Vesti

Sednica Upravnog odbora od 8.12.2017. godine

LOVAČKO UDRUŽENJE ,,KRUŠEVAC,,
TRG KOSTURNICA BR. 14, 37000 KRUŠEVAC
TEL: 037/426-991
BROJ: 149/17
KRUŠEVAC:14.12.2017. god.

 

 

PREDSEDNIKU  SEKCIJE

OBAVEŠTENJE  ČLANOVIMA

 

Upravni odbor Lovačkog udruženja ,,Kruševac,, iz Kruševca, na sednici održanoj dana 08.12.2017. god. doneo je sledeće odluke i zaključke:

 

            I   UTVRĐENA JE ČLANARINA, ZA  LOVNU  2018./2019. god.

                                   Iznos članarine i rokovi za uplatu su sledeći:

 

 • Redovni članovi -  9.300,00 din. – rok uplate od 01.01. do 31.08.2018. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2018. god. do 28.02.2018. god.Iznos rate – 3.300,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2018. god. do 31.05.2018. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 3. Treća rata - rok uplate od 01.06.2018. god. do 31.08.2018. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 • Članovi sa 50 % - 5.000,00 din.  - rok uplate od 01.01. do 31.05.2018. god. u 2 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2018. god. do 28.02.2018. god.Iznos rate – 3.000,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2018. god. do 31.05.2018. god.Iznos rate – 2.000,00 din.
 • časni članovi – 2.550,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01. do 31.08.2018. god. Uz  mogusnost uplate i posle 31.08.2018. god. u istom iznosu.
 • Novi članovi – 9.600,00 din. fiksno – rok uplate od 01.01. do 31.08.2018. god.Uz  mogusnost uplate i posle 31.08.2018. god. u istom iznosu.
 • Članovi sa prekidom - 11.500,00 din. – rok uplate od 01.01. do 31.08.2018. god. u 3 rate, po sledećoj dinamici uplate:
 1. Prva rata – rok uplate od 01.01.2018. god. do 28.02.2018. god.Iznos rate – 4.500,00 din.
 2. Druga rata - rok uplate od 01.03.2018. god. do 31.05.2018. god.Iznos rate – 3.500,00 din.
 3. Treća rata - rok uplate od 01.06.2018. god. do 31.08.2018. god.Iznos rate – 3.500,00 din.
 • Predsednici sekcija – 5.000,00 din. u dve rate kao i članovi s 50 %, ukoliko su taj status zaslužili svojim radom u prethodnoj lovnoj godini.Odluku o tome doneće Upravni odbor u martu 2018. god. Kada predsednici sekcija dostave izveštaje o prihrani divljači i dozvole o izvršenim akcijama, tj. na kraju lovne godine.
 • Podmladak - 500,00 din. fiksno - rok uplate od 01.01.2018. god. do 31.08.2018. god. Uz  mogućnost uplate i posle 31.08.2018. god. u istom iznosu.

            U periodu od 01.09. do 15.10.2018. god. članarina se može uplatiti uz uvećanje od 50%, ili pisanjem molbe ako postiji opravdani razlog za kašnjenje uplate.Molbu treba predati najkasnije do 31.08.2018. god.(Ovo se ne odnosi na počasne članove, nove članove i podmladak).

            Kazna za kašnjenje rate je 500,00 din. po rati, odnosi se na redovne članove, članove sa 50 % članrine i članove sa prekidom.Redovni članovi koji uplate ceo iznos članarine do 28. februara 2018. god. dobijaju popust od   10 %.

            Lov divlje svinje – akontaciona uplata u iznosu od 2.000,00 din. do 31.08.2018. god. pod istim uslovima kao i lovne 2017./2018. god. tj. meso, ulazak u lovište i trofej se ne plaćaju.

            Članovi koji uplate članarinu, ili deo članarine, do 28.02.2018. god. dobiće na poklon zidni kalendar za 2018. god.Količina kalendara je ograničena!

 

            II   LOV  NA  DIVLJU  SVINJU U JANUARU 2018. god.

            Lov na divlju svinju u toku januara 2018. god. izvodiće se pod istim uslovima i rasporedu kao i u decembru 2017. god.S tim što se u toku januara lovi samo vepar i nazime, krmača se ne lovi!

                              

   III   ODLUKA O IZVOĐENJU AKCIJA NA SMANJENJU BROJA PREDATORA U LOVIŠTU:    

          Doneta je odluka da se akcije na smanjenju broja predatora u lovištu, lovne 2017./2018. god. izvode na sledeći način:                                                                                                                                                                                 U sekcijama u kojima se ne lovi divlja svinja akcije će se izvoditi nedeljom, počev od 07.01.2018. god. do 18.02.2018. god.U sekcijama u kojima se lovi divlja svinja akcije će se izvoditi takođe nedeljom, počev od 04.02.2018. god. do 18.02.2018. god.                                                                                                                

          U akcijama mogu da učestvuju samo članovi koji su platili članarinu za tekuću lovnu godinu i  podigli lovnu kartu i overenu člansku knjižicu.Upotreba prsluka (markera) u akcijama je obavezna!Dozvolu za lov, tj. dozvolu za izvođenje akcija (obrazac br. 5 - dozvola za grupni lov d. svinje, vuka, šakala i lisice) popunjava i izdaje predsednik sekcije, ili lice koje je za to ovlašćeno.Grupovođe – lovnici mogu biti lica koja su za to ovlašćena od strane Upravnog odbora.Akcije se mogu izvoditi uz upotrebu lovačkih pasa, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.Uredno popunjenu dozvolu za lov i izveštaj o izvršenom lovu predsednik sekcije treba da vrati u Lovačko udurženje najkasnije za dva dana, od dana izvođenja akcije.Naknadnog dopisivanja da je neko učestvovao u akcijama a nije upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu, neće biti!!!Svaki član odgovara sam za sebe, da li je upisan u dozvoli za lov i u izveštaju o izvršenom lovu.

            Ulazak i izlazak iz lovišta je isključivo sa zbornog mesta, koja su ista kao i za lovnu sezonu sitne divljači.

            Vreme izvođenja akcija je od 07,00 h do 14,00 h.

            Obavezne su 2 akcije.Da je neko razdužio akcije mora biti upisan u najmanje 2 dozvole za lov i u 2 izveštaja o izvršenom lovu u svojoj sekciji.Vrednost jedne akcije je 1.000,00 din.

Predsednici sekcija će dobiti markice za razduživanje akcija.Svaki član koji učestvuje u akciji, dobija markicu, koja je dokaz da je akcija razdužena.Takođe, predsednici sekcija će dobili broj markice za obeležavanje odstreljenih predatora (vuk, šakal i lisica).Broj markice se upisuje u dozvoli za lov i izveštaju o izvršenom lovu.Bez upisanog broja markice, predsednik sekcije ne može izdati dozvolu za lov!

Zbog velike brojnosti predatora u lovištu, pre svega lisica i divljih mačaka, ali i kuna i šakala, apeluje se na predsednike sekcija, kao i sve članove, da je neophodno da se akcije vrlo ozbiljno shvate i organizuju, kako bi se broj predatora smanjio.Jer je evidentan njihov negativan uticaj na smanjenju brojnosti plemenite divljači.Iz tog razloga predsednici sekcija bi trebali da se dogovaraju i u koordinaciji sa susednim sekcijama izvode akcije na predatore, kako bi bile što uspešnije.Takođe, apeluje se na izgradnji mrcilišta i čekanju predatora, kako bi se i na taj način broj odstreljenih predatora povećao.

Iz tog razloga kako bi se članovi stimulisali da što efikasnije izvode akcije i odstrele što veći broj predatora, tj. ispune plan odstrela iz GPGL, za tekuću lovnu godinu, doneta je odluka da se za svakog odstreljenog predatora (kuna, d. mačka, lisica, šakal, vuk) članu koji ga odstreli, umanji članarina za 500,00 din.Način razduživanja: Predsednik sekcije treba da odredi jedno ili više lica ukoliko sekcija ima više naselja, kod koga će biti iz lovišta doneti odstreljeni predatori na uvid.U toku lovnog dana treba obavestiti lovočuvara ili upravnika lovišta, da je neki od predatora odstreljen i gde se nalazi, kako bi lovočuvar došao po završetku lova ili sutra dan, da upiše odstrel.Po upisu lice koje odstrelilo ili bilo koje drugo lice, odstreljenog predatora mora neškodljivo da ukloni.Ukoliko odstreljeni predator nije donet iz lovišta na uvid, već je ostavljen na mestu odstrela, lovočuvar nije u obavezi da ide da ga upiše.

            Protiv članova ili grupe lovaca koji ne poštuju odluke U.O. i na akcijama love ili pucaju na plemenitu divljač (zeca, fazana, d. svinju ili srnu) biće preduzete rigorozne mere, tj. biće pokrenut disciplinski postupak i krivična prijava kod nadležnih organa!!!

 

                MERE BEZBEDNOSTI U TOKU IZVOĐENJA AKCIJA I GRUPNOG LOVA NA D. SVINJU:       

            U skladu sa Pravilnikom o merama bezbednosti u lovištu (Sl. Glasnik RS, br. 76/11) navodimo mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju učesnici u lovu, kao i grupovođe i lovnici:

1) da se lovačkim oružjem mora rukovati oprezno i odgovorno;

2) da prilikom odlaska do mesta lova, prelaska na drugo mesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prostorijama lovačko oružje mora biti ispražnjeno i / ili prelomljeno;

3) da se lovačko oružje puni posle znaka koji daje stručni pratilac / pratilac / vođa grupe lovaca za početak lova, a prazni posle davanja znaka za završetak lova;

4) da se lovačko oružje puni leđa okrenutih učesnicima lova, tako da se drži koso usmereno nadole ili nagore;

5) da se lovačko oružje nikada ne sme uperiti prema drugom učesniku u lovu;

6) da nije dozvoljeno pucati na divljač koja se kreće u pravcu drugih učesnika u lovu i kada se drugi učesnici u lovu time ugrožavaju;

7) da se u grupnom lovu divljač ne sme pratiti sa uperenim lovačkim oružjem sve dok ne prođe liniju lovaca;

8) da se ubrzač okidanja („šneler”) i optički nišan sa uvećanjem preko četiri puta u grupnom lovu ne smeju koristiti;

9) da nije dozvoljeno divljač osmatrati pomoću optičkog nišana na lovačkom oružju;

10) da se prilikom nošenja napunjenog lovačkog oružja ruka ne sme držati na ustima cevi ili na okidaču, odnosno obaraču;

11) da se posle pada lovačkog oružja na zemlju ili u sneg lovačko oružje mora pregledati radi otklanjanja eventualnih začepljenja ili drugih oštećenja i nedostataka;

12) da se mesto na koje je lovac raspoređen ne sme napuštati u vreme lova bez odobrenja stručnog pratioca / pratioca / vođe grupe lovaca sve do završetka lova;

13) da su svi učesnici u lovu obavezni da na sebi imaju odgovarajuću obeležavajuću oznaku (traku na kapi ili kapu ili prsluk ili obeležje na ramenom delu prsluka ili jakne) koja je jarke narandžaste, žute, ljubičaste ili crvene boje.

            Mere bezbednosti kojih su dužni da se pridržavaju stručni pratilac/vođa grupe lovaca u lovu su:

1) upoznavanje lovaca pre početka lova sa načinom organizovanja lova, vrstom propisanog lovačkog oružja i odgovarajuće lovačke municije za taj način organizovanja lova, načinom kretanja sa lovačkim oružjem kroz lovište, načinom na koji se vrši pucanje na divljač koja se lovi;

2) kontrola lovne karte, oružnog lista i dozvole za lov, obeležavajuće oznake, lovačkog psa, kao i ostale lovačke opreme koju lovac nosi sa sobom u lov pre početka lova;

3) provera lovačkog oružja sa olučenim cevima koje lovac koristi u lovu izvođenjem probnog hica pre početka lova;

4) sprečavanje upotrebe lovačkog oružja u slučajevima kada je ugrožena bezbednost učesnika u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;

5) isključenje lovaca koji predstavljaju potencijalnu opasnost za učesnike u lovu i / ili ljudi i imovine u lovištu;

6) rukovođenje lovom na stručan način, u skladu sa propisima kojim se uređuje lovstvo, kojim se sprečava mogućnost ugrožavanja bezbednosti učesnika u lovu, šteta na divljači i šteta na staništu divljači;

7) druge mere od značaja za bezbednost u lovištu i lovu propisane aktom korisnika lovišta o gazdovanju lovištem.

            NAPOMENA: Podsećaju se svi predsednici sekcija da su u skladu sa prethodnim obaveštenjem, trebali da izvrše popravku postojećih hranilišta i eventualno izgrade potreban broj novih hranilišta.U toku je iznošenje hrane u lovište.Početkom januara 2018. god. predsednici sekcija trebaju da dostave u Udruženje spisak članova (na dobijenom obrascu) koji su razdužili akcije prihrane za decembar 2017. god. sa navedenim iznosima hrane koja je izneta.

            Takođe, predsednici sekcija trebali su da dostave u Udruženje zapisnik sa spiskom grupa u svojoj sekciji.Tj. broj grupa i broj članova u grupi, kako bi moglo da se počne sa razduženjem akcija zimske prihrane divljači.Predsednici sekcija koji to nisu uradli, da što hitnije urade i dostave zapisnike sa spiskom grupa u svojoj sekciji, kako protiv istih ne bi bile preduzete adekvatne mere!

            Početkom januara 2018. god. Lovočuvarska služba izvršiće kontrlu hranilišta.

            O ovom obaveštenju, članovi mogu da se informišu i na sajtu Lovačkog udruženja ,,Kruševac,,.Adresa sajta je www.lukrusevac.rs

 

Upravnik lovišta:

Milomir Civić dipl.in.polj.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANUVrh strane