Vesti

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛОВУ НА СРНЕЋУ ДИВЉАЧ, ДИВЉУ СВИЊУ И О ЛОВНИМ КАРТАМА

ЛОВАЧKО УДРУЖЕЊЕ ,,KРУШЕВАЦ,,
ТРГ KОСТУРНИЦА БР. 14, 37000 KРУШЕВАЦ
ТЕЛ: 037/426-991
БРОЈ: 148/22
КРУШЕВАЦ: 11.04.2022. год.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИKУ СЕKЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА

 

Управни одбор Ловачког удружења ,,Kрушевац,, из Kрушевца, на одржаној телефонској седници, дана 06.04.2022. год. а у складу са Ловном основом и ГПГЛ ,,Расина,, за ловну 2022/2023. год. и Правилника о условима и начину извођења лова донео је следеће одлуке:

 

 

            I   ЛОВ НА СРНЕЋУ ДИВЉАЧ:

Лов на срндаћа ће почети 15.04. 2022 год.У оквиру лова на срндаћа може се ловити и дивљи вепар и дивље назиме, ако се укаже прилика, под условима који важе за лов дивље свиње чекањем.

            Лов срндаћа ће се изводити под следећим условима:

            У лову могу да учествују чланови Ловачког удружења „Kрушевац“ који су преузели ловну карту и оверену чланску књижицу за текућу ловну годину.

Срндаћ се лови у појединачном лову, за који се издаје дозвола за лов крупне дивљачи.Дозволу за лов издаје управник ловишта, у Ловачком удружењу.Дозволу за лов може уз одобрење управника ловишта да изда и ловочувар.Дозвола за лов важи један дан, тј. за два изласка – јутро и вече.Пратилац у лову је ловочувар и сручно лице за газдовање ловиштем.Место лова одређује Стручна и Ловочуварска служба, за сваки лов посебно, а у складу са тренутним условима и ситуацијом у ловишту, као и бројем заинтересованих ловаца.Лов се може организовати практично савког дана, тј. под условом да има слободних пратилаца- ловника!У лову се може користити искључиво само оружје са олученим цевима (карабин), у складу са ЗОДЛ.Лов се изводи са чеке, (стабилна или привремена чека на дрвету), а само у одређеним ситуацијама може и пиршом.

За лов срндаћа као и за лов дивље свиње, врши се аконтациона уплата у износу од 1.500,00 дин.За тај износ члан има 5 излазака у лов, а за остале изласке цена је 500,00 дин. по изласку.С тим што наведени износ од 1.500,00 дин. улази у цену меса и трофеја, уколико се срндаћ одстрели у прва 5 изласка.Цена одстрела је у складу са Ценовником Удружења за ловну 2022./2023. год.Тј. члан Удружења за првог срндаћа плаћа, за грла до медаље, трофеј и месо, 8.000,00 дин. фиксно.За друго одстрељено грло, такође 8.000,00 дин. а за сва остала економску цену.Ово важи за чланове Удружења који су се ангажовали, изградили чеку, поставили солишта и предузели све мере, тј. припремили грло за лов.

Чланови удружења који све ово нису урадили а желе да лове срндаћа, у нашем ловишту, могу ако за то постоје услови, али цена уласка у ловиште је 1.000,00 дин. за један излазак, а трофеј и месо за првог срндаћа је за 30 % већа од цене која је за чланове који су изградили чеку и предузели све претходно наведено, да би ловили срндаћа.За друго и треће одстрељено грло цена је економска.

Уколико се укаже потреба, а постоји могућност, у лову могу да учествују и гости – чланови других Удружења.Уплата за госте је 1.500,00 дин. за један излазак.Гости плаћају трофеј и месо по економској цени, с тим да она може бити евентуално умањена до 20 %.

 За добијање дозволе за лов потребно је да сваки ловац понесе са собом и покаже на увид ловну карту, оверену чланску књижицу за текућу ловну годину, оружани лист и доказ о уплати.За лов на дивљег вепра и назиме, мора бити уплаћена и аконтација за лов дивље свиње (2.500,00 дин.).

Уколико у секцији нема заинтересованих чланова за лов срндаћа, месец дана после почетка лова, у тој секцији,  може да се организује лов срндаћа члановима из других секција, уз обавезу да направе чеку, или привремену чеку, да изнесу со и измире све друге обавезе.Исто важи и за лов дивље свиње чекањем.

У току лова  ловац мора да се придржава упустава ловочувара, тј. ловника.

Сви они који се не придржавају одлуке Управног одбора о начину извођења лова, као и регулативе прописане ЗОДЛ, Правилником о условима и начину извођења лова и Правилником о газдовању ловиштем ,,Расина,, исти ће бити искључени из лова, а против њих биће предузете адекватне мере.

При извођењу лова посебно обратити пажњу на безбедност учесника у лову, као и осталих лица присутних у ловишту, како не би дошло до повређивања и немилих догађаја!

 

II   ЛОВ НА ДИВЉУ СВИЊУ (ВЕПАР, НАЗИМЕ) ЧЕKАЊЕМ:

Лов на дивљег вепра и назиме може се изводити приликом лова на срнећу дивљач, тј. срндаћа, на теренима где те дивљачи има.Kасније ће се кренути са чекањем на усеве, и то на оним теренима тј. у оним секцијама где се налази станиште дивљих свиња, где се дивље свиње јављају, тј. где је уочено да је у већем обиму причињена штета на пољопривредним културама.Сва места за чекање морају бити тачно утврђена.Уколико на наведеним локацијама не постоји изграђена стабилна или привремена чека, неопходно је да се организује акција и изгради бар привремена чека на дрвету.У противном, на месту на коме не постоји изграђена чека неће бити дозвљен лов.Евиденцију и обележавање чека ће направити Ловочуварска служба.Почетак лова чекањем, тј. издавање дозвола за чекање дивље свиње (вепар, назиме), одредиће Стручна и Ловочуварска служба.

Право учешћа у лову имају само чланови који су измирили комплетну чланарину за текућу ловну годину, тј. подигли ловну карту и преузели оверену чланску књижицу за текућу ловну год. и који су аконтационо уплатили додатних 2.500,00 дин. за лов дивље свиње, и којима је за то ловна  карта оверена посебним печатом.За сваки излазак у лов чекањем неопходна је уредно попуњена дозвола за лов на високу дивљач, коју издаје управник ловишта, ловочувари, као и председници секција.Председник секције је у обавези да за сваку издату дозволу путем телефона тј. поруком, обавести управника ловишта или ловочувара са тог терена, најкасније до 15 h, дана када је издата дозвола, коме је издата дозвола, ко је пратилац, за који терен тј. за коју чеку је издата дозвола.Ловац искоришћену дозволу враћа председнику секције, који исту доставља у што краћем року.Ловачком удружењеу.Председник секције ће блок дозвола за појединачни лов задужити у Ловачком удружењу.

Пратилац у лову је ловник кога је секција предложила, а Управни одбор ЛУ одобрио у складу са ЗОДЛ, евентуално ловочувар.Ловник мора да има ловну карту и оверену чланску књижицу да би могао да буде ловник.

Чланови секција у којима се не лови дивља свиња, а желе да уплате 2.500,00 дин. за лов исте, пре тога морају да се определе и изаберу секцију где ће ловити дивљу свињу у групном лову.Они требају да се обрате секцији да секција да сагласност, тј. да ли их прима да код њих лове дивљу свињу у групном лову.Они би заузврат били у обавези да учествују у свим акцијама прихране и изградње хранилица и др. акције које се организују.Секција у којој се лови дивља свиња је у обавези да прими 25 % или ¼ од броја својих чланова који су уплатили лов дивље свиње, а може и више од тога.

У лову могу да учествују и чланови других Ловачких удружења.Они плаћају улазак у ловиште, тј. одстрелну таксу 1.000,00 дин.Месо и трофеј плаћају по економској цени, с тим што она може бити евентуално умањена до 30 %.Ловник је искључиво ловочувар.

Место и време чекања одређује управник ловишта.Предност да први изађу у лов имају чланови секције у којој се лови, тј. чланови који су учествовали у изградњи чеке.Лов се може изводити сваког дана.

Сваки улов мора се одмах обележити евиденционом маркицом.Такође одмах треба обавестити Стручну службу Ловачког удружења, како би се узорковали одређени органи тела за анализу и исти прегледали од стране ветеринаске службе, на основу Правилника о условима за стављање у промет и начину обележавања уловљене дивљачи и трофеја дивљачи, као и начину вођења евиденције.

Kонтролу извођења лова спроводиће Ловочуварска служба.Сви они који не испоштују одлуку Управног одбора Лов. удружења, тј. нађу се у ловишту без дозволе за лов, ловне карте или ван места за чекање – чеке, које је назначено у дозволи за лов, биће третирани као да су у ловокрађи и против истих биће предузете мере предвиђене ЗОДЛ.

При извођењу лова посебно обратити пажњу на безбедност учесника у лову, као и осталих лица присутних у ловишту, како не би дошло до повређивања и немилих догађаја!Чланове који се не придржавају предвиђених мера ловочувар или ловник је обавезан да искључи из лова.За законито спровођење лова одговоран је ловник.

 

III   НАРУЧИВАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ЛОВНЕ KАРТЕ ЗА ЛОВНУ 2022./23. год:

Поступак и услови за наручивање ловне карте за ловну 2022./23. год. исти су као и претходне ловне године.Наручивање ловне карте се врши електронским путем, преко апликације.Сваки ловац добија на основу имена и презимена и матичног броја, ловну карту са одређеним бројем.Да би Ловачко удружење наручило ловну карту, мора претходно да буде уплаћена комплетна чланарина.По извршеној уплати чланарине у року од петнаестак дана моћи ће да се преузме ловна карта.Поступак преузимања ловне карте је исти као претходне године.На захтев се лепе маркице за раздуживање акција.Потребна је лична карта, оружани лист и доказ о положеном ловачком испиту, за нове и чланове са прекидом.Пошто је чланска књижица испуњена, свим члановима биће издате нове чланске књижице.

Чланови Ловачког удружења “Kрушевац” који су учлањени у још неком Ловачком удружењу и наручили су ловну карту или исту преузели у другом Ловачком удружењу где су чланови, морају да обавесте Ловачко удружење “Kрушевац” како се не би дуплирала ловна карта и било проблема приликом наручивања исте.

У току је уплата друге рате чланарине.Рок за уплату је 31.05.2022. год.Износ рате је 3.800,00 дин.

                 

                                                  

                        ДОБАР ПОГЛЕД!

 

                                                                                                                        Управник ловишта:

                                                                                                               Миломир Цивић, дипл.ин.пољ.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane