Vesti

OBAVEŠTENJE O ČLANARINI I AKCIJI NA PREDATORE

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ:  01/21
KRUŠEVAC: 05.01.2021. god.

 

PREDSEDNIKU  SEKCIJE

OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

 

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 04.01.2021. god. doneo je sledeće odluke:

 

 

            I   UTVRĐENA JE ČLANARINA, ZA  LOVNU  2021./2022. god.

 

                                    Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

 

·       Redovni članovi -  10.500,00 din. (10.300,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) – rok uplate od 01.01. do 31.08.2021. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:

     Prva rata – rok uplate od 01.01.2021. god. do 28.02.2021. god.Iznos rate – 3.700,00 din.

     Druga rata - rok uplate od 01.03.2021. god. do 31.05.2021. god.Iznos rate – 3.500,00 din.

     Treća rata - rok uplate od 01.06.2021. god. do 31.08.2021. god.Iznos rate – 3.300,00 din.

·       Članovi sa 50 % - 5.350,00 din. (5.150,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) - rok uplate od 01.01. do 31.05.2021. god. u 2 rate, po sledećoj dinamici uplate:

     Prva rata – rok uplate od 01.01.2021. god. do 29.02.2021. god.Iznos rate – 3.000,00 din.

     Druga rata - rok uplate od 01.03.2021. god. do 31.05.2021. god.Iznos rate – 2.350,00 din.

·       Počasni članovi – 2.800,00 din. fiksno, (2.600,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) - rok uplate od 01.01. do 31.08.2021. god. Uz  mogusnost uplate i posle 31.08.2021. god. u istom iznosu.

·       Novi članovi – 10.800,00 din. fiksno, (10.600,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) – rok uplate od 01.01. do 31.08.2021. god.Uz  mogusnost uplate i posle 31.08.2021. god. u istom iznosu.

·       Članovi sa prekidom – 12.700,00 din. (12.500,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) – rok uplate od 01.01. do 31.08.2021. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:

1.     Prva rata – rok uplate od 01.01.2021. god. do 28.02.2021. god.Iznos rate – 5.000,00 din.

     Druga rata - rok uplate od 01.03.2021. god. do 31.05.2021. god.Iznos rate – 4.000,00 din.

     Treća rata - rok uplate od 01.06.2021. god. do 31.08.2021. god.Iznos rate – 3.700,00 din.

       Predsednici sekcija – 5.350,00 din. (5.150,00 din. članarina + 200,00 din. osiguranje štete od divljači) - ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2021. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.

·       Podmladak - 515,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01.2021. god. do 31.08.2021. god. Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2021. god. u istom iznosu.

 

                          Kazna za kašnjenje rate je 500,00 din. po rati, odnosi se na redovne članove, članove sa 50 % članrine i članovi sa prekidom.Redovni članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2021. god. dobijaju popust od 10 %.

 

            Članovi koji zakasne sa uplatom članarine u predviđenim rokovima, istu mogu da uplate bez pisanja molbe, na sledeći način:

Za redovne članove: u periodu od 01.09. do 30.09.2021. god. – 12.500,00 din.; od 01.10.do 31.10.2021. god. – 13.500,00 din.; od 01.11. do 30.11.2021. god. – 12.500,00 din.; od 01.12. do 31.12.20121. god. – 10.500,00 din.

Za članove sa 50 % članarine: u periodu od 01.09. do 30.09.2021. god. – 6.500,00 din.; od 01.10.do 31.10.2021. god. – 7.000,00 din.; od 01.11. do 30.11.2021. god. – 6.500,00 din.; od 01.12. do 31.12.20121. god. – 5.350,00 din.

Za članove sa prekidom: u periodu od 01.09. do 30.09.2021. god. – 15.000,00 din.; od 01.10.do 31.10.2021. god. – 16.500,00 din.; od 01.11. do 30.11.2021. god. – 15.000,00 din.; od 01.12. do 31.12.20121. god. – 12.700,00 din.

Molbu moraju da pišu članovi koji žele da promene status (tj. za počasnog člana i člana sa 50 %), kao i članovi koji su za kašnjenje uplate članarine imali opravdan razlog, uz dostavljenu dokumentaciju (bolest, smrt člana porodice i sl.), kako bi im se umanjila članarina, kao i tri člana iz jedne porodice (umanjenje članarine za jednog člana).

            Lov divlje svinje – Akontaciona uplata u iznosu od 2.000,00 din. bez ograničenog roka uplate, pod istim uslovima kao i lovne 2020/2021 god. tj. ulazak u lovište, meso i trofej se ne plaćaju.

Lov srneće divljači – Akontaciona uplata u iznosu od 1.500,00 din. bez ograničenog roka uplate, pod istim uslovima kao i lovne 2020/2021 god.

Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2021. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2021. god.Količina kalendara je ograničena!

 

            II   ORGANIZOVANJE AKCIJA NA SMANJENJU BROJA PREDATORA LOVNE 2020/2021. GOD.

 

            S obzirom, da je u lovištu prisutan veliki broj predatora, iz tog razloga trebalo bi akcije vrlo ozbiljno organizovati kako bi se broj predatora smanjio, jer je evidentan njihov uticaj na smanjenju plemenite divljači.

        Termini za izvođenje akcija na smanjenju broja predatora u lovištu su sledeći:

Sekcije koje ne love divlju svinju – 17. 24. i 31. januar i 07. 14. i 21. februar 2021. god.

Sekcije koje love divlju svinju - 07. 14. i 21. februar 2021. god. uz uslov da članovi koji ne love divlju svinju, izvode akcije van terena na kome se lovi divlja svinja i budu upisani na posebnoj dozvoli za lov!

       Akcija su oslobođeni počasni članovi i članovi stariji od 60 godina života.                                                                                                                 

       U akcijama mogu da učestvuju samo članovi koji su platili članarinu za tekuću lovnu godinu i  podigli lovnu kartu i overenu člansku knjižicu.Upotreba prsluka (markera) u akcijama je obavezna!Dozvolu za lov, tj. dozvolu za izvođenje akcija (obrazac br. 5 – dozvola za grupni lov d. svinje, vuka, šakala i lisice) popunjava i izdaje predsednik sekcije, ili lice koje je za to ovlašćeno.U dozvoli za lov obavezno upisati brojeve markica za obeležavanje odstreljene divljači (lisica, šakal i vuk) koje su predsednici sekcija dobili.Grupovođe – lovnici mogu biti lica koja su za to ovlašćena od strane Upravnog odbora.Akcije se mogu izvoditi uz upotrebu lovačkih pasa, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.Uredno popunjenu dozvolu za lov i izveštaj o izvršenom lovu predsednik sekcije treba da vrati u Lovačko udurženje najkasnije za 2 dana, od dana izvođenja akcije.Naknadnog dopisivanja da je neko učestvovao u akcijama a nije upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu, neće biti!!!Svaki član odgovara sam za sebe, da li je upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu.

            Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta!Zborno mesto mora da bude isključivo na ulasku u lovište, odnosno u naseljenom mestu ili na samoj periferiji naseljenog mesta.Zborno mesto ne može da bude određeno na nekoj raskrsnici u lovištu ili kod usamljenog objekta – kolibe, napuštene kuće i sl.Parkiranje automobile je isključivo na zbornom mestu.

            Vreme izvođenja akcija je od 07,00 h do 14,00 h.

            Obavezne su 2 akcije.Da je neko razdužio akcije mora biti upisan u najmanje 2 dozvole za lov i u 2 izveštaja o izvršenom lovu u svojoj sekciji.Vrednost jedne akcije je 1.000,00 din.

Predsednici sekcija će dobiti markice za razduživanje akcija.Svaki član koji učestvuje u akciji, dobija markicu, koja je dokaz da je akcija razdužena.    

 Protiv članova ili grupe lovaca koji ne poštuju odluke U. odbora i u akcijama love ili pucaju na plemenitu divljač (zeca, fazana, d. svinju ili srnu) biće preduzete rigorozne mere.

Lov šumske šljuke je kao i prošle godine dozvoljen, u periodu od 19.12.2020. god. do 31.01.2021. god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel GPGL za lovnu 2020/2021 god.Lov će se izvoditi subotom i nedeljom, u vremenu od 08,00, do 13,00 h.Pravila u lovu važe kao i pravila u lovu na fazana.Minimum tri lovca na dozvoli za lov sitne divljači.Prsluk (marker) je obavezan.U lovu je dozvoljena upotreba lovačkih pasa, isključivo ptičara.Lov se može izvoditi samo u sekcijama gde je primećeno prisustvo šumske šljuke i to na jasno određenoj površini.Da bi mogao da se organizuje lov, mora da se sazove sastanak sekcije i da se odredi teren za lov, sa jasnim granicama, a zapisnik dostavi u Lovačko udruženje.Svaki izlazak u lov neophodno je najaviti (telefonom) upravniku lovišta ili lovočuvaru. 

            MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Neophodno je preduzeti sve mere bezbednosti u toku lova. Takođe, neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač, drugih lovaca, kao i na parcelama na kojima se odvijaju poljoprivredni radovi i nalaze ljudi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

            Napomena: Podsećamo sve članove koji imaju obavezu razduženja akcija, tj. iznošenja hrane u lovište, da tu obavezu izmire.Tj. da nastave sa iznošenjem hrane, kako bi se divljač navikla na hranilišta dok još ne padne sneg.Predsednici sekcija su u obavezi da dostave 3 izveštaja o izvedenim akcijama prihrane (za decembar, januar i februar), sa upisanim imenima članova koji su razdužili akciju i količinama iznete hrane.

 

 

DOBAR  POGLED!

                                                                                                               Upravnik lovišta:

                                                                                                       Milomir Civić, dipl.in.polj.

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane