Vesti

Obaveštenje o lovu na divlju svinju čekanjem, prepelice i divlje patke

LOVAČKO UDRUŽENjE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL. 037/426-991
BROJ: 75/17
KRUŠEVAC: 03.07.2017. god.

PREDSEDNIKU SEKCIJE
OBAVEŠTENjE ČLANOVIMA


Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj 23.06.2017. god.doneo je sledeće odluke i zaključke:


I Lov na divlju svinju – čekanjem na useve – Počinje od 26.06.2017.god.Lov će biti organizovan na onim terenima tj. u onim sekcijama gde se nalazi stanište divljih svinja, gde se divlje svinje javljaju, tj. gde je uočeno da je u većem obimu pričinjena šteta na zasadima ovsa, pšenice, ili drugim kulturama.Sva mesta za čekanje moraju biti tačno utvrđena.Ukoliko na navedenim lokacijama ne postoji izgrađena stabilna ili privremena čeka, neophodno je da se organizuje akcija i izgradi bar privremena čeka na drvetu.U protivnom, na mestu na kome ne postoji izgrađena čeka neće biti dozvljen lov.Evidenciju i obeležavanje čeka će napraviti Lovočuvarska služba.
Pravo učešća u lovu imaju samo članovi koji su izmirili kompletnu članarinu za tekuću lovnu godinu, tj. podigli lovnu kartu i preuzeli overenu člansku knjižicu za tekuću lovnu godinu i koji su akontaciono uplatili dodatnih 2.000,00 din. za lov divlje svinje, i kojima je za to lovna karta overena posebnim pečatom.Za svaki izlazak u lov čekanjem neophodna je uredno popunjena dozvola za lov na visoku divljač, koju izdaje Stručna i Lovočuvarska služba.Dozvole za lov će se izdavati, od strane ovlašćenih lica sa licencom u Lovačkom udruženju, a izdavaće i Lovočuvarska služba na terenu, kao i prethodne godine.
Pratilac u lovu je lovočuvar, ili lovnik koga je sekcija predložila, a Upravni odbor LU odobrio u skladu sa ZODL.Lovnik mora da ima lovnu kartu i overenu člansku knjižicu da bi mogao da bude lovnik.Mesto i vreme čekanja određuje izdavalac dozvole za lov.Prednost da prvi izađu u lov imaju članovi sekcije u kojoj se lovi, tj. članovi koji su učestvovali u uizgradnji čeke.Lov se može izvoditi svakog dana.
Svaki ulov mora se odmah obeležiti evidencionom markicom.Takođe odmah treba obavestiti Stručnu ili Lovočuvarsku službu Lovačkog udruženja, kako bi se uzorkovali određeni organi tela za analizu i isti pregledali od strane veterinaske službe, na osnovu Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i načinu vođenja evidencije.Kontrolu izvođenja lova sprovodiće Lovočuvarska služba.Svi oni koji ne ispoštuju odluku Upravnog odbora Lovačkog udruženja, tj. nađu se u lovištu bez dozvole za lov, lovne karte ili van mesta za čekanje – čeke, koje je naznačeno u dozvoli za lov, biće tretirani kao da su u lovokrađi i protiv istih biće preduzete mere predviđene ZODL i Disciplinskog Pravilnika Udruženja.
Pri izvođenju lova posebno obratiti pažnju na bezbednost učesnika u lovu, kao i ostalih lica prisutnih u lovištu, kako ne bi došlo do povređivanja i nemilih događaja! Članove koji se ne pridržavaju predviđenih mera lovočuvar ili lovnik je obavezan da isključi iz lova.Za zakonito sprovođenje lova odgovoran je lovnik.

II Odluka o obuci lovačkih pasa – Obuka lovačkih pasa izvodiće se u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu i Pravilnikom o lovačkim psima, isključivo na terenima koji su za to predviđeni.Obuka se može izvoditi počev od 05.08.2017. god. Do početka glavne lovne sezone na gajene vrste divljači, (zec i fazan).Obuka pasa se može izvoditi subotom, nedeljom i sredom, od svitanja do zalaska sunca. Ukoliko se u delu terena predviđenog za obuku pasa izvodi lov na divlju svinju, u tom delu terena se ne može vršiti obuka pasa!!!

Obuka pasa je u širem rejonu Jasikovca, Repro-centar za divlju svinju, zabranjenja, kao i sve ostale aktivnosti kojima se uznemirava divljač!Pod širim rejonom Jasikovca se podrazumeva sledeći teren: Desna strana asvaltnog puta od Parunovca, preko Gaglova, Malog Šiljegovca, Bovna, Pasjaka, do Parunovca do polazne tačke (skretanje za Parunovac sa glavnog puta Kruševac – Ribarska Banja).


III Lov na prolaznu divljač – prepelicu i divljeg goluba grivnaša: Lov na navedene vrste divljači biće organizovan u skladu sa GPG Lovištem ,,Rasina,, za lovnu 2017./2018. god. i Pravilnikom o gazdovanju lovištem Rasina.
Lov na Prepelicu, i Divljeg goluba biće organizovan po sekcijama. Grlica se ne lovi!!! Sekcija treba da odredi teren na kome ima navedene vrste divljači i koji je pogodan za lov iste, kao i zborno mesto. Ukoliko u nekoj sekciji nema navedene vrste divljači, ili sekcija ne želi da lovi iste, ima pravo na to.Lov vodi lovnik – lice koje je predložila sekcija, (mora da ima lovnu kartu i overenu člansku knjižicu), a Upravni odbor to verifikovao svojom odlukom.Lov će se izvoditi subotom i nedeljom počev od 05.08. do 30.09.2017. god.
VREME LOVA: SUBOTOM od 5,30 do 9,00 sati i od 17,00 do 20,00 sati, NEDELjOM od 5,30 do 9,00 sati.


U lovu mogu da učestvuju samo članovi koji imaju lovnu kartu i overenu novu člansku knjižicu za lovnu 2017./2018. God.Pored lovne karte i članske knjižice svaki učesnik u lovu mora kod sebe da ima i ličnu kartu.
U lovu mogu da se koriste lovački psi ptičari.Ulazak i izlazak u lovište je isključivo sa zbornog mesta.Predsednik sekcije ili lice koje je određeno za izdavanje dozvole je obavezno da sve učesnike u lovu upiše u dozvolu za lov.U lovište može da uđe grupa od najmanje 3 lovca.U lovu mogu da učestvuju i gosti iz drugih sekcija, kao i gosti iz drugih Lovačkih udruženja bez nadoknade uz uslov da imaju člansku i lovnu kartu u skaldu sa Paravilnikom o radu sekcija.
Teren za lov, zborno mesto i lovnike, sekcija mora da odredi i to dostavi u pismenoj formi – izveštaj Udruženju, najkasnije do 31.07.2017. god. ukoliko ima izmena u odnosu na prošlu godinu.U protivnom u toj sekciji ne može biti organizovan lov!!!Teren treba tako odabrati da pre svega zadovoljava sve aspekte bezbednosti tokom lova, tj. da bude pregledan.Takođe da na tom terenu ima dovoljan broj pomenute vrste divljači. U toku lova mogu se nositi samo lovačka torbica i visak.Obavezno je nošenje markera. Bez markera lovnik ne sme da dozvoli ulazak u lovište!!!
Pri izvođenju lova obratiti posebnu pažnju na bezbednost učesnika, kao i svih ostalih koji se nađu u lovištu i na zaštitu poljoprivrednih useva kako bi se izbegle moguće štete i nemili događaji!Kontrolu izvođenja lova sprovodiće Lovočuvarska služba u saradnji sa lovnicima, tj. grupovođama.Svi oni koji ne ispoštuju odluku Upravnog odbora o načinu izvođenja lova, protiv istih biće pokrenut disciplinski postupak.

IV Lov na prolaznu divljač – divlju patku (gluvaru): Biće organizovan u avgustu i septembru, subotom i nedeljom, počev od 02.09. do 30.09.2017. god. tj. u istim terminima i vremenu kao i lov na prepelicu i goluba grivnaša.U lovu mogu da učestvuju samo članovi koji su podigli lovnu kartu i imaju overenu člansku knjižicu za tekuću lovnu god.Tereni na kojima se može loviti su sledeći: pored reka Zapadne Morave, Južne Morave, Rasine, Pepeljuše, i na Globoderskim barama.


Lov se može izvoditi samo na udaljenosti 50 m od aktivnog rečnog korita, tj. od obale.Za ulazak u lovište je neophodna dozvola za lov, koju će izdavati predsednik sekcije na čijem terenu će se loviti, izdaje se za svaki lovni dan.Predsednik sekcije takođe određuje zborno mesto.Grupa mora da broji najmanje tri člana.Dozvola važi za jedan lovni dan!Dozvola za lov mora biti uredno popunjena, kao i izveštaj o izvršenom lovu sa evidentiranim ulovom.
U lovu mogu da se koriste lovački psi ptičari, koji se moraju držati na povodniku, a puštaju se samo da aportiraju ulovljenu divljač!!!


Vreme lova kao i za prepelicu. Subotom od 5,30 do 9,00 sati i od 17,00 do 20,00 sati , nedeljom od 5,30 do 9,00 sati.Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta.
Članovi koji žele da love D. patku a nemaju mogućnost u svojoj sekciji, moraju da se najave predsedniku sekcije gde žele da love!
Jedna dozvola za lov ne može da važi i za prepelicu i za divlju patku!!! Posebno se piše dozvola za prepelicu i goluba grivnaša, a posebno dozvola za divlju patku, jer se ne love na istom terenu!

DOBAR POGLED!


Upravnik lovišta:
Milomir Civić, dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane