Vesti

OBAVEŠTENJE O LOVU NA DIVLJU SVINJU, ZECA I FAZANA

LOVAČKO UDRUŽENJE "KRUŠEVAC"
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 104/20
KRUŠEVAC: 28.09.2020. god.

 

PREDSEDNIKU  SEKCIJE
OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

   

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,  iz Kruševca, na sednici održanoj dana 25.09.2020. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina, doneo je sledeće ODLUKE:

 

I   GRUPNI LOV NA DIVLJU SVINJU U OKTOBRU 2020. god.:

Lov će biti organizovan u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, GPGL za lovnu 2020./2021. god. i Pravilnikom o gazdovanju lovištem Rasina.Naime, lov će biti organizovan u sekcijama u kojima ima stanište  divljih svinja (iste sekcije kao prethodne lovne godine).Dozvolu za lov divlje svinje, tj. dozvolu za grupni lov divljih svinja, vuka, šakala i lisice, izdavaće predsednik sekcije, na ime lica koje je ovlašćeno od strane Upravnog odbora da može da bude grupovođa u lovu na divlju svinju. Grupovođa je u potpunosti odgovoran za ponašanje članova grupe u toku lova.

            U lovu može da učestvuje grupa od najmanje 5 lovaca, a najviše 20 lovaca.Termini za izvođenje lova su: 04. 11. i  18. oktobar 2020. god.Vreme trajanja lova je od 07,00 do 15,00 h.U lovu mogu da učestvuju samo članovi sa overenom lovnom kartom i članskom knjižicom, tj. koji su izmirili članarinu i koji su akontaciono uplatili 2.000,00 din. za lov divlje svinje, kojima je za to pečatom za divlju svinju overena lovna karta.

Predsednik sekcije mora do petka da najavi broj prijavljenih članova za lov upravniku lovišta, da bi dobio markicu za obeležavanje odstreljene divljači.Bez markice ne može da piše dozvolu za lov.Ulazak i izlazak u lovište je sa zbornog mesta.U lovu može da se koristi oružje sa glatkim i olučenim cevima u skladu sa ZODL.Zbog uslova u lovištu (jaka vegetacija i radovi u polju i šumi – branje kukuruza i seča drva) iz bezbednosnih razloga ne preporučuje se korišćenje oružja sa olučenim cevima.Upotreba fluorescentnog prsluka je obavezna.Upotreba lovačkih pasa  mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima.Ulazak u lovište, meso, trofej i veterinarski pregled se ne plaćaju.

Sva ostala pravila u lovu važe kao i za lov zeca i fazana.

Odstrel se obavezno mora prijaviti lovočuvaru ili upravniku lovišta, odmah nakon odstrela. Odstreljena divljač se mora obeležiti na mestu oddstrela i transportovati do hladnjače na Jasikovcu (Lovački dom), gde će biti uzorkovani delovi mišića za pregled na ispravnost mesa za ljudsku upotrebu.I gde će trup stajati dok se ne dobiju rezultati pregleda.

Divlja svinja u grupnom lovu, lovi se u svojoj sekciji, a članovi koji žele da love na teritoriji druge sekcije moraju da ispoštuju zborno mesto te sekcije.Tj. moraju da krenu sa zbornog mesta sekcije u kojoj žele da love.Ne mogu da krenu iz jedne sekcije, love u njoj, a onda uđu u drugu ili treću sekciju i nastave da love!Podsećamo na odluku Upravnog odbora od 05.04.2019. god. da članovi Udruženja u čijim sekcijama se ne lovi divlja svinja, moraju moraju prvo da se opredele i izaberu sekciju, koja ih prima da u njoj love divlju svinju u grupnom lovu.Predsednici sekcija bi trebalo da pre svakog lova naprave dogovor sa susednim sekcijama i iskoordiniraju lov, kako bi znali gde se ko od lovaca nalazi i kako bi lov bio što bezbedniji i ujedno što uspešniji.U toku lova na divlju svinju dozvoljen je odstrel predatora.

Lov divlje svinje se nastavlja 06.12.2020. god. po istim uslovima kao i prethodne lovne godine.

 

II   LOV NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI - ZECA I FAZANA, LOVNE 2020./2021. god:

Lov na navedene vrste divljači vršiće se u skladu sa GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2020./2021. god. i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina.

            Na osnovu procene stanja populacija gajenih vrsta divljači, kao i očekivanih vremenskih prilika i stanja vegetacije u lovištu, doneta je odluka da ove lovne sezone bude 6 lovnih dana.U prva 3 lovna dana, love se  zec i fazan (petao), a četvrtog, petog i šestog lovnog dana lovi se samo fazan (petao).Tj. lovi se do ispunjenja plana odstrela iz  GPGL za lovnu 2020./2021. god.

TERMINI  ZA LOV:

            ZEC i FAZAN: 25. oktobar i 01. i 08. novembar 2020. god.

            SAMO FAZAN: 15. 22. i 29.  novembar 2020. god.

            Tj. lov će trajati do ispunjenja plana, odnosno broja predviđenog za odstrel iz GPGL za lovnu 2020/2021. god.!Kada se ispuni broj predviđen za odstrel, lov se prekida!

            Poljska jarebica se ne lovi!

            U jednom lovnom danu može se uloviti: 1 zec i 1 fazan  po lovcu.

            Pored zeca i fazana, ukoliko je upisano u dozvoli može se loviti i šumska šljuka, divlja patka gluvara i krdža, divlja guska lisasta, divlji golub grivnaš, kao i predatori.

            VREME POČETKA LOVA – 07,00 h, ZAVRŠETAK LOVA - 16 h.

            U lovu mogu da učestvuju isključivo članovi sa overenom lovnom kartom, i overenom  članskom knjižicom – što je dokaz  da je izvršena uplata članarine.Pored lovne karte i članske knjižice svaki član u toku lova mora kod sebe da ima i ličnu kartu i oružani list.Samo lovna karta nije dokaz da je plaćena članarina!

Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta.Zborno mesto mora da bude isključivo na ulasku u lovište, odnosno u naseljenom mestu, ili na samoj periferiji naseljenog mesta.Zborno mresto ne može da bude određeno na nekoj raskrsnici u lovištu, kod usamljenog objekta – kolibe u lovištu, napuštene kuće i sl.Parkiranje automobile je isključivo na zbornom mestu.Predsednik sekcije treba da odredi zborno mesto, tako da postoji mogućnost za parkiranje automobile na zbornom mestu, s tim da isti ne ometaju i ugrožavaju saobraćaj.Ulazak vozilom u lovište nije dozvoljen.

U grupi moraju da budu najmanje 3 lovca, a najviše 20 i da imaju uredno popunjenu dozvolu za lov sitne divljači, za tekući lovni dan!Sastavni deo dozvole je i izveštaj o izvršenom lovu!

            Dozvolu za lov dobija grupovođa od predsednika sekcije, ili lica koje je odlukom Udruženja ovlašćeno da izdaje dozvole i popunjava izveštaje o izvršenom lovu.U dozvoli se upisuju podaci o grupovođi i brojevi lovnih karata članova grupe.Dozvolu za lov i uredno popunjen izveštaj o izvršenom lovu i evidentiranim ulovom za svakog člana grupe, grupovođa vraća predsedniku sekcije najkasnije 12 h po završetku lova.Predsednik sekcije vraća u Lovačko udruženje dozvolu za lov zajedno sa popunjenim izveštajem.Protiv predsednika sekcije koji u najkraćem roku po završetku lova (48 h) ne vrate sve dozvole i izveštaje u Lovačko udurženje biće preduzete odgovarajuće mere, tj. biće pokrenut  disciplinski  postupak!Grupovođa je ujedno i lovnik i odgovoran je za ponašanje grupe u toku lova i upis odstreljene divljači u izveštaju za lov!

            Svi članovi koji žele da love van svoje matične sekcije, tj. da gostuju u nekoj drugoj sekciji, moraju da se jave predsedniku te sekcije i od njega dobijaju dozvolu za lov, a u skladu sa PRAVILNIKOM O RADU SEKCIJA!Prva dva izlaska svako lovi u svojoj sekciji!

            PREDSEDNIK SEKCIJE je u obavezi:

            Da odredi zborna mesta za ulazak i izlazak iz Lovišta i spisak  istih dostavi Lovačkom udruženju najkasnije do 21.10.2020. god.

            Upotreba lovačkih pasa u toku lovne sezone mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima (od oktobra 2011. god.), tj. lovački pas mora biti rasni pas, mora imati rodovnik, mora imati položen ispit u radu (ocena urođenih osobina) i mora biti propisno vakcinisan protiv zarzne bolesti besnila i obeležen.

            U toku četvrtog, petog i šestog lovnog dana, (15. 22. i 29  novembar  2020. god.) kada se lovi samo fazan, u lovu mogu da se koriste isključivo samo psi ptičari i terijeri!

            Podsećamo članove o upotrebi određene sačme za pojedine vrste divljači.Naime, fazan i zec se love osmicom i desetkom (prečnik sačme 3,5 i 3 mm), lisica – šesticom (prečnik sačme 4 mm).Što znači da lovci učesnici u lovu ne smeju da nose, niti koriste krupniju sačmu od šestice (4 mm), sobzirom da se u toku lova na sitnu divljač, divlja svinja ne lovi.U toku lova nije dozvoljena upotreba oružja sa olučenim cevima!

            U lovu je zabranjeno koristiti lovačke puške koje primaju više od dva metka kao i poluautomatske puške koje nisu reducirane na dva metka, (Zakon o divljači i lovstvu, čl.76. st. 1. tač. 10.).

            U toku lova svaki lovac je obavezan da na sebi ima prsluk-marker uočljive fluorescentne boje (prilikom preuzimanja lovne karte svaki član je dobio prsluk).Kazna za nenošenje prsluka po Disciplinskom pravilniku  je 5.150,00 din. (50 % od redovne članarine).

            Cena dnevne dozvole za lov na zeca i fazana, za goste je 2.000,00 din. po osobi.Gostima se smatraju članovi svih Lovačkih udruženja, koji imaju lovnu kartu, osim Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, a kojima nije mesto prebivališta na teritoriji Opštine Kruševac.Članovi Upravnog odbora i predsednici sekcija imaju po dve besplatne dnevne dozvole za lov, za goste.

            Lov na fazana biće organizovan i 02.01.2021. god.  tj. za Novogodišnje praznike, pod istim uslovima koji važe za lov fazana u tekućoj lovnoj godini.

 

            MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na neophodnost preduzimanja svih mera bezbednosti u toku odvijanja lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač koja nisko leti ili se kreće u pravcu drugih lovaca, kao i na parcelama na kojima se odvijaju poljoprivredni radovi i nalaze ljudi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.

            Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

 

NAPOMENA:

Kao i prethodnih godina, treba početi sa popravkom postojećih hranilišta i izgradnjom novih, tamo gde je to potrebno.Takođe, u hranilišta treba izneti hranu.Kako bi se poboljšalo zimsko prihranjivanje divljači i izbegli povećani gubici plemenite divljači, svaka grupa koja broji do 5 člana treba da izgradi najmanje 2 hranilišta, ili da popravi već postojeća, a grupa veća od 5 člana treba da izgradi ili popravi najmanje 3 hranilišta.

 

DOBAR  POGLED!

                                                                                                             Upravnik lovišta:

                                                                                                        Milomir Civić, dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane