaćaju kaznu za kašnjenje rate.Redovni članovi, članovi sa prekidom i novi članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2014. god. dobijaju popust od 10 %, s tim što se članarina u februaru uvećava za 150,00 din. (iznosi 8.950,00 din.)!

Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2014. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2014. god.Količina kalendara je ograničena!

 

Od 01.01.2014. god. članovi će moći o svemu da se informišu na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,.Adresa sajta je www.lukrusevac.rs. Na sajtu će biti sva važna obaveštenja, obrasci, normativna akta, foto galerija iz našeg lovišta, kao i ostale informacije vezane za rad Lovačkog udruženja.

 

II Odluka o lovu na divlju svinju u januaru 2014. god.

 

Lov na divlju svinju u toku januara 2014. god. izvodiće se pod istim uslovima kao i u decembru 2013. god.S tim što se u toku januara lovi samo vepar i nazime, krmača se ne lovi!!!

III Odluka o izvođenju akcija na smanjenju broja predatora u lovištu:

 

Sobzirom da je u lovištu prisutan veliki broj predatora, pre svega lisica i kuna, neophodno je da se oveakcije ozbiljno organizuju i izvedu, u cilju smanjenja brojnosti predatora i zaštite plemenite divljači.

Termini za izvođenje akcija su sledeći: 25. januar, (subota-zbog lova na divlju svinju), 02. 09. i 16. februar 2014. god. Važi za sve sekcije!

U sekcijama u kojima se ne lovi divlja svinja, a to su sledeće sekcije: Bivolje, Lazarica, Parunovac, M. Golovode, V. Golovode, D. Stepoš, D. Pakašnica, Meševo, Pepeljevac, Čitluk, Mačkovac, Globoder, Trebotin, V. Šiljegovac, Sušica i M. Šiljegovac, akcije na smanjenju broja predatora u lovištu mogu da se pored predhodno navedenih termina, izvedu i 05. 12. i 19. januara 2014. god.!

U akcijama mogu da učestvuju samo članovi koji su platili članarinu za tekuću lovnu godinu i podigli lovnu kartu i overenu člansku knjižicu.Upotreba prsluka (markera) u akcijama je obavezna!

Dozvolu za lov, tj. dozvolu za izvođenje akcija (obrazac br. 5 - dozvola za grupni lov d. svinje, vuka, šakala i lisice) popunjava i izdaje predsednik sekcije, ili lice koje je za to ovlašćeno.Grupovođe – lovnici mogu biti lica koja su za to ovlašćena od strane Upravnog odbora.Akcije se mogu izvoditi uz upotrebu lovačkih pasa, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.Uredno popunjenu dozvolu za lov i izveštaj o izvršenom lovu predsednik sekcije treba da vrati u Lovačko udurženje najkasnije za dva dana, od dana izvođenja akcije.Naknadnog dopisivanja da je neko učestvovao u akcijama a nije upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu, neće biti!!!Svaki član odgovara sam za sebe, da li je upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu.

Protiv predsednika sek. koji u roku ne vrati dozvole biće preduzete disciplinske mere, biće mu ukinut povlašćeni status da manje plaća članarinu i izgubiće pravo na besplatne dozvole za lov za goste!

Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta, koja su ista kao i za lovnu sezonu sitne divljači.

Vreme izvođenja akcija je od 07,00 h do 14,00 h.

Obavezne su 2 akcije.Da je neko razdužio akcije mora biti upisan u najmanje 2 dozvole za lov i u 2 izveštaja o izvršenom lovu u svojoj sekciji.Vrednost jedne akcije je 1.000,00 din.Predsednici sekcija će dobiti pre početka izvođenja akcija markice za razduživanje akcija.Svaki član koji učestvuje u akciji, dobija markicu, koja je dokaz da je akcija razdužena.

Protiv članova ili grupe lovaca koji ne poštuju odluke U.O. i na akcijama love ili pucaju na plemenitu divljač (zeca, fazana, d. svinju ili srnu) biće preduzete rigorozne mere, tj. biće pokrenut disciplinski postupak i krivična prijava kod nadležnih organa!!!

 

MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe!

U skladu sa Pravilnikom o merama bezbednosti u lovištu (Sl. Glasnik RS, br. 76/11) navodimo mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju učesnici u lovu, kao i grupovođe i lovnici

 

Mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju učesnici u lovu, tj. u akcijama na smanjenju broja predatora u lovištu su:

 

1) da se lovačkim oružjem mora rukovati oprezno i odgovorno;

2) da prilikom odlaska do mesta lova, prelaska na drugo mesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prostorijama lovačko oružje mora biti ispražnjeno i / ili prelomljeno;

3) da se lovačko oružje puni posle znaka koji daje stručni pratilac / pratilac / vođa grupe lovaca za početak lova, a prazni posle davanja znaka za završetak lova;

4) da se lovačko oružje puni leđa okrenutih učesnicima lova, tako da se drži koso usmereno nadole ili nagore;

5) da se lovačko oružje nikada ne sme uperiti prema drugom učesniku u lovu;

6) da nije dozvoljeno pucati na divljač koja se kreće u pravcu drugih učesnika u lovu i kada se drugi učesnici u lovu time ugrožavaju;

7) da se u grupnom lovu divljač ne sme pratiti sa uperenim lovačkim oružjem sve dok ne prođe liniju lovaca;

8) da se ubrzač okidanja („šneler”) i optički nišan sa uvećanjem preko četiri puta u grupnom lovu ne smeju koristiti;

9) da nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog nišana na lovačkom oružju;

10) da se prilikom nošenja napunjenog lovačkog oružja ruka ne sme držati na ustima cevi ili na okidaču, odnosno obaraču;

11) da se posle pada lovačkog oružja na zemlju ili u sneg lovačko oružje mora pregledati radi otklanjanja eventualnih začepljenja ili drugih oštećenja i nedostataka;

12) da se mesto na koje je lovac raspoređen ne sme napuštati u vreme lova bez odobrenja stručnog pratioca / pratioca / vođe grupe lovaca sve do završetka lova;

13) da su svi učesnici u lovu obavezni da na sebi imaju odgovarajuću obeležavajuću oznaku (traku na kapi ili kapu ili prsluk ili obeležje na ramenom delu prsluka ili jakne) koja je jarke narandžaste, žute, ljubičaste ili crvene boje.

Mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju stručni pratilac / vođa grupe lovaca u lovu su:

1) upoznavanje lovaca pre početka lova sa načinom organizovanja lova, vrstom propisanog lovačkog oružja i odgovarajuće lovačke municije za taj način organizovanja lova, načinom kretanja sa lovačkim oružjem kroz lovište, načinom na koji se vrši pucanje na divljač koja se lovi;

2) kontrola lovne karte, oružnog lista i dozvole za lov, obeležavajuće oznake, lovačkog psa, kao i ostale lovačke opreme koju lovac nosi sa sobom u lov pre početka lova;

3) provera lovačkog oružja sa olučenim cevima koje lovac koristi u lovu izvođenjem probnog hica pre početka lova;

4) sprečavanje upotrebe lovačkog oružja u slučajevima kada je ugrožena bezbednost učesnika u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;

5) isključenje lovaca koji predstavljaju potencijalnu opasnost za učesnike u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;

6) rukovođenje lovom na stručan način, u skladu sa propisima kojim se uređuje lovstvo, kojim se sprečava mogućnost ugrožavanja bezbednosti učesnika u lovu, šteta na divljači i šteta na staništu divljači;

7) druge mere od značaja za bezbednost u lovištu i lovu propisane aktom korisnika lovišta o gazdovanju lovištem.

 

IV Odluka o visini cene za polaganje lovačkog ispita 2014. god.:

Odluka je da cena polaganja lovačkog ispita bude 3.000,00 din.Razlog povećanja cene je povećanje cene usluga LSCS prilikom organizacije polaganja ispita.Svi zainteresovani za polaganje lovačkog ispita, prijavljuju se u Lovačko udruženje, tj. moraju da popune prijavu za polaganje lovačkog ispita i uplate navedeni iznos.

V Usvojen je novi Pravilnik o gazdovanju lovištem ,,Rasina,,:

 

Na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, tj. člana 65. Upravni odbor Udruženja je bio u obavzi da usvoji ovaj novi podzakonski akt, koji bliže uređuje gazdovanje lovištem ,,Rasina,, i to: način organizovanja stručne i lovočuvarske službe u lovištu, uslove i način organizovanja lova, postupanje sa odstreljenom divljači i njenim delovima i sprovođenje mera za sprečavanje štete od divljači i na divljači.

Pravilnik može da se vidi na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,.

 

Napomena: Podsećaju se svi predsednici sekcija da u skladu sa prethodnim obaveštenjima izvrše zimsku priharanu divljači.Početkom januara 2014. god. Lovočuvarska služba izvršiće kontrlou hranilišta.

 

 

Upravnik lovišta:

Milomir Civić dipl.in.polj. sr.

Vrh strane