Vesti

OBAVEŠTENJE: Članarina, lov na fazana, prihrana

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991;
BROJ:  137/18
KRUŠEVAC: 28.12.2018. god.

 

PREDSEDNIKU  SEKCIJE

OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

 

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 03.12.2018. god.  i 27.12.2018. god. doneo je sledeće odluke:

 

            I   UTVRĐENA JE ČLANARINA, ZA  LOVNU  2019./2020. god.

 

                                    Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

 

 • Redovni članovi -  9.300,00 din. – rok uplate od 01.01. do 31.08.2019. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2019. god. do 28.02.2019. god.Iznos rate – 3.300,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2019. god. do 31.05.2019. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 3. Treća rata - rok uplate od 01.06.2019. god. do 31.08.2019. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 • Članovi sa 50 % - 5.000,00 din.  - rok uplate od 01.01. do 31.05.2019. god. u 2 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2019. god. do 28.02.2019. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2019. god. do 31.05.2019. god.Iznos rate – 2.000,00 din.
 • Počasni članovi – 2.550,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01. do 31.08.2019. god. Uz  mogućnost uplate i posle31.08.2019. god. u istom iznosu.
 • Novi članovi – 9.600,00 din. fiksno – rok uplate od 01.01. do 31.08.2019. god.Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2019. god. u istom iznosu.
 • Članovi sa prekidom - 11.500,00 din. – rok uplate od 01.01. do 31.08.2019. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2019. god. do 28.02.2019. god.Iznos rate – 4.500,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2019. god. do 31.05.2019. god.Iznos rate – 3.500,00 din.
 3. Treća rata - rok uplate od 01.06.2019. god. do 31.08.2019. god.Iznos rate – 3.500,00 din.
 • Predsednici sekcija – 5.000,00 din. ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2019. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.
 • Podmladak - 500,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01.2019. god. do 31.08.2019. god. Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2019. god. u istom iznosu.
 • Doneta je odluka da uz članarinu svaki član uplati još 200,00 din. na ime osiguranja štete od divljači u saobraćaju.Tako da se navedeni iznosi po statusima, (osim podmlatka) uvećavaju za po 200,00 din. (Redovni članovi - 9.500,00 din. Članovi sa 50 % - 5.200,00 din. Počasni članovi – 2.750,00 din.  Novi članovi – 9.800,00 din. Članovi sa prekidom - 11.700,00 din.)Navedeni iznos od 200,00 din. može da se uplati uz bilo koju ratu, zaključno do 31.08.2019. god. 

          U periodu od 01.09. do 15.10.2019. god. članarina se može uplatiti uz uvećanje od 50%, ili pisanjem molbe ako postiji opravdani razlog za kašnjenje uplate.Molbu treba predati najkasnije do 31.08.2019. god.(Ovo se ne odnosi na počasne članove, nove članove i podmladak).

          Kazna za kašnjenje rate je 500,00 din. po rati, odnosi se na redovne članove, članove sa 50 % članrine i članove sa prekidom.Redovni članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2019. god. dobijaju popust od 10 %.

          Lov divlje svinje – akontaciona uplata u iznosu od 2.000,00 din. do 31.08.2019. god. pod istim uslovima kao i lovne 2018./2019. god. tj. meso, ulazak u lovište i trofej se ne plaćaju.

          Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2019. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2019. god.Količina kalendara je ograničena!

 

            II   LOV NA FAZANA U JANUARU 2019. GOD.:

 

Po prvi put ove godine, doneta je odluka da se organizuje lov na fazana za Novogodišnje praznike.

            U skladu sa GPGL za lovnu 2018./2019. god. a sobzirom da predviđeni broj fazana za odstrel nije ispunjen u toku lova na sitnu divljač, doneta je odluka da se 02.01.2019. god. organizuje lov na fazana.

          U toku lova može se uloviti 1 fazan  po lovcu.

          Pored fazana, ukoliko je upisano u dozvoli može se loviti i šumska šljuka, divlja patka gluvara i krdža, divlja guska lisasta, divlji golub grivnaš, kao i predatori (za predatore mora se izdati dozvola za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice, ne mogu biti upisani u dozvoli za lov sitne divljači).

            VREME POČETKA LOVA – 08,00 h, ZAVRŠETAK LOVA - 13 h.

            U lovu važe sva pravila koja su važila u lovu na fazana u glavnoj lovnoj sezoni tekuće godine.Tj. u lovu mogu da učestvuju isključivo članovi sa overenom lovnom kartom, i overenom  članskom knjižicom – što je dokaz  da je izvršena uplata članarine.Pored lovne karte i članske knjižice svaki član u toku lova mora kod sebe da ima i ličnu kartu i oružani list.Samo lovna karta nije dokaz da je plaćena članarina!

          Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta.Zborna mesta ne mogu da budu u lovištu, već isključivo na kraju naselja.Ulazak vozilima u lovište takođe nije dozvoljen.U grupi moraju da budu najmanje 3 lovca (a najviše 20) i da imaju uredno popunjenu dozvolu za lov sitne divljači, za tekući lovni dan!Sastavni deo dozvole je i izveštaj o izvršenom lovu!

          Dozvolu za lov dobija grupovođa od predsednika sekcije, ili lica koje je odlukom Udruženja ovlašćeno da izdaje dozvole i popunjava izveštaje o izvršenom lovu.U dozvoli se upisuju podaci o grupovođi i  brojevi lovnih karata članova grupe.Dozvolu za lov i uredno popunjen izveštaj o izvršenom lovu i evidentiranim ulovom za svakog člana grupe, grupovođa vraća predsedniku sekcije najkasnije 12 h po završetku lova.Predsednik sekcije vraća u Lovačko udruženje dozvolu za lov zajedno sa popunjenim izveštajem.Protiv predsednika sekcije koji u najkraćem roku po završetku lova (48 h) ne vrate sve dozvole i izveštaje u Lovačko udurženje biće preduzete odgovarajuće mere, tj. biće pokrenut  disciplinski  postupak!Grupovođa je ujedno i lovnik i odgovoran je za ponašanje grupe u toku lova i upis odstreljene divljači u izveštaju za lov!

            Svi članovi koji žele da love van svoje matične sekcije, tj. da gostuju u nekoj drugoj sekciji, moraju da se jave predsedniku te sekcije da bi ih upisao u dozvoli za lov, a u skladu sa PRAVILNIKOM O RADU SEKCIJA!

          Upotreba lovačkih pasa mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima (od oktobra 2011. god.), tj. lovački pas mora biti rasni pas, mora imati rodovnik, mora imati položen ispit u radu (ocena urođenih osobina) i mora biti propisno vakcinisan protiv zarzne bolesti besnila i obeležen.U lovu mogu da se koriste isključivo samo psi ptičari i terijeri!

          Podsećamo članove o upotrebi određene sačme za pojedine vrste divljači.Naime, fazan se lovi osmicom i desetkom (prečnik sačme 3,5 i 3 mm), lisica – šesticom (prečnik sačme 4 mm).Što znači da lovci učesnici u lovu ne smeju da nose, niti koriste krupniju sačmu od šestice (4 mm), sobzirom da se u toku lova na sitnu divljač.U toku lova nije dozvoljena upotreba oružja sa olučenim cevima!

          U lovu je zabranjeno koristiti lovačke puške koje primaju više od dva metka kao i poluautomatske puške koje nisu reducirane na dva metka, (Zakon o divljači i lovstvu, čl.76. st. 1. tač. 10.).

          U toku lova svaki lovac je obavezan da na sebi ima prsluk-marker uočljive fluorescentne boje (prilikom preuzimanja lovne karte svaki član je dobio prsluk).Kazna za nenošenje prsluka po Disciplinskom pravilniku  je 4.650,00 din. (50 % od redovne članarine).

         

            MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na neophodnost preduzimanja svih mera bezbednosti u toku odvijanja lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač koja nisko leti ili se kreće u pravcu drugih lovaca, kao i na parcelama na kojima se odvijaju poljoprivredni radovi i nalaze ljudi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.

          Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

            III   IZNOŠENJE HRANE ZA PRIHRANU DIVLJIH SVINJA U OTVORENO LOVIŠTE, U SEKCIJAMA U KOJIMA SE LOVI DIVLJA SVINJA:

            Doneta je odluka da se za prihranu divljih svinja u otvoreno lovište kupi 12 t kukuruza u klipu i podeli sekcijama u kojima se lovi divlja svinja, na osnovu broja lovaca koji su uplatili za lov divlje svinje.Takva odluka je doneta iz razloga da bi se divlja svinje zadržale u našem lovištu, kako bi smo imali što uspešniji lov, kao i da bi se u našem lovištu divlje svinje reprodukovale.

          Prilikom nabavke kukuruza predsednici sekcija će biti obavešteni, jer su u obavezi da uzmu učešće u preuzimanju kukuruza i iznošenju u lovište.

          Ovo obaveštenje dostupno je i na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, na adresi - www.lukrusevac.rs

 

DOBAR  POGLED!

                                                                                                    Upravnik lovišta:

                                                                                          Milomir Civić, dipl.in.polj.

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane