Vesti

Obaveštenje o lovu na srneću divljač i divlju svinju

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14,  37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 26/18
KRUŠEVAC: 30.04.2018. god.

 

 

PREDSEDNIKU SEKCIJE

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA

 

 

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 27.04.2018. god. a u skladu sa Lovnom osnovom i GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2018/2019. god. i Pravilnika o uslovima i načinu izvođenja lova doneo je sledeće odluke:

 

            I   LOV NA SRNEĆU DIVLJAČ

 

Lov na srndaća počinje od 30.04.2018. god.Završetak lova 30.09.2018. god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel.Lov na srnu i lane počinje od 01.09.2018. i traje do 31.01.2019. god. odnosno do ispunjenja broja predviđenog za odstrel.U okviru lova na srndaća može se loviti i divlji vepar i divlje nazime, ako se ukaže prilika, pod uslovima koji važe za lov divlje svinje čekanjem.

      Lov srndaća će se izvoditi pod sledećim uslovima:

            U lovu mogu da učestvuju članovi Lovačkog udruženja „Kruševac“ tj. samo članovi koji su preuzeli lovnu kartu i overenu člansku kartu Lovačkog udruženja, za tekuću lovnu godinu.Za lov divljeg vepra mora biti uplaćena i akontacija za lov divlje svinje (2.000,00 din.).

Srndać se lovi u pojedinačnom lovu, za koji se izdaje dozvola za lov krupne divljači.Dozvolu za lov izdaje upravnik lovišta, u Lovačkom udruženju.Eventualno, dozvolu za lov može uz odobrenje upravnika lovišta da izda i lovočuvar.Dozvola za lov važi jedan dan, tj. za dva izlaska – jutro i veče.Pratilac u lovu je isključivo lovočuvar i sručno lice za gazdovanje lovištem.Eventualno, lice koje ima licencu za lovočuvara ili licencu za stručno lice za gazdovanje lovištem i koje ima iskustvo u lovu na srneću divljač, a za koje Upravni odbor donose odluku da može da bude pratilac u lovu na srndaća.Mesto lova određuje Stručna i Lovočuvarska služba, za svaki lov posebno, a u skladu sa trenutnim uslovima i situacijom u lovištu, kao i brojem zainteresovanih lovaca.Lov se može organizovati praktično savkog dana, tj. pod uslovom da ima slobodnih pratilaca - lovnika!U lovu se može koristiti isključivo samo oružje sa olučenim cevima (karabin), u skladu sa ZODL.Lov se izvodi sa čeke, u određenim situacijama može i piršom.

Članovi Udruženja ne plaćaju ulazak u lovište za prvih 5 izlazaka.Za ostale izlaske cena je 500,00 din. po izlasku.Ako lovac ide do mesta lova službenim vozilom, tj. sa lovočuvarom, plaća 500,00 din. (za jedan lovni dan – jutro i veče – 1.000,00 din.).Cena odstrela i mesa je u skladu sa Cenovnikom  Udruženja za lovnu 2018./2019. god.Tj. član Udruženja za prvog srndaća plaća 30 % od ekonomske cene, za grla do medalje (trofej i meso), za drugog 60 %, a za sve ostale ekonomsku cenu.Ovo važi za članove Udruženja koji su se angažovali, izgradili stabilnu ili privremenu čeku, postavili solišta, hranilišta i preduzeli sve mere, kako bi lov na srndaća bio uspešan.Članovi udruženja koji sve ovo nisu uradili, a žele da love srndaća u našem lovištu, mogu ako za to postoje uslovi, ali cena ulaska u lovište je 1.000,00 din. a trofej i meso je 60 % od ekonomske cene, za prvog srndaća, za ostale cena je kao za goste, tj. ekonomska cena.

U lovu mogu da učestvuju i gosti – članovi drugih Udruženja. Uplata za goste je 1.000,00 din. za jedan izlazak.Gosti plaćaju trofej i meso po ekonomskoj ceni, s tim da ona može biti eventualno umanjena do 20 %.Uplata je isključivo na račun Udruženja.

 Za dobijanje dozvole za lov potrebno je da svaki lovac ponese sa sobom i pokaže na uvid lovnu kartu, overenu člansku kartu za tekuću lovnu godinu, oružani list i eventualno dokaz o uplati, ako je neophodna neka uplata.

U toku lova  lovac mora da se pridržava upustava lovočuvara, tj. lovnika.

Svi oni koji se ne pridržavaju odluke Upravnog odbora o načinu izvođenja lova, kao i regulative propisane ZODL, Pravilnikom o uslovima i načinu izvođenja lova i Pravilnikom o gazdovanju lovištem ,,Rasina,, isti će biti isključeni iz lova, a protiv njih biće preduzete adekvatne mere.

Pri izvođenju lova posebno obratiti pažnju na bezbednost učesnika u lovu, kao i ostalih lica prisutnih u lovištu, kako ne bi došlo do povređivanja i nemilih događaja!

II   LOV NA DIVLJU SVINJU (VEPAR, NAZIME) ČEKANJEM

Lov na divljeg vepra i nazime čekanjem na useve, biće organizovan na onim terenima tj. u onim sekcijama gde se nalazi stanište divljih svinja, gde se divlje svinje javljaju, tj. gde je uočeno da je u većem obimu pričinjena šteta na zasadima kukuruza, ili drugim kulturama.Sva mesta za čekanje moraju biti tačno utvrđena.Ukoliko na navedenim lokacijama ne postoji izgrađena stabilna ili privremena čeka, neophodno je da se organizuje akcija i izgradi bar privremena čeka na drvetu.U protivnom, na mestu na kome ne postoji izgrađena čeka neće biti dozvljen lov.Evidenciju i obeležavanje čeka će napraviti Lovočuvarska služba.Početak lova čekanjem, tj. izdavanje dozvola za čekanjem divlje svinje (vepar, nazime), odrediće Stručna i Lovočuvarska služba.

            Pravo učešća u lovu imaju samo članovi koji su izmirili kompletnu članarinu za tekuću lovnu godinu, tj. podigli lovnu kartu i preuzeli overenu člansku knjižicu za tekuću lovnu god. i koji su akontaciono uplatili dodatnih 2.000,00 din. za lov divlje svinje i kojima je za to lovna  karta overena posebnim pečatom.Za svaki izlazak u lov čekanjem neophodna je uredno popunjena dozvola za lov na visoku divljač, koju izdaje upravnik lovišta, kao i lovočuvari u koordinaciji sa upravnikom.Pratilac u lovu je lovnik, koga je sekcija predložila, a Upravni odbor Udruženja odobrio u skladu sa ZODL.U određenim situacijama pratilac u lovu može da bude i lovočuvar.Lovnik mora da ima lovnu kartu i overenu člansku knjižicu da bi mogao da bude lovnik.

            U lovu mogu da učestvuju i članovi drugih Lovačkih udruženja.Oni plaćaju ulazak u lovište 1.000,00 din.Meso i trofej plaćaju po ekonomskoj ceni, s tim što ona može biti eventualno umanjena do 30 %.Lovnik je isključivo lovočuvar.

            Mesto i vreme čekanja određuje upravnik lovišta.Prednost da prvi izađu u lov imaju članovi sekcije u kojoj se lovi, tj. članovi koji su učestvovali u uizgradnji čeke.Lov se može izvoditi svakog dana.

            Svaki ulov mora se odmah obeležiti evidencionom markicom.Takođe odmah treba obavestiti Stručnu službu Lovačkog udruženja, kako bi se uzorkovali određeni organi tela za analizu i isti pregledali od strane veterinaske službe, na osnovu Pravilnika o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i načinu vođenja evidencije.

Kontrolu izvođenja lova sprovodiće Lovočuvarska služba.Svi oni koji ne ispoštuju odluku Upravnog odbora Udruženja, tj. nađu se u lovištu bez dozvole za lov, lovne karte ili van mesta za čekanje – čeke, koje je naznačeno u dozvoli za lov, biće tretirani kao da su u lovokrađi i protiv istih biće preduzete mere predviđene ZODL.

Pri izvođenju lova posebno obratiti pažnju na bezbednost učesnika u lovu, kao i ostalih lica prisutnih u lovištu, kako ne bi došlo do povređivanja i nemilih događaja!

 

MERE BEZBEDNOSTI U LOVU

Lovačko udruženje upozorava sve učesnike u lovu na obavezu preduzimanja mera bezbednosti u toku lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju zakonom predviđenih mera bezbednosti, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem!

Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe!

 

III   Obaveštavaju se članovi koji imaju nameru da postave stabilnu čeku u lovište, da prilikom izabira mesta za postavljanje stabilne čeke, obavezno obaveste Stručnu službu Udruženja, kako bi u konsultaciji s njom, čeka bila postavljena na adekvatno mesto i što se tiče organizacije lova, a pre svega sa aspekta bezbednosti tokom lova s čeke.

 

                            DOBAR  POGLED!

                                                             

                                                  Upravnik lovišta:            

                                                   Milomir Civić,dipl.in.polj. 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane