Vesti

ODLUKA O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI (ZEC I FAZAN) LOVNE 2018./2019. GODINE

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,

TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC

TEL: 037/426-991

BROJ: 89/18

KRUŠEVAC: 05.10.2018. god.

 

 

 

 

PREDSEDNIKU  SEKCIJE

OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

   

 

 

 

  Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,  iz Kruševca, na sednici održanoj dana 04.10.2018. god. a na osnovu Zakona o divljači i lovstvu, GPGL i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina, doneo je sledeću ODLUKU:

 

 

 

I   ODLUKA O LOVU NA GAJENE VRSTE DIVLJAČI (ZEC I FAZAN) LOVNE 2018./2019. GOD:

Lov na navedene vrste divljači vršiće se u skladu sa GPGL ,,Rasina,, za lovnu 2018./2019. god. i Pravilnika o gazdovanju lovištem Rasina.

            Na osnovu procene stanja populacija gajenih vrsta divljači, kao i očekivanih vremenskih prilika i stanja vegetacije u lovištu, doneta je odluka da ove lovne sezone bude 6 lovnih dana.U prva 3 lovna dana, love se  zec i fazan (petao), a četvrtog, petog i šestog lovnog dana lovi se samo fazan (petao).Tj. lovi se do ispunjenja plana odstrela iz  GPGL za lovnu 2018./2019. god.Poljska jarebica se ne lovi!

TERMINI  ZA LOV:

            ZEC i FAZAN: 28. oktobar i 04. i 11. novembar 2018. god.

            SAMO FAZAN: 18. i 25.  novembar i 02. decembar 2018. god.

            Tj. lov će trajati do ispunjenja plana, odnosno broja predviđenog za odstrel iz GPGL za lovnu 2018/2019. god.!Kada se ispuni broj predviđen za odstrel, lov se prekida!

            POLJSKA JAREBICA: Ne lovi se!

            U jednom lovnom danu može se uloviti: 1 zec i 1 fazan  po lovcu.

            Pored zeca i fazana, ukoliko je upisano u dozvoli može se loviti i šumska šljuka, divlja patka gluvara i krdža, divlja guska lisasta, divlji golub grivnaš.

            VREME POČETKA LOVA – 07,00 h, ZAVRŠETAK LOVA - 16 h.

            U lovu mogu da učestvuju isključivo članovi sa overenom lovnom kartom, i overenom  članskom knjižicom – što je dokaz  da je izvršena uplata članarine.Pored lovne karte i članske knjižice svaki član u toku lova mora kod sebe da ima i ličnu kartu i oružani list.Samo lovna karta nije dokaz da je plaćena članarina!

            Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta.U grupi moraju da budu najmanje 3 lovca (a najviše 20) i da imaju uredno popunjenu dozvolu za lov sitne divljači, za tekući lovni dan!Sastavni deo dozvole je i izveštaj o izvršenom lovu!

            Dozvolu za lov dobija grupovođa od predsednika sekcije, ili lica koje je odlukom Udruženja ovlašćeno da izdaje dozvole i popunjava izveštaje o izvršenom lovu.U dozvoli se upisuju podaci o grupovođi i  brojevi lovnih karata članova grupe.Dozvolu za lov i uredno popunjen izveštaj o izvršenom lovu i evidentiranim ulovom za svakog člana grupe, grupovođa vraća predsedniku sekcije najkasnije 12 h po završetku lova.Predsednik sekcije vraća u Lovačko udruženje dozvolu za lov zajedno sa popunjenim izveštajem.Protiv predsednika sekcije koji u najkraćem roku po završetku lova (48 h) ne vrate sve dozvole i izveštaje u Lovačko udurženje biće preduzete odgovarajuće mere, tj. biće pokrenut  disciplinski  postupak!Grupovođa je ujedno i lovnik i odgovoran je za ponašanje grupe u toku lova i upis odstreljene divljači u izveštaju za lov!

            Svi članovi koji žele da love van svoje matične sekcije, tj. da gostuju u nekoj drugoj sekciji, moraju da se jave predsedniku te sekcije i od njega dobijaju dozvolu za lov, a u skladu sa PRAVILNIKOM O RADU SEKCIJA!Prva dva izlaska svako lovi u svojoj sekciji!

            PREDSEDNIK SEKCIJE je u obavezi:

            Da odredi zborna mesta za ulazak i izlazak iz Lovišta i spisak  istih dostavi Lovačkom udruženju najkasnije do 22.10.2018. god.

            Da izda dozvole za lov grupovođama za svaki lovni dan; Dozvole može da izda i član sekcije koji je za to ovlašćen od strane Lovačkog udruženja, tj. odlukom Upravnog odbora.

            Upotreba lovačkih pasa u toku lovne sezone mora biti u skladu sa ZODL i Pravilnikom o lovačkim psima (od oktobra 2011. god.), tj. lovački pas mora biti rasni pas, mora imati rodovnik, mora imati položen ispit u radu (ocena urođenih osobina) i mora biti propisno vakcinisan protiv zarzne bolesti besnila i obeležen.

            U toku četvrtog, petog i šestog lovnog dana, (18. 25. novembar i 02. decembar 2018. god.) kada se lovi samo fazan, u lovu mogu da se koriste isključivo samo psi ptičari i terijeri!

            Podsećamo članove o upotrebi određene sačme za pojedine vrste divljači.Naime, fazan i zec se love osmicom i desetkom (prečnik sačme 3,5 i 3 mm), lisica – šesticom (prečnik sačme 4 mm).Što znači da lovci učesnici u lovu ne smeju da nose, niti koriste krupniju sačmu od šestice (4 mm), sobzirom da se u toku lova na sitnu divljač, divlja svinja ne lovi.U toku lova nije dozvoljena upotreba oružja sa olučenim cevima!

            U lovu je zabranjeno koristiti lovačke puške koje primaju više od dva metka kao i poluautomatske puške koje nisu reducirane na dva metka, (Zakon o divljači i lovstvu, čl.76. st. 1. tač. 10.).

            U toku lova svaki lovac je obavezan da na sebi ima prsluk-marker uočljive fluorescentne boje (prilikom preuzimanja lovne karte svaki član je dobio prsluk).Kazna za nenošenje prsluka po Disciplinskom pravilniku  je 4.650,00 din. (50 % od redovne članarine).

            Cena dnevne dozvole za lov na zeca i fazana, za goste je 2.000,00 din. po osobi.Cena dnevne dozvole za lov na prolaznu divljač (D. patka i D. Guska): 1.000,00 din.Gostima se smatraju članovi svih Lovačkih udruženja, koji imaju lovnu kartu, osim Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, a kojima nije mesto prebivališta na teritoriji Opštine Kruševac.Članovi Upravnog odbora i predsednici sekcija imaju po dve besplatne dnevne dozvole za lov, za goste.

 

            MERE BEZBEDNOSTI U LOVU: Lovačko udruženje upozorava sve članove na neophodnost preduzimanja svih mera bezbednosti u toku odvijanja lova.Neophodno je da se svi učesnici u lovu pridržavaju propisanih mera o načinu izvođenja lova, naročito u pogledu rukovanja lovačkim oružjem i pucanja na divljač koja nisko leti ili se kreće u pravcu drugih lovaca, kao i na parcelama na kojima se odvijaju poljoprivredni radovi i nalaze ljudi.Svi lovci treba da se pridržavaju kodeksa ponašanja lovaca.

            Bezbednost u lovu je prvi i osnovni uslov da lov uspe !

 

 

 

            Ovo obaveštenje dostupno je i na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, na adresi - www.lukruševac.rs

 

 

 

 

DOBAR  POGLED!

                                                                                                                           Upravnik lovišta:

                                                                                                      Milomir Civić, dipl.in.polj.sr.

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane