Vesti

Обавештење о групном лову на дивљу свињу и о почетку главне ловне сезоне на зеца и фазана

ЛОВАЧKО УДРУЖЕЊЕ ,,KРУШЕВАЦ,,
ТРГ KОСТУРНИЦА БР. 14, 37000 KРУШЕВАЦ
ТЕЛ: 037/426-991
БРОЈ: 112/21
KРУШЕВАЦ: 22.09.2021. год.

 

 

ПРЕДСЕДНИKУ СЕKЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА

 

 

Управни одбор Ловачког удружења ,,Kрушевац,, из Kрушевца, на телефонској седници одржаној дана 22.09.2021. год. а на основу Закона о дивљачи и ловству, ГПГЛ и Правилника о газдовању ловиштем Расина, донео је следеће ОДЛУKЕ:

 

 

 

I ГРУПНИ ЛОВ НА ДИВЉУ СВИЊУ У ОKТОБРУ 2021. год.:

Лов ће бити организован у складу са Законом о дивљачи и ловству, ГПГЛ за ловну 2021./2022. год. и Правилником о газдовању ловиштем Расина.Наиме, лов ће бити организован у секцијама у којима има станиште дивљих свиња (исте секције као претходне ловне године).Дозволу за лов дивље свиње, тј. дозволу за групни лов дивљих свиња, вука, шакала и лисице, издаваће председник секције, на име лица које је овлашћено од стране Управног одбора да може да буде груповођа у лову на дивљу свињу. Груповођа је у потпуности одговоран за понашање чланова групе у току лова.

У лову може да учествује група од најмање 5 ловаца, а највише 20 ловаца.Термини за извођење лова су: 03. 10. и 17. октобар 2021. год.Време трајања лова је од 07,00 h до 15,00 h.У лову могу да учествују само чланови са овереном ловном картом и чланском књижицом, тј. који су измирили чланарину и који су аконтационо уплатили 2.000,00 дин. за лов дивље свиње, којима је за то печатом за дивљу свињу оверена ловна карта.

Председник секције мора до петка да најави број пријављених чланова за лов управнику ловишта, да би добио маркицу за обележавање одстрељене дивљачи.Без маркице не може да пише дозволу за лов.Улазак и излазак у ловиште је са зборног места.У лову може да се користи оружје са глатким и олученим цевима у складу са ЗОДЛ.Због услова у ловишту (јака вегетација и радови у пољу и шуми – брање кукуруза и сеча дрва) из безбедносних разлога не препоручује се коришћење оружја са олученим цевима.Употреба флуоресцентног прслука је обавезна.Употреба ловачких паса мора бити у складу са ЗОДЛ и Правилником о ловачким псима.Улазак у ловиште, месо, трофеј и ветеринарски преглед се не плаћају.

Сва остала правила у лову важе као и за лов зеца и фазана.

Одстрел се обавезно мора пријавити ловочувару или управнику ловишта, одмах након одстрела. Одстрељена дивљач се мора обележити на месту одстрела и транспортовати до хладњаче на Јасиковцу (Ловачки дом), где ће бити узорковани делови мишића за преглед на исправност меса за људску употребу.И где ће труп стајати док се не добију резултати прегледа.

Дивља свиња у групном лову, лови се у својој секцији, а чланови који желе да лове на територији друге секције морају да испоштују зборно место те секције.Тј. морају да крену са зборног места секције у којој желе да лове.Не могу да крену из једне секције, лове у њој, а онда уђу у другу или трећу секцију и наставе да лове!Подсећамо на одлуку Управног одбора од 05.04.2019. год. да чланови Удружења у чијим секцијама се не лови дивља свиња, морају морају прво да се определе и изаберу секцију, која их прима да у њој лове дивљу свињу у групном лову.Председници секција би требало да пре сваког лова направе договор са суседним секцијама и искоординирају лов, како би знали где се ко од ловаца налази и како би лов био што безбеднији и уједно што успешнији.У току лова на дивљу свињу дозвољен је одстрел предатора.

Групни лов на дивље свиње се наставља 05.12.2021. год. по истим условима као и претходне ловне године.

 

II ЛОВ НА ГАЈЕНЕ ВРСТЕ ДИВЉАЧИ - ЗЕЦА И ФАЗАНА, ЛОВНЕ 2021./2022. год:

Лов на наведене врсте дивљачи вршиће се у складу са ГПГЛ ,,Расина,, за ловну 2021./2022. год. и Правилника о газдовању ловиштем Расина.

На основу процене стања популација гајених врста дивљачи, као и очекиваних временских прилика и стања вегетације у ловишту, донета је одлука да ове ловне сезоне буде 6 ловних дана.У прва 3 ловна дана, лове се зец и фазан (петао), а четвртог, петог и шестог ловног дана лови се само фазан (петао).Тј. лови се до испуњења плана одстрела из ГПГЛ за ловну 2021./2022. год.

ТЕРМИНИ ЗА ЛОВ:

ЗЕЦ и ФАЗАН: 24. и 31. октобар и 07. новембар 2021. год.

САМО ФАЗАН: 14. 21. и 28. новембар 2021. год.

Тј. лов ће трајати до испуњења плана, односно броја предвиђеног за одстрел из ГПГЛ за ловну 2021./2022. год.!Kада се испуни број предвиђен за одстрел, лов се прекида!

Пољска јаребица се не лови!

У једном ловном дану може се уловити: 1 зец и 1 фазан по ловцу.

Поред зеца и фазана, уколико је уписано у дозволи може се ловити и шумска шљука, дивља патка глувара и крџа, дивља гуска лисаста, дивљи голуб гривнаш, као и предатори.

ВРЕМЕ ПОЧЕТKА ЛОВА – 07,00 h, ЗАВРШЕТАK ЛОВА - 16 h.

У лову могу да учествују искључиво чланови са овереном ловном картом, и овереном чланском књижицом – што је доказ да је извршена уплата чланарине.Поред ловне карте и чланске књижице сваки члан у току лова мора код себе да има и личну карту и оружани лист.Само ловна карта није доказ да је плаћена чланарина!

Улазак и излазак из ловишта је искључиво са зборног места.Зборно место мора да буде искључиво на уласку у ловиште, односно у насељеном месту, или на самој периферији насељеног места.Зборно мресто не може да буде одређено на некој раскрсници у ловишту, код усамљеног објекта – колибе у ловишту, напуштене куће и сл.Паркирање аутомобиле је искључиво на зборном месту.Председник секције треба да одреди зборно место, тако да постоји могућност за паркирање аутомобиле на зборном месту, с тим да исти не ометају и угрожавају саобраћај.Улазак возилом у ловиште није дозвољен.

У групи морају да буду најмање 3 ловца, а највише 20 и да имају уредно попуњену дозволу за лов ситне дивљачи, за текући ловни дан!Саставни део дозволе је и извештај о извршеном лову!

Дозволу за лов добија груповођа од председника секције, или лица које је одлуком Удружења овлашћено да издаје дозволе и попуњава извештаје о извршеном лову.У дозволи се уписују подаци о груповођи и бројеви ловних карата чланова групе.Дозволу за лов и уредно попуњен извештај о извршеном лову и евидентираним уловом за сваког члана групе, груповођа враћа председнику секције најкасније 12 h по завршетку лова.Председник секције враћа у Ловачко удружење дозволу за лов заједно са попуњеним извештајем.Против председника секције који у најкраћем року по завршетку лова (48 h) не врате све дозволе и извештаје у Ловачко удуржење биће предузете одговарајуће мере.Груповођа је уједно и ловник и одговоран је за понашање групе у току лова и упис одстрељене дивљачи у извештају за лов!

Сви чланови који желе да лове ван своје матичне секције, тј. да гостују у некој другој секцији, морају да се јаве председнику те секције и од њега добијају дозволу за лов, а у складу са ПРАВИЛНИKОМ О РАДУ СЕKЦИЈА!Прва два изласка свако лови у својој секцији!

ПРЕДСЕДНИK СЕKЦИЈЕ је у обавези:

Да одреди зборна места за улазак и излазак из Ловишта и списак истих достави Ловачком удружењу најкасније до 15.10.2021. год.

Употреба ловачких паса у току ловне сезоне мора бити у складу са ЗОДЛ и Правилником о ловачким псима (од октобра 2011. год.), тј. ловачки пас мора бити расни пас, мора имати родовник, мора имати положен испит у раду (оцена урођених особина) и мора бити прописно вакцинисан против зарзне болести беснила и обележен.

У току четвртог, петог и шестог ловног дана, (14. 21. и 28 новембар 2021. год.) када се лови само фазан, у лову могу да се користе искључиво само пси птичари и теријери!

Подсећамо чланове о употреби одређене сачме за поједине врсте дивљачи.Наиме, фазан и зец се лове осмицом и десетком (пречник сачме 3,5 и 3 мм), лисица – шестицом (пречник сачме 4 мм).Што значи да ловци учесници у лову не смеју да носе, нити користе крупнију сачму од шестице (4 мм), собзиром да се у току лова на ситну дивљач, дивља свиња не лови.У току лова није дозвољена употреба оружја са олученим цевима!

У лову је забрањено користити ловачке пушке које примају више од два метка као и полуаутоматске пушке које нису редуциране на два метка, (Закон о дивљачи и ловству, чл.76. ст. 1. тач. 10.).

У току лова, сваки ловац је обавезан да на себи има прслук-маркер уочљиве флуоресцентне боје (прслук добијен од Ловачког удружења или било који други прслук флуоресцентне боје, који покрива горњи део тела).Kазна за неношење прслука по Дисциплинском правилнику је 5.150,00 дин. (50 % од редовне чланарине).

Цена дневне дозволе за лов на зеца и фазана, за госте је 2.000,00 дин. по особи.Гостима се сматрају чланови свих Ловачких удружења, који имају ловну карту, осим Ловачког удружења ,,Kрушевац,, а којима није место пребивалишта на територији Општине Kрушевац.Чланови Управног одбора и председници секција имају по две бесплатне дневне дозволе за лов, за госте.

По први пут ове године Управни одбор је донео одлуку да се у току лова на фазана (14. 21. и 28. новембар 2021. год.) може ловити и дивља свиња.Она се може ловити у секцијама у којима се лови дивља свиња, али не на истом терену где се лови фазан.Терени морају да буду одвојени.Такође, посебно се пише дозвола за лов фазана, а посебно дозвола за лов дивље свиње.Правила и услови за лов диље свиње су иста која важе за групни лов дивље свиње октобру 2021. (наведена у претходном тексту).

 

Лов на фазана биће организован и 02.01.2022. год. тј. за Новогодишње празнике, под истим условима који важе за лов фазана у текућој ловној години.

 

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЛОВУ: Ловачко удружење упозорава све чланове на неопходност предузимања свих мера безбедности у току одвијања лова.Неопходно је да се сви учесници у лову придржавају прописаних мера о начину извођења лова, нарочито у погледу руковања ловачким оружјем и пуцања на дивљач која ниско лети или се креће у правцу других ловаца, као и на парцелама на којима се одвијају пољопривредни радови и налазе људи.Сви ловци треба да се придржавају кодекса понашања ловаца.

Безбедност у лову је први и основни услов да лов успе !

Крајем септембра у ловиште ће бити насељено 1.000 ком. пољске јаребице, коју је нашем Удружењу донирало МПШВ.Тиме ћемо покушати да повећамо бројно стање пољске јаребице и поправимо биолошке карактеристике врсте.Начин насељавања биће изведен у договору са председницима секција, искључиво на местима где већ постоје јата пољске јаребице, на максимално 20 терена, на којима неће моћи да се лови ове године и мораће да се изграде хранилице и врши редовна контрола.

 

НАПОМЕНА:

Kао и претходних година, треба почети са поправком постојећих хранилишта и изградњом нових, тамо где је то потребно.Такође, у хранилишта треба изнети храну.Kако би се побољшало зимско прихрањивање дивљачи и избегли повећани губици племените дивљачи, свака група која броји до 5 члана треба да изгради најмање 2 хранилишта, или да поправи већ постојећа, а група већа од 5 члана треба да изгради или поправи најмање 3 хранилишта.

 

 

ДОБАР ПОГЛЕД!

Управник ловишта:

Миломир Цивић, дипл.ин.пољ.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane