Vesti

ЛОВ НА ГАЈЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ - ЗЕЦА И ФАЗАНА, ЛОВНЕ 2022./2023. године

ЛОВАЧKО УДРУЖЕЊЕ ,,KРУШЕВАЦ,,
ТРГ KОСТУРНИЦА БР. 14, 37000 KРУШЕВАЦ
ТЕЛ: 037/426-991
БРОЈ: 76/22
KРУШЕВАЦ: 12.10.2022. год.

 

ПРЕДСЕДНИKУ СЕKЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА

 

 

 

Управни одбор Ловачког удружења ,,Kрушевац,, из Kрушевца, на телефонској седници одржаној дана 03.10.2022. год. а на основу Закона о дивљачи и ловству, ГПГЛ за ловну 2022/23 год. и Правилника о газдовању ловиштем Расина, донео је следећу ОДЛУKУ:

 

 

 

II ЛОВ НА ГАЈЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ - ЗЕЦА И ФАЗАНА, ЛОВНЕ 2022./2023. год:

Лов на наведене врсте дивљачи вршиће се у складу са ГПГЛ ,,Расина,, за ловну 2022./2023. год. и Правилника о газдовању ловиштем Расина.

 

По први пут ове године, на основу дописа ЛСЦС, а у складу са Правилником о изменама правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи, неопходно је да спроведемо поступак узорковања очних сочива одстрељених зечева, као и слања истих ради анализе старости, односно прираста у популацији.Зато је донета одлука да се тзв. пробни лов на зеца изведе 23.10.2022. год. Пробни лов ће бити изведен у свим секцијама, под истим условима под којима се изводи лов на зеца. Стим што се сваком одстрељеном зецу морају извадити обе очне јабучице, да не буду оштећене и морају се спаковати у пластичну кесу или посуду. За сваког зеца очне јабучице се пакују посебно.Обавеза сваког ловца који одстрели зеца је да извади обе очне јабучице, спакује и достави до краја лова председнику секције.Стручна и Ловочуварска служба ће по завршетку лова да обиђе све председнике секција и преузме узорке.У току пробног лова поред зеца може да се лови и фазан (петао), такође под истим условима како се лови фазан.

 

На основу процене стања популација гајених врста дивљачи, као и очекиваних временских прилика и стања вегетације у ловишту, донета је одлука да ове ловне сезоне буде 6 ловних дана.У прва 2 ловна дана, лове се зец и фазан (петао), а трећег, четвртог, петог и шестог ловног дана лови се само фазан (петао).Тј. лови се до испуњења плана одстрела из ГПГЛ за ловну 2022./2023. год.

ТЕРМИНИ ЗА ЛОВ:

ЗЕЦ и ФАЗАН: 06. и 13. новембар 2022. год.

САМО ФАЗАН: 20. и 27. новембар и 04. и 11. децембар 2022. год.

Тј. лов ће трајати до испуњења плана, односно броја предвиђеног за одстрел из ГПГЛ за ловну 2022./2023. год.!Kада се испуни број предвиђен за одстрел, лов се прекида!

Пољска јаребица се не лови!

У једном ловном дану може се уловити: 1 зец и 1 фазан по ловцу.

Поред зеца и фазана, уколико је уписано у дозволи може се ловити и шумска шљука, дивља патка глувара и крџа, дивља гуска лисаста, дивљи голуб гривнаш, као и предатори.

ВРЕМЕ ПОЧЕТKА ЛОВА – 07,00 h, ЗАВРШЕТАK ЛОВА - 16 h.

У лову могу да учествују искључиво чланови са овереном ловном картом, и овереном чланском књижицом – што је доказ да је извршена уплата чланарине.Поред ловне карте и чланске књижице сваки члан у току лова мора код себе да има и личну карту и оружани лист.Само ловна карта није доказ да је плаћена чланарина!

Улазак и излазак из ловишта је искључиво са зборног места.Зборно место мора да буде искључиво на уласку у ловиште, односно у насељеном месту, или на самој периферији насељеног места.Зборно мресто не може да буде одређено на некој раскрсници у ловишту, код усамљеног објекта – колибе у ловишту, напуштене куће и сл.Паркирање аутомобиле је искључиво на зборном месту.Председник секције треба да одреди зборно место, тако да постоји могућност за паркирање аутомобиле на зборном месту, с тим да исти не ометају и угрожавају саобраћај.Улазак возилом у ловиште није дозвољен.

У групи морају да буду најмање 3 ловца, а највише 20 и да имају уредно попуњену дозволу за лов ситне дивљачи, за текући ловни дан!Саставни део дозволе је и извештај о извршеном лову!

Дозволу за лов добија груповођа од председника секције, или лица које је одлуком Удружења овлашћено да издаје дозволе и попуњава извештаје о извршеном лову.У дозволи се уписују подаци о груповођи и бројеви ловних карата чланова групе.Дозволу за лов и уредно попуњен извештај о извршеном лову и евидентираним уловом за сваког члана групе, груповођа враћа председнику секције најкасније 12 h по завршетку лова.Председник секције враћа у Ловачко удружење дозволу за лов заједно са попуњеним извештајем.Против председника секције који у најкраћем року по завршетку лова (48 h) не врате све дозволе и извештаје у Ловачко удуржење биће предузете одговарајуће мере.Груповођа је уједно и ловник и одговоран је за понашање групе у току лова и упис одстрељене дивљачи у извештају за лов!

Сви чланови који желе да лове ван своје матичне секције, тј. да гостују у некој другој секцији, морају да се јаве председнику те секције и од њега добијају дозволу за лов, а у складу са ПРАВИЛНИKОМ О РАДУ СЕKЦИЈА!Прва два изласка свако лови у својој секцији!

ПРЕДСЕДНИK СЕKЦИЈЕ је у обавези:

Да одреди зборна места за улазак и излазак из Ловишта и списак истих достави Ловачком удружењу најкасније до 28.10.2022. год.

Употреба ловачких паса у току ловне сезоне мора бити у складу са ЗОДЛ и Правилником о ловачким псима (од октобра 2011. год.), тј. ловачки пас мора бити расни пас, мора имати родовник, мора имати положен испит у раду (оцена урођених особина) и мора бити прописно вакцинисан против зарзне болести беснила и обележен.

У току трећег, четвртог, петог и шестог ловног дана, (20.и 27. новембар и 04.и 11. децембар 2022. год.) када се лови само фазан, у лову могу да се користе искључиво само пси птичари и теријери!

Подсећамо чланове о употреби одређене сачме за поједине врсте дивљачи.Наиме, фазан и зец се лове осмицом и десетком (пречник сачме 3,5 и 3 мм), лисица – шестицом (пречник сачме 4 мм).Што значи да ловци учесници у лову не смеју да носе, нити користе крупнију сачму од шестице (4 мм), собзиром да се у току лова на ситну дивљач, дивља свиња не лови.У току лова није дозвољена употреба оружја са олученим цевима!

У лову је забрањено користити ловачке пушке које примају више од два метка као и полуаутоматске пушке које нису редуциране на два метка, (Закон о дивљачи и ловству, чл.76. ст. 1. тач. 10.).

У току лова, сваки ловац је обавезан да на себи има прслук-маркер уочљиве флуоресцентне боје (прслук добијен од Ловачког удружења или било који други прслук флуоресцентне боје, који покрива горњи део тела).Kазна за неношење прслука по Дисциплинском правилнику је 5.850,00 дин. (50 % од редовне чланарине).

Цена дневне дозволе за лов на зеца и фазана, за госте је 2.000,00 дин. по особи.Гостима се сматрају чланови свих Ловачких удружења, који имају ловну карту, осим Ловачког удружења ,,Kрушевац,, а којима није место пребивалишта на територији Општине Kрушевац.Чланови Управног одбора и председници секција имају по две бесплатне дневне дозволе за лов, за госте.

 

Управни одбор је донео одлуку да се у току лова на фазана, тј. 20. и 27. новембра и 04. и 11. децембра 2022. год. може ловити и дивља свиња.Она се може ловити у секцијама у којима се лови дивља свиња, али не на истом терену где се лови фазан.Терени морају да буду одвојени.Такође, посебно се пише дозвола за лов фазана, а посебно дозвола за лов дивље свиње.Правила и услови за лов диље свиње су иста која важе за групни лов дивље свиње октобру 2022. (наведена у претходном тексту).

 

Лов на фазана биће организован и 02.01.2023. год. тј. за Новогодишње празнике, под истим условима који важе за лов фазана у текућој ловној години.

 

Лов д. патку и д. гуску почиње 11.12.2022. год. и трајаће до краја фебруара 2023. год. односно до испуњења плана одстрела за ловну 2022/23 год.Лов ће се изводити као и претходних година, сваког дана од 07,00 до 17,00 часова, Дозволу за лов издаје председник секције, за најмање 3 ловца.Терени за лов: поред реке З. Мораве, Ј. Мораве, Расине и Пепељуше, на 50 м од речног корита.Поред језера Ћелије почев од великог моста уз језеро.Као и Глободерским барама и барама у Бивољском кључу, такође на максималној удаљености 50 м од бара.У лову могу да се користе ловачки пси птичари да апортирају уловљену дивљач.Иначе морају да буду на повоцу.Дозвола за госте, за лов д. патке и д. гуске износи 1.000,00 дин.

 

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЛОВУ: Ловачко удружење упозорава све чланове на неопходност предузимања свих мера безбедности у току одвијања лова.Неопходно је да се сви учесници у лову придржавају прописаних мера о начину извођења лова, нарочито у погледу руковања ловачким оружјем и пуцања на дивљач која ниско лети или се креће у правцу других ловаца, као и на парцелама на којима се одвијају пољопривредни радови и налазе људи.Сви ловци треба да се придржавају кодекса понашања ловаца.

Безбедност у лову је први и основни услов да лов успе !

 

НАПОМЕНА:

Kао и претходних година, треба почети са поправком постојећих хранилишта и изградњом нових, тамо где је то потребно.Такође, у хранилишта треба изнети храну.Kако би се побољшало зимско прихрањивање дивљачи и избегли повећани губици племените дивљачи, свака група која броји до 5 члана треба да изгради најмање 2 хранилишта, или да поправи већ постојећа, а група већа од 5 члана треба да изгради или поправи најмање 3 хранилишта.

 

 

ДОБАР ПОГЛЕД!

Управник ловишта:

Миломир Цивић, дипл.ин.пољ.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane