Vesti

Obaveštenje o lovu na divlju svinju, divlju patku i divlju gusku, prihrani divljači, akciji

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 126/18
KRUŠEVAC: 04.12.2018. god.

 

 

PREDSEDNIKU  SEKCIJE

OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

  

  Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,  iz Kruševca, na sednici održanoj dana 03.12.2018. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina, doneo je sledeće odluke:

 

I   ODLUKA O ORGANIZACIJI GRUPNOG LOVA NA DIVLJU SVINJU:

Lov će biti organizovan u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, GPGL za lovnu 2018./2019. god. i Pravilnikom o gazdovanju lovištem „Rasina“.Naime, lov će se izvoditi u sekcijama u kojima ima stanište  divljih svinja i gde ih trenutno ima (iste sekcije kao i u oktobru 2018. god).Lov počinje 09.12.2018. god. i trajaće do kraja januara 2019. god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel GPGL.Lov će se izvoditi nedeljom u svim sekcijama i sredom.Za sredu je potrebno da minimum 10 lovaca učestvuje u lovu, tj. pod istim uslovima pod kojim je izvođen lov u oktobru.U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa overenom članskom knjižicom i lovnom kartom koja je overena pečatom za lov divlje svinje, tj. koji su uplatili 2.000,00 din.za lov divlje svinje.

Dozvolu za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice, izdavaće predsednik sekcije, na ime lica koje je ovlašćeno od strane Upravnog odbora da može da bude grupovođa u lovu na divlju svinju.Na jednoj dozvoli može da bude upisano minimum 5 članova a maksimalno 20.Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta.Vreme trajanja lova od 07,00  do 14,00 h.Upotreba lovačkog oružja i lovačkih pasa mora biti u skladu sa ZDL.Fluorescentni prsluk u lovu je obavezan.Grupovođa je u potpunosti odgovoran za ponašanje članova grupe u toku lova.Predsednik sekcije mora do petka da najavi broj prijavljenih članova za lov upravniku lovišta, da bi dobio markicu za obeležavanje odstreljene divljači, a do utorka za sredu.Po odstrelu odmah obavestiti lovočuvara ili upravnika lovišta, kako bi odstreljena divljač bila obeležena, pregledana i uzorkovani unutrašnji organi.Od unutrašnjih organa za uzorkovanje potrebno je izdvojiti: krv, limfnne čvorove, krajnike, slezinu i bubreg, kao i veći komad mišića dijafragme i mišića prednje noge (mišiće odvojiti u posebnoj kesi).Ulazak u lovište, meso, trofej i veterinarski pregled se ne plaćaju.Članovi iz sekcija u kojima se ne lovi divlja svinja, a uplatili su 2.000,00 din. za lov, mogu da love u sekcijama gde se svinja lovi.Mogu sami da se jave predsedniku sekcije gde žele da love, da ih upiše na dozvolu, ili upravniku lovišta da budu upisani na posebnoj dozvoli za lov.Posebna dozvola biće izdavana po sistemu rotacije sekcija, svake nedelje druga sekcija.

U lovu na divlju svinju mogu da učestvuju i članovi drugih lovačkih udruženja, pod uslovom da imaju lovnu kartu i uz uplatu od 2.000,00 din. po lovnom danu.Meso ne plaćaju, a trofej se plaća po ceni za članove našeg Udruženja.U toku lova na divlju svinju dozvoljen je odstrel predatora.

II   ODLUKA O ORGANIZACIJI ZIMSKOG LOVA NA D. PATKU I D. GUSKU:

Lov će biti organizovan u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, GPGL za lovnu 2018./2019. god. i Pravilnikom o gazdovanju lovištem Rasina.Zimski lov na divlju patku i divlju gusku počinje od 09.12.2018. god. i traje do 28.02.2019. god. Odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel GPGL za lovnu 2018/2019. god.U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa preuzetom lovnom kartom i overenom članskom knjižicom za tekuću lovnu godinu.

            Lov se može izvoditi svakim danom, od 7,00 h do 17,00 h.Dozvolu za lov izdaje predsednik sekcije u kojoj se lov organizuje, za grupu od najmanje tri lovca.Dozvola za lov se može izdati na period od 5 dana.Divlja patka i divlja guska se love: pored reka Zapadne i Južne Morave, Rasine i Pepeljuše.Lov se može izvoditi samo u pojasu od 50 m od rečnog korita.Na jezeru Ćelije pored obale na 50 m, počev od Velikog mosta, kao i na Mačkovačkim i Globoderskim barama i barama u Bivoljskom Ključu, takođe na udaljenosti od 50 m od obale.Lov se izvodi uz upotrebu lovačkih pasa ptičara.Lovački psi u toku lova moraju da budu na povodcu, da ne mogu da pretražuju teren, tj. traže divljač, već samo mogu da se koriste da aportiraju ulovljenu divljač.Upotreba lovačkih pasa koji se koriste u lovu na divlju paktu i divlju gusku, kao i u svim drugim organizovanim lovovima u lovištu ,,Rasina,, mora da bude u skladu sa ZDL, kao i Pravilnikom o lovačkim psima.Tj. lovac koji koristi lovačkog psa u lovu mora imati rodovnik i potvrdu o upotrebljivosti u lovu ili identifikacionu.Dozvola za gosta u lovu na divlju patku je 1.000,00 din. po lovnom danu.

III   ODLUKA O IZVOĐENJU ZIMSKE PRIHRANE DIVLJAČI:

Kao i prethodnih godina, treba odmah početi sa popravkom postojećih hranilišta i izgradnjom novih, ukoliko to već nije urađeno.Takođe, u hranilišta treba što pre izneti hranu.Kako bi se poboljšalo zimsko prihranjivanje divljači i izbegli povećani gubici plemenite divljači, svaka grupa koja broji do 5 člana treba da izgradi najmanje 2 hranilišta, ili da popravi već postojeća, a grupa veća od 5 člana treba da izgradi ili popravi najmanje 3 hranilišta.U toku zimskog perioda, redovni i članovi mlađi od 60 god. obavezni su da razduže, odnosno da učestvuju u najmanje 3 akcije iznošenja hrane u lovište, odnosno da se trude da u hranilicama uvek bude hrane.Lovočuvarska služba će da obiđe sve sekcije i sa predsednikom sekcije ili grupovođom utvrdiće da li su izgrađena hranilišta i da li u njima ima hrane.Grupa izgrađuje hranilište i iznosi hranu u delu lovišta u kome lovi.Lovočuvarska službe vršiće tri puta kontrolu hranilišta (decembar, 2018. god. januar i februar 2019. god.).Ukoliko u kontrolisanom periodu u hranilištima ima hrane biće podeljene tri markice za razduženje akcija, za svaki mesec po jedna, u toku meseca.

Za svaku izvedenu akciju od 3 obavezne, predsednik sekcije će za učesnike u akciji dobiti markicu kojom se akcija razdužuje, a na osnovu dostavljenog zapisnika.Svaki član je u obavezi da iznese 15 kg zrnaste hrane i 3 kg kabaste hrane.Predsednik sekcije popunjava obrazac za sve članove koji su učestvovali u iznošenju hrane i upisuje koliko je kilograma hrane izneto.Markice se mogu preuzeti u Lovačkom udruženju u periodu od 15. do 31.12.2018. god.

            Vrednost jedne akcije je 1.000,00 din.Izgradnja i popravka hranilišta takođe će ući u razduživanje akcija zimske prihrane divljači.

     IV  ODLUKA O IZVOĐENJU AKCIJA NA SMANJENJU BROJA PREDATORA U LOVIŠTU:

             Iz godine u godinu primetno je povećanje broja predatora u lovištu.Naročito lisica, ali i divljih mačaka i šakala.Iz tog razloga trebalo bi akcije vrlo ozbiljno organizovati, kako bi se broj predatora smanjio, jer je evidentan njihov uticaj na smanjenju brojnosti populacija plemenite divljači.

 

             Termini za izvođenje akcija su sledeći:

  • Sekcije koje ne love divlju svinju, akcije će izvoditi 13. 20. i 27. januara i 03. 10. i 17. februara 2019. god.
  • Sekcije koje love divlju svinju, akcije će izvoditi27. januara i 03. 10. i 17. februara 2019. god.

Za termin 27.01.2019. god. pošto se poklapa lov na divlju svinju i akcija na predatore moguća je određena izmena i naknadna odluka.

             U akcijama mogu da učestvuju samo članovi koji su platili članarinu za tekuću lovnu godinu i  podigli lovnu kartu i overenu člansku knjižicu.Upotreba prsluka (markera) u akcijama je obavezna!Dozvolu za lov, tj. dozvolu za izvođenje akcija (obrazac br. 5 – dozvola za grupni lov d. svinje, vuka, šakala i lisice) popunjava i izdaje predsednik sekcije, ili lice koje je za to ovlašćeno.Grupovođe – lovnici mogu biti lica koja su za to ovlašćena od strane Upravnog odbora.Akcije se mogu izvoditi uz upotrebu lovačkih pasa, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.Uredno popunjenu dozvolu za lov i izveštaj o izvršenom lovu predsednik sekcije treba da vrati u Lovačko udurženje najkasnije za 2 dana, od dana izvođenja akcije.Naknadnog dopisivanja da je neko učestvovao u akcijama a nije upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu, neće biti!!!Svaki član odgovara sam za sebe, da li je upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu.

            Vreme izvođenja akcija je od 07,00 h do 14,00 h.Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta.Zborno mesto ne može biti u lovištu, već isključivo na ulazu u lovište (tj. na kraju naseljenog mesta, ili u samom naseljenom mestu).Ulazak vozilom u lovište je strogo zabranjen. Predsednici sekcija su u obavezi da se jave u Udruženje upravniku lovišta, pre početka izvođenja akcija, da bi dobili broj markice za obeležavanje odstreljenih predatora (vuk, šakal i lisica).Broj markice se upisuje u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu.Bez markice predsednik sekcije ne može izdati dozvolu za lov!

             Obavezne su 2 akcije.Da je neko razdužio akcije mora biti upisan u najmanje 2 dozvole za lov i u 2 izveštaja o izvršenom lovu u svojoj sekciji.Vrednost jedne akcije je 1.000,00 din.

  Protiv članova ili grupe lovaca koji ne poštuju odluke Upravnog odbora i u akcijama love ili pucaju na plemenitu divljač (zeca, fazana, d. svinju ili srnu), ne nose prsluk i ulaze u lovište vozilom biće preduzete rigorozne mere, tj. biće pokrenut disciplinski postupak ili krivična prijava kod nadležnih organa!!!

 Iz razloga kako bi se članovi stimulisali da što efikasnije izvode akcije i odstrele što veći broj predatora, tj. ispune plan odstrela iz GPGL, za tekuću lovnu godinu, kao i prethodne godine, za svakog odstreljenog predatora (kuna, d. mačka, lisica, šakal i vuk) članu koji ga odstreli, umanjuje se članarina za 500,00 din.Način razduživanja: Predsednik sekcije treba da odredi jedno ili više lica ukoliko sekcija ima više naselja, kod koga će biti iz lovišta doneti odstreljeni predatori na uvid.U toku lovnog dana treba obavestiti lovočuvara ili upravnika lovišta, da je neki od predatora odstreljen i gde se nalazi, kako bi lovočuvar došao po završetku lova (ukoliko je u blizini) ili sutra dan, da upiše odstrel.Takođe, odstreljenog predatora može u ponedeljak doneti na uvid u Lovačko udruženje, kako bi bio upisan.Po upisu lice koje odstrelilo ili bilo koje drugo lice, odstreljenog predatora mora neškodljivo da ukloni.Ukoliko odstreljeni predator nije donet iz lovišta na uvid, već je ostavljen na mestu odstrela, lovočuvar nije u obavezi da ide da ga upiše.Lov predatora čekanjem na mrciništu je takođe dozvoljen.Dozvola se izdaje u Lovačkom udruženju.

Svaki član koji učestvuje u akciji, dobija markicu, od predsednika sekcije, koja je dokaz da je akcija razdužena.

 

Po prvi put ove godine, pošto je u određenim sekcijama primećena pojava šumske šljuke u nešto većem obimu, dozvoljen je lov iste.Lov će se izvoditi počev od 15.12.2018. god. do 31.01.2019. god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel GPGL za lovnu 2018/2019 god.Lov će se izvoditi subotom, u vremenu od 08,00, do 11,00 h.Pravila u lovu važe kao i pravila u lovu na fazana.Minimum tri lovca na dozvoli za lov sitne divljači.Prsluk (marker) je obavezan.U lovu je dozvoljena upotreba lovačkih pasa, isključivo ptičara.Lov se može izvoditi samo u sekcijama gde je primećeno prisustvo šumske šljuke i to na jasno određenoj površini.Da bi mogao da se organizuje lov, mora da se sazove sastanak sekcije i da se odredi teren za lov, sa jasnim granicama, a zapisnik dostavi u Lovačko udruženje.  

            MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na neophodnost preduzimanja svih mera bezbednosti u toku odvijanja lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova i mera bezbednosti, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač koja nisko leti ili se kreće u pravcu drugih lovaca, kao i na parcelama na kojima se odvijaju poljoprivredni radovi i nalaze ljudi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.

            Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

                                                                                                                  

DOBAR  POGLED!

                                                                                                     Upravnik lovišta:
                                                                                                 Milomir Civić, dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane